Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-09-1993 ]

ΠΟΛ.1301/17.9.1993 Επιστροφή φόρου εισοδήματος που έχει καταβληθεί αχρεώστητα

(Επιστροφή φόρου εισοδήματος που έχει καταβληθεί αχρεώστητα )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1301/17.9.93 Επιστροφή φόρου εισοδήματος που έχει καταβληθεί αχρεώστητα

Με αφορμή τα ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Βάσει των διατάξεων της παραγρ. 5 του άρθρου 10 του ν.δ. 3843/1958, σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ή προκαταβλήθηκε είναι μεγαλύτερο από το φόρο που αναλογεί, η επιπλέον διαφορά συμψηφίζεται στο υπόλοιπο ποσό που ενδεχόμενα προκύπτει για βεβαίωση, δηλαδή στην προκαταβολή φόρου εισοδήματος του επομένου οικ. έτους, που βεβαιώνεται με βάση το άρθρο 14 του ν.δ. 3843/1958. Το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από το συμψηφισμό αυτό επιστρέφεται.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.1473/1984, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους, με το άρθρο 3 του ν.2120/1993 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι, το επιστρεπτέο ποσό φόρου, που προκύπτει από τη δήλωση του φορολογούμενου, επιστρέφεται εντόκως με το επιτόκιο που ισχύει για τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας. Στην περίπτωση αυτή, η εξάμηνη προθεσμία για το έντοκο επιστροφής του φόρου αρχίζει από την πρώτη του μήνα του επόμενου της υποβολής της δήλωσης του φορολογουμένου. Η παράλειψη επιστροφής του φόρου εντός προθεσμίας 6 μηνών αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα του προϊσταμένου και του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ.Ο.Υ, του προϊσταμένου της αρμόδιας διεύθυνσης εκκαθάρισης των δηλώσεων εισοδήματος ΚΕΠΥΟ και μέχρι δύο υπ' αυτών οριζόμενων υπευθύνων υπάλληλων. Το αδίκημα αυτό τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

3. Έξάλλου, με την αριθ. 1092436/1052/πολ.1272/1990 διαταγή μας, έχει γίνει δεκτό ότι, σε περίπτωση που από την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος προκύπτει επιστροφή φόρου αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού άνω των 15.000.000 δρχ. πρέπει, σύμφωνα με την αρ. Ε. 11782/ πολ.285/1986 διαταγή μας, πριν από τη σύνταξη του σχετικού φύλλου έκπτωσης, να ενεργείται: α) Προσωρινός έλεγχος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 ν.δ. 4242/1962 και την παρ. 18 του άρθρου 7 του ν.1160/1981, για τυχόν οφειλόμενους φόρους (ΦΚΕ, ΦΜΥ, Χαρτόσημα κ.λπ.), β) Προσωρινός έλεγχος με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.1563/1985 (έλεγχος λογιστικών διαφορών).
Σε περίπτωση που με βάση τα αποτελέσματα του προσωρινού ελέγχου του άρθρου 18 του ν.δ. 4242/1962 και του άρθρου 7 του ν. 1160/1981 προκύπτουν ποσά προς βεβαίωση μεγαλύτερη των επιστρεπτέων με βάση τη ν υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ο έλεγχος δε θα επεκτείνεται στον προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1563/1985 προσωρινό έλεγχο.
Αν όμως, το προς επιστροφή ποσό είναι μικρότερο των 15.000.000 δρχ., η επιστροφή αυτού γίνεται χωρίς τη διενέργεια των πιο πάνω ελέγχων.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, το επιστρεπτέο βάσει τις υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ποσό ανεξάρτητα από το ύψος αυτού, πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.1473/1984, να επιστρέφεται μέσα σε εξ μήνες από το τέλος του μήνα, μέσα στον οποίο έχει υποβληθεί η δήλωση, προκειμένου να αποφεύγεται η έντοκη επιστροφή του και η πειθαρχική δίωξη των υπαλλήλων.
Επίσης, προκύπτει ότι η διαδικασία που ορίζεται από τις αριθ. Ε. 11782/πολ.285/1986, 1092463/ 10512/πολ.1272/1990 διαταγές για την επιστροφή ποσών μεγαλυτέρων των 15.000.000 δρχ. δεν μπορεί να εφαρμόζεται μετά την παρέλευση εξ μηνών από την πρώτη του μήνα του επόμενου από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθόσον με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.1473/1984, μετά την παρέλευση του ανωτέρω εξαμήνου πρέπει υποχρεωτικά να γίνει η επιστροφή έντοκα και επιπλέον, να επιβληθούν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις στους υπαλλήλους.

5. Ύστερα από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι σε περίπτωση που από την υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος της επιχείρησης προκύπτει επιστροφή ποσού μεγαλύτερου των 15.000.000 δρχ., για την επιστροφή του ποσού αυτού πρέπει να προηγείται η διενέργεια προσωρινού ελέγχου για οφειλόμενους φόρους επί τυχόν λογιστικών διαφορών με βάση τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις αριθ. Ε. 11782/πολ.285/1986, 1092463/10512/πολ.1272/1990 διαταγές μας. Η διαδικασία όμως των ελέγχων αυτών, καθώς και της επιστροφής (έκδοση ατομικού φύλλου έκπτωσης) του προκύπτοντος επιστρεπτέου ποσού θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα στην προθεσμία των εξ μηνών που ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.1473/1984, ώστε να αποφεύγεται η έντοκη επιστροφή από πλευράς Δημοσίου, καθώς και η επιβολή κυρώσεων σε βάρος των υπαλλήλων. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμία δεν επιτρέπεται η διενέργεια προσωρινού ελέγχου για πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών κα το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από την υποοβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης θα επιστρέφεται έντοκα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο