Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-02-2007 ]

ΠΟΛ.1023/13.2.2007 Παράταση υποβολής δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.) από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαγάγει τα επενδυτικά τους σχέδια στο Ν. 3299/2004 .

(Παράταση υποβολής δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.) από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαγάγει τα επενδυτικά τους σχέδια στο Ν. 3299/2004 .)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2007

Αρ.Πρωτ.: 1006275/10139/Β0012
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

ΠΟΛ. 1023

ΤΜΗΜΑ: Β

ΘΕΜΑ: Παράταση υποβολής δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.) από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαγάγει τα επενδυτικά τους σχέδια στο Ν. 3299/2004.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 21 του άρθρου 7 του ν.3299/2004, για την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης, ελέγχου των επενδύσεων προβλέπεται η λειτουργία πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης των επενδύσεων εγκατεστημένο στους κατά τόπους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, οι οποίες και υποχρεούνται να καταγράφουν τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την υλοποίηση των διατάξεων του ιδίου νόμου. Εξάλλου, η παρακολούθηση των φορολογικών ενισχύσεων, είναι αναγκαία τόσο για τη διαχείριση αυτών σε εθνικό επίπεδο όσο και για την προσαρμογή στις απαιτήσεις του Κοινοτικού θεσμικού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων.

2. Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1100384/11194/Β0012/ΠΟΛ.1130/09.11.2006 Α.Υ.Ο., η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 20 του άρθρου 7 του ν.3299/2004,  οι επιχειρήσεις που υπαγάγουν τα επενδυτικά τους σχέδια στο καθεστώς του Ν.3299/2004, υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης και τη «Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής» (Δ.Φ.Α.) για κάθε ένα επενδυτικό σχέδιο χωριστά. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις εκείνες τα επενδυτικά σχέδια των οποίων είτε ολοκληρώθηκαν μέσα στο έτος 2005 είτε θα ολοκληρωθούν εντός των επομένων ετών, και ήδη υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος, είχαν υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής» μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2006.

3. Ενόψει των ανωτέρω, και επειδή κάποιες επιχειρήσεις, που άρχισαν να πραγματοποιούν επενδυτικά σχέδια του ν.3299/2004 μέσα στη χρήση 2005, δεν υπέβαλαν την πιό πάνω Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής, με την παρούσα διαταγή παρέχεται σε αυτές το δικαίωμα υποβολής της μέχρι τις 30 Μαρτίου 2007.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο