Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-06-1993 ]

ΠΟΛ.1231/16.6.1993 Κοινοποίηση γνωμοδότησης αριθμ. 332/93 Ν.Σ. Κράτους.

(Κοινοποίηση γνωμοδότησης αριθμ. 332/93 Ν.Σ. Κράτους. )

Κατηγορία: Λοιπά

 ΠΟΛ. 1231/16.6.93 Κοινοποίηση γνωμοδότησης αριθμ. 332/93 Ν.Σ. Κράτους.

Σας κοινοποιούμε τη με αριθ. 323/93 γνωμοδότηση του Β΄ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή από τον κ. Γενικό Γραμματέα του υπουργείου μας και παρακαλούμε για τη συμμόρφωσή σας με το περιεχόμενό της.
Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι δεν απαλλάσσεται η υπό της ΕΤΒΑ μεταβίβαση εδαφικών εκτάσεων σε τρίτους εντός βιομηχανικής περιοχής επί των οποίων έχουν ήδη αναγερθεί κτιριακές εγκαταστάσεις καθόσον σαφώς από το νόμο προκύπτει ότι απαλλάσσονται μόνο οι εδαφικές εκτάσεις άνευ κτισμάτων.
ΓΝΩΜ. Ν.Σ.Κ. 332/93
Αριθμ. Ερωτήματος: 1035444/224/Β0013/10.3.1993 Υπ. Οικονομικών, Γεν. Δ/νση Φ/γίας και Δ.Π., Δ/νση Φ/γίας Κεφαλαίου, Τμήμα Β΄
Περίληψη ερωτήματος: Ερωτάται εάν η υπό της ΕΤΒΑ μεταβίβαση ακινήτου κειμένου εντός βιομηχανικής περιοχής εφ' ου έχουν ανεγερθεί κτιριακές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία εργοστασίου, απαλλάσσεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4458/65, του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων.
Στο άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 4458/65 ορίζεται: "Πάσα δικαιοπραξία αφορώσα την υπό φορέως του δικαιώματος οργανώσεως και εκμεταλλεύσεως της βιομηχανικής περιοχής κτήση της κυριότητος επί των αναγκαίων διά την ίδρυση αυτής εδαφικών εκτάσεων και των συναφών ετέρων εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή την υπ' αυτού προς τρίτους μεταβίβαση δικαιώματος κυριότητος ή σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή εκμισθώσεων ή σύσταση άλλης ενοχικής σχέσεως και εν γένει πάσα εμπράγματος ή ενοχική δικαιοπραξία αφορώσα έκταση προοριζομένη διά την οργάνωση βιομηχανικής περιοχής απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους, εισφοράς, δικαιώματος ή άλλης επιβαρύνσεως υπέρ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Δήμων και Κοινοτήτων παντός τρίτου, υφισταμένων ή επιβληθησομένων εν τω μέλλοντι υποβαλλομένη  εις το πάγιον τέλος χαρτοσήμου εκ δρχ. εκατόν....".
Από την παραπάνω διάταξη σαφώς προκύπτει ότι σκοπός του νομοθέτη είναι να απαλλάξει εκ του φόρου μεταβίβασης ακινήτου τις δικαιοπραξίες εκείνες που αφορούν είτε εις την υπό του φορέως του δικαιώματος οργανώσεως και εκμεταλλεύσεως της βιομηχανικής περιοχής απόκτηση της κυριότητος επί των αναγκαίων διά την ίδρυση αυτής εδαφικών εκτάσεων είτε εις την υπ' αυτού (φορέως) προς τρίτους μεταβίβαση της κυριότητος κ.λπ., εκτάσεως προοριζομένης για την οργάνωση βιομηχανικής περιοχής. Και εις τις δυο περιπτώσεις η μεταβίβαση αφορά εδαφική έκταση. Συνεπώς, όταν πρόκειται για μεταβίβαση εκτάσεως εφ' ης ήδη έχουν ανεγερθεί κτιριακές εγκαταστάσεις για την λειτουργία βιομηχανικής μονάδος, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί η προαναφερόμενη διάταξη περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων.
Στην προκειμένη περίπτωση από το έγγραφο με το οποίο τίθεται το εν λόγω ερώτημα και τα συνοδεύοντα αυτό λοιπά έγγραφα προκύπτουν τα εξής:
Η ανώνυμη βιομηχανική εταιρία "ΒΙΟΣΦΩΤ" κατ' εφαρμογή της προαναφερόμενης διάταξης του Ν. 4458/65 απηλλάγη του φόρου μεταβίβασης ακινήτων για την αγορά από την ΕΤΒΑ οικοπεδικής και εντός βιομηχανικής ζώνης κείμενης έκτασης προκειμένου να μεταφέρει εκεί τις δραστηριότητές της. Στην έκταση αυτή η εν λόγω εταιρία ανήγειρε τις αναγκαίες κτιριακές εγκαταστάσεις της (εργοστάσιο, γραφεία κ.λπ.). Στη συνέχεια κηρύχθηκε σε πτώχευση και το ανωτέρω ακίνητο, μετά από αναγκαστικό πλειστηριασμό, περιήλθε και πάλιν στην ΕΤΒΑ, η οποία αναδείχτηκε υπερθεματίστρια.
Για την απόκτηση αυτή η ΕΤΒΑ κατέβαλε φόρο μεταβίβασης ακινήτων.
Ήδη η ΕΤΒΑ μεταβιβάζει ένα τμήμα του εν λόγω ακινήτου όπως είναι διαμορφωμένο (κτίσματα κ.λπ.), σε άλλη ανώνυμη εταιρία και ανακύπτει το ζήτημα αν αυτή η μεταβίβαση θα απαλλαγεί από το ΦΜΑ ή όχι.
Ενόψει των ανωτέρω, κατ' ορθήν ερμηνείαν των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 4458/65, το Γ' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχει τη γνώμη ότι αρνητική πρέπει να είναι η απάντηση εις το τιθέμενο ερώτημα.
      

  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο