Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-04-1993 ]

ΠΟΛ.1132/6.4.1993 Τα κέρδη ΕΠΕ με υπερδωδεκάμηνη χρήση.

(Τα κέρδη ΕΠΕ με υπερδωδεκάμηνη χρήση. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1132/6.4.93 Τα κέρδη ΕΠΕ με υπερδωδεκάμηνη χρήση.

1. Με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2065/1992, προστέθηκε στα ήδη υποκείμενα σε φορολογία του ν.δ. 3843/1958 νομικά πρόσωπα (ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, αλλοδαπές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί κ.λπ.) και οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (περιπτ. ε παράγρ. 1 άρθρου 3 του ν.δ. 3843/58).

2. Με την αρ. Π. 15034/1959 διαταγή μας, έχει γίνει δεκτό, ότι στην περίπτωση που τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο ν.δ. 3843/1958, έχουν υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση, υποχρεούνται να υποβάλλουν μία δήλωση φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται για το συνολικό καθαρό εισόδημα της υπερδωδεκάμηνης διαχ/κής χρήσης, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα κατανομής εισοδήματος αυτού σε δύο διαχειριστικές περιόδους.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περίπτωσης 3 της παραγράφου 6 του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2065/1992, προβλέπεται σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης, η υποβολή δύο δηλώσεων, μία για τη δωδεκάμηνη περίοδο μια μία για τη μικρότερη περίοδο.
Τα ανωτέρω όμως έχουν εφαρμογή μόνο για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες κοινοπραξίες κ.λπ.), στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

4. Ύστερα από όσα εκτέθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι ο νέος τρόπος φορολογίας των ΕΠΕ έχει εφαρμογή για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν από 30.6.1992 και εφεξής, προκύπτει ότι από την έναρξη ισχύος του ν. 2065/1992, σε περίπτωση που εταιρία περιορισμένης ευθύνης έχει υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση, αυτή υποχρεούται να υποβάλει μια δήλωση φορολογίας για το συνολικό εισόδημα που προέκυψε στην υπερδωδεκάμηνη αυτή διαχειριστική χρήση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.δ. 3843/1958.
Ως βάση για τον υπολογισμό της επιχειρηματικής αμοιβής θα ληφθεί το 50% των συνολικών αυτών κερδών, με βάση τα ποσοστά συμμετοχής των διαχειριστών εταίρων, η οποία αποκτάται την ημέρα έγκρισης του ισολογισμού από τη συνέλευση των εταίρων και σε περίπτωση με έγκρισης, την τελευταία ημέρα του τριμήνου από το κλείσιμο της διαχειριστικής χρήσης.

Επίσης, με την αρ. 1112918/ 10736/ πολ.1248/12.11.1992 διαταγή μας, έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση που η διαχειριστική χρήση της ΕΠΕ είναι υπερδωδεκάμηνη, ως προκαταβολή φόρου εισοδήματος βεβαιώνεται το μέρος αυτής που αναλογεί σε δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα.

  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο