Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-02-2007 ]

ΠΟΛ.1021/5.2.2007 Επέκταση εφαρμογής του άρθρου 6 α της απόφασής μας Π.8271/ 4879/ ΠΟΛ.366/ 18.12.87 (ΦΕΚ 3 Β/8.1.88), όπως ισχύει, και στα επαγγελματικά τουριστικά πλοία του ν.2743/1999, όπως ισχύει (πρώην ν.438/1976)

(Επέκταση εφαρμογής του άρθρου 6 α της απόφασής μας Π.8271/ 4879/ ΠΟΛ.366/ 18.12.87 (ΦΕΚ 3 Β/8.1.88), όπως ισχύει, και στα επαγγελματικά τουριστικά πλοία του ν.2743/1999, όπως ισχύει (πρώην ν.438/1976))

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2007
Αρ.Πρωτ.: 1013954/308/97/0014
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ  Α  
2. Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
Ομάδα ΦΠΑ – ΕΡΓΟ ΤAXIS
Tμήματα A - Β
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφ. : Μ. Κούστα
Τηλ. : 210 3647202-5
FAX : 210 3645413
e-mail : [email protected]
 
ΘΕΜΑ:«Επέκταση εφαρμογής του άρθρου 6 α της απόφασής μας Π.8271/ 4879/ ΠΟΛ.366/ 18.12.87  (ΦΕΚ 3 Β/8.1.88), όπως ισχύει, και στα επαγγελματικά τουριστικά πλοία του ν.2743/1999, όπως ισχύει (πρώην ν.438/1976).
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Εχοντας υπόψη:
 
1.Την απόφασή μας Π.8271/4879/ΠΟΛ.366/18.12.87 (ΦΕΚ 3 Β/8.1.88), όπως ισχύει, και συγκεκριμένα το άρθρο 6 α αυτής.
2.Την ανάγκη επίλυσης πρακτικών προβλημάτων που δημιουργούνται για τη χορήγηση απαλλαγής ΦΠΑ κατά την κατασκευή ή την αγορά επαγγελματικών τουριστικών πλοίων (κουφαριού) και μηχανής από χωριστό προμηθευτή.
3.Την 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/Β/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την 5733/ΔΙΟΕ179/9.2.2006(ΦΕΚ 204/Β/13.2.2006), όμοια απόφαση.
4.Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον Προϋπολογισμό του Κράτους, δεδομένου ότι θεσπίζει διαδικασία εφαρμογής διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει.
 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1.Η εφαρμογή του άρθρου 6 α της απόφασής μας Π.8271/ 4879/ ΠΟΛ.366/ 18.12.87(ΦΕΚ 3 Β/8.1.88), όπως ισχύει επεκτείνεται και για την αγορά ή κατασκευή επαγγελματικών τουριστικών σκαφών (κουφαριού) και μηχανής από χωριστό προμηθευτή.
2.Η απόφαση αυτή που ισχύει από την έκδοσή της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο