Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-03-2006 ]

1024547/466/Α0012/7.3.2006 Φορολογική μεταχείριση οδοντίατρου και ορθοδοντικού

(Φορολογική μεταχείριση οδοντίατρου και ορθοδοντικού )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΑΘΗΝΑ 7 Μαρτίου 2006
Αρ.Πρωτ.:1024547/466/Α0012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Α
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α

ΘΕΜΑ : «Φορολογική μεταχείριση οδοντίατρου και ορθοδοντικού ».

Απαντώντας στο από 14/11/2005 ερώτημά σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής :

Α .ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ :

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 , στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι αμοιβές του οδοντιάτρου.
2.Επομένως, οι αμοιβές της οδοντιάτρου που περιγράφετε στην αίτηση σας, αποτελούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προτίθεται να διακόψει τη λειτουργία του δικού της οδοντιατρείου και να παρέχει υπηρεσίες σε άλλο οδοντίατρο (ορθοδοντικό) .
Σε ό,τι αφορά τις αμοιβές του ορθοδοντικού αποτελούν επίσης εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα με την προϋπόθεση ότι ο ορθοδοντικός δεν προβαίνει και σε εμπορία των υλικών που χρησιμοποιεί για τις ανάγκες του επαγγέλματός του.

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ :

1.Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα, αναφερόμενο στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.
2.Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. μεταξύ άλλων ορίζεται ότι οι λοιποί επιτηδευματίες, για τους οποίους δεν προβλέπεται ένταξη σε κατηγορία βιβλίων με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού, (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι επιτηδευματίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ) εντάσσονται στην κατηγορία βιβλίων που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα τους, όχι όμως σε κατηγορία κατώτερη της δεύτερης .
3.Επίσης με τις διατάξεις της περίπτωσης ια΄ της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι οι ιατροί και οι οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων, καθώς και οι εταιρείες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες τηρούν βιβλίο επίσκεψης ασθενών στο οποίο καταχωρείται χωριστά για κάθε ασθενή το ονοματεπώνυμο αυτού, η χρονολογία επίσκεψης και η διεύθυνσή του.
4.Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Α ( ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ) του παρόντος, οι αμοιβές που θα λαμβάνει η οδοντίατρος μετά την διακοπή λειτουργίας του δικού της οδοντιατρείου από την παροχή υπηρεσιών στον άλλο οδοντίατρο ( ορθοδοντικό ) στο ιατρείο του θα αποτελούν εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων . Επομένως η οδοντίατρος και μετά τη διακοπή λειτουργίας του δικού της οδοντιατρείου θα εξακολουθήσει να ασκεί το ελευθέριο επάγγελμα της οδοντιάτρου, οπότε θα πρέπει να συνεχίσει να τηρεί τα βιβλία του Κ.Β.Σ. που ήδη τηρεί κατΆ εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος κεφαλαίου .
5.Καθόσον αφορά το βιβλίο επίσκεψης ασθενών που η οδοντίατρος τηρεί στο δικό της οδοντιατρείο κατΆ εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος κεφαλαίου, σας γνωρίζουμε ότι μετά την διακοπή της λειτουργίας του οδοντιατρείου και την προσφορά των υπηρεσιών της όχι σε δικό της χώρο αλλά στο χώρο άλλου οδοντιάτρου ( ορθοδοντικού ) με την χρησιμοποίηση των μηχανημάτων αυτού σε πελάτες αυτού δεν θα απαιτείται να το τηρεί . Τούτο γιατί η παροχή αυτών των υπηρεσιών της στον τόπο του ιατρείου του εν λόγω οδοντιάτρου ( ορθοδοντικού ) με τη χρήση των μηχανημάτων αυτού δεν θα έχει ως συνέπεια την απόκτηση από μέρους της επαγγελματικής εγκατάστασης της σΆ αυτό τον τόπο. Εννοείται βέβαια ότι υποχρέωση τήρησης του βιβλίου επίσκεψης ασθενών σΆ αυτό το ιατρείο θα υφίσταται για τον οδοντίατρο ( ορθοδοντικό ) .
6.Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) οι επιτηδευματίες της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ιδίου κώδικα, και οι επιτηδευματίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν.δ. 3323/1955, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι οδοντίατροι, εκδίδουν σε κάθε περίπτωση, είτε προς επιτηδευματίες, είτε προς ιδιώτες, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών .
7. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003, οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 απαλλάσσονται από την θεώρηση των φορολογικών στοιχείων αξίας τα οποία απεικονίζουν συναλλαγές που καταχωρούνται στα ως άνω βιβλία .
8.Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η οδοντίατρος που παρέχει υπηρεσίες προς τον άλλο οδοντίατρο ( ορθοδοντικό ) και δεν έχει υποχρέωση τήρησης πρόσθετου βιβλίου επίσκεψης ασθενών για τις υπηρεσίες αυτές θα εκδίδει θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προς αυτόν .


Ακριβές αντίγραφο Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Η προϊστάμενη της Γραμματείας ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο