Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-09-1993 ]

ΠΟΛ.1303/17.9.1993 Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές για υπηρεσία ενεργού εφημερίας των ιατρών του Ε.Σ.Υ.

(Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές για υπηρεσία ενεργού εφημερίας των ιατρών του Ε.Σ.Υ.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1303/17.9.93 Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές για υπηρεσία ενεργού εφημερίας των ιατρών του Ε.Σ.Υ.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955, στο μηνιαίο εισόδημα από αμοιβές για υπηρεσία ενεργού εφημερίας, που αποκτούν οι ιατροί που είναι ενταγμένοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), οι πανεπιστημιακοί ιατροί που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα και οι ειδικευόμενοι ιατροί που διέπονται από τις διατάξεις του ν.1397/1983 (ΦΕΚ Α΄ 143), για το ποσό αυτών που αντιστοιχεί σε δύο (2) ημέρες ενεργού κατά μήνα εφημερίας ο φόρος παρακρατείται με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 όταν αυτές συνεντέλλονται σε μισθοδοτική κατάσταση μαζί με τις άλλες αποδοχές του δικαιούχου και με βάση τους συντελεστές της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 43 όταν αυτές εντέλλονται με χωριστή κατάσταση, για το υπόλοιπο ποσό με συντελεστή είκοσι τα εκατό (20%), εξαντλουμένης της φορολογικής υποχρέωσης για τα ποσό αυτών. Δύναται όμως ο φορολογούμενος για το ποσό των ετήσιων αμοιβών του προηγούμενου εδαφίου για τις οποίες παρακρατήθηκε φόρος με συντελεστή είκοσι τα εκατό (20%), να το περιλάβει στη δήλωσή του, του οικείου οικονομικού έτους και να υπαχθεί σε φόρο με βάση την κλίμακα του άρθρου 9. Στην περίπτωση αυτή για το συμψηφισμό του φόρου που παρακρατήθηκε εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 9.

2. Ήδη με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν.2019/1992 (ΦΕΚ Α΄- 34/28.2.1992) ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (1.3.1992) καταργούνται οι διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 43 του ν.δ. 3323/1955, εκτός από το πρώτο εδάφιο της περίπτ. στ΄ της ιδίας παραγράφου αυτού του άρθρου, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά για τα θέματα που ρυθμίζονται με το άρθρο 43 του ν.δ. 3323/1955.

3. Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτουν τα εξής:
α) Από τις αμοιβές για μέχρι δύο υπηρεσίες ενεργού εφημερίας που αποκτούν οι πιο πάνω αναφερόμενοι ιατροί και εφόσον αυτές συνεντέλλονται (συνεκκαθαρίζονται) σε μισθοδοτική κατάσταση μαζί με τις άλλες αποδοχές των δικαιούχων παρακρατείται φόρος ο οποίος υπολογίζεται με βάση τον προσήκοντα συντελεστή που αντιστοιχεί στο ετήσιο καθαρό εισόδημα των δικαιούχων, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2019/1992, ενόψει της έμμεσης τροποποίησης των διατάξεων της παραγρ. 6 του άρθρου 40.
Αυτό γιατί η παρακράτηση με τους συντελεστές της φορολογικής κλίμακας του άρθρου 9 αποτελεί τρόπο υπολογισμού του παρακρατούμενου φόρου όμοιο με εκείνου που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγρ. 1α, ο οποίος καταργήθηκε με το άρθρο 1 του ν.2019/1992.
β. Όταν οι πιο πάνω αμοιβές δε συνεντέλλονται τότε ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 15%, σύμφωνα με την περίπτ. γ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2019/1992, που αντικατέστησε την περίπτ. γ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 43 του ν.δ. 3323/1955.

γ. Για τις αμοιβές που αντιστοιχούν σε πάνω από δυο υπηρεσίες ενεργού εφημερίας ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20%, εξαντλούμενης της φορολογικής υποχρέωσης για το ποσό αυτό. Δύναται όμως ο φορολογούμενος το ετήσιο ποσό των αμοιβών για της οποίες παρακρατήθηκε φόρος με συντελεστή είκοσι τα εκατό (20%) να το συμπεριλάβει στην ετήσια δήλωση του οικείου οικονομικού έτους και να φορολογηθεί με βάση τις γενικές διατάξεις.

  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο