Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-1993 ]

ΠΟΛ.1233/30.6.1993 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για την πώληση εισιτηρίων αστικών και υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους.

(Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για την πώληση εισιτηρίων αστικών και υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ. 1233/30.6.93 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για την πώληση εισιτηρίων αστικών και υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους.

Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:

1. Για τη διάθεση εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων, των οποίων προβλέπεται η ακύρωση με ειδικά μηχανήματα, καθώς και μηνιαίων καρτών από τους φορείς εκμετάλλευσης συγκοινωνιακών μέσων σε τρίτους - επιτηδευματίες με μειωμένη τιμή, προκειμένου αυτά να διατεθούν στη συνέχεια στο κοινό, εκδίδεται με την παράδοση των εισιτηρίων, θεωρημένο φορολογικό στοιχείο με τον τίτλο "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ".
Στην απόδειξη αυτή, εκτός από τα πλήρη στοιχεία του εκδότη και του παραλήπτη (αντισυμβαλλόμενου), αναγράφεται και η ποσότητα και η αξία των κατά είδος εισιτηρίων, καθώς επίσης η συνολική αξία αυτών και το ποσό της χορηγούμενης προμήθειας με μορφή έκπτωσης.

2. Στις περιπτώσεις παράδοσης εισιτηρίων από τους συγκοινωνιακούς φορείς σε πράκτορες διανομής (αντιπροσώπους), οι οποίοι στη συνέχεια παραδίδουν τα εισιτήρια για λογαριασμό του συγκοινωνιακού φορέα, στις επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης (περίπτερα κ.λπ.), εκδίδονται από τους συγκοινωνιακούς φορείς θεωρημένα δελτία αποστολής.
Οι πράκτορες διανομής, κατά την παράδοση των εισιτηρίων στις επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης, εκδίδουν τις αποδείξεις της παραγράφου (1) της απόφασης αυτής, ενώ για τη δικαιούμενη προμήθειά τους από τους συγκοινωνιακούς φορείς εκδίδουν θεωρημένες εκκαθαρίσεις κατ' αναλογία των οριζομένων στο άρθρο 12 (παράγρ. 7) του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92).

3. Για τα διατιθέμενα από τους γενικούς πράκτορες (αντιπροσώπους) εισιτήρια και μηνιαίες κάρτες απευθείας προς το κοινό εκδίδονται δελτία αποστολής από τους γενικούς πράκτορες προς κάθε σημείο (εγκατάστασή τους) λιανικής "πώλησης".
Σε ημερήσια θεωρημένη κατάσταση ή βιβλίο που θα τηρείται σε κάθε εγκατάσταση διάθεσης απευθείας στο κοινό εισιτηρίων και μηνιαίων καρτών, θα καταχωρείται αμέσως με την παραλαβή τους η ποσότητα των παραλαμβανομένων κατ' είδος, στο τέλος δε της ημέρας θα καταχωρείται το πλήθος των διατεθέντων εισιτηρίων.
Για τις "πωλήσεις" αυτές θα εκδίδεται θεωρημένη εκκαθάριση, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο (2).

4. Οι επιτηδευματίες τελικοί διαθέτες εισιτηρίων και μηνιαίων καρτών προς το κοινό δεν εκδίδουν φορολογικά στοιχεία κατά την "πώληση" των εισιτηρίων.
Ομοίως οι ανωτέρω επιτηδευματίες, πλην των γενικών πρακτόρων, για την προμήθειά τους δεν εκδίδουν φορολογικά στοιχεία, το σχετικό δε έσοδό τους (από την προμήθεια - έκπτωση) εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία τους με βάση τη θεωρημένη απόδειξη που λαβαίνουν κατά το χρόνο παραλαβής των εισιτηρίων.

5. Για το ποσό της προμήθειας - έκπτωσης που εμφανίζεται στις αποδείξεις παραδοθέντων εισιτηρίων, οι εκδότες αυτών υποχρεούνται να υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. εκδότη) ή στο ΚΕΠΥΟ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).

6. Οι υποκείμενοι στο φόρο που μεσολαβούν στη διάθεση των προαναφερομένων εισιτηρίων και των καρτών, είτε απευθείας το κοινό, είτε μέσω τρίτων, δεν έχουν τις υποχρεώσεις του ν.1642/1986, για τη δραστηριότητα αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 9 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.
Τα πρόσωπα αυτά θεωρείται ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα απαλλασσόμενη από το Φ.Π.Α., για την οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών τους κατά το μέρος που αναλογεί στην απαλλασσόμενη αυτή δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του ίδιου νόμου.
Επομένως, τα πρόσωπα αυτά, για την αμοιβή τους, που προκύπτει από τη μεσολάβηση τους στη διάθεση εισιτηρίων και καρτών, δεν υπολογίζουν Φ.Π.Α. και αναγράφουν στα εκδιδόμενα από αυτά στοιχεία τη ένδειξη "χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παράγρ. 9 του άρθρου 15 του ν.1642/1986".

7. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1ης Ιουλίου 1993, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο