Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-06-1993 ]

ΠΟΛ.1229/21.6.1993 Η φορολογία του εισοδήματος από μίσθωση επαγγελματικής στέγης.

(Η φορολογία του εισοδήματος από μίσθωση επαγγελματικής στέγης. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1229/21.6.93 Η φορολογία του εισοδήματος από μίσθωση επαγγελματικής στέγης.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.δ. 3323/55 ακαθάριστο εισόδημα, προκειμένου για οικοδομή που εκμισθώνεται, είναι το μίσθωμα που έχει συμφωνηθεί. Σε περίπτωση που δεν προσάγεται το συμφωνητικό ή τα αποδεικτικά στοιχεία που προσάγονται εμφανίζουν μίσθωμα που είναι δυσαναλόγως κατώτερο σε σχέση με τη μισθωτική αξία της οικοδομής, ο προσδιορισμός του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή, γίνεται αφού αυτή συγκριθεί με άλλες οικοδομές που εκμισθώνονται κάτω από παρόμοιες συνθήκες.
Θεωρείται ότι υπάρχει περίπτωση δυσαναλόγου μισθώματος, σε σχέση με τη μισθωτική αξία της οικοδομής, όταν η μισθωτική αξία της είναι ανώτερη από το μίσθωμα που δηλώνεται σε ποσοστό δεκαπέντε τα εκατό (15%) τουλάχιστον του μισθώματος αυτού.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου του ν.1962/1991 μισθώσεις, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 813/1978 (ΦΕΚ 137 Α*), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και λήγουν, σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο μέχρι και 29 Φεβρουαρίου 1992, παρατείνονται, αυτοδικαίως, μέχρι την ημερομηνία αυτή με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 813/1978. Με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης μπορούν να παραταθούν οι μισθώσεις αυτές μέχρι δύο ακόμη μήνες.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου στις μισθώσεις που παρατείνονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1, ο εκμισθωτής έχει από το χρόνο έναρξης της παράτασης δικαίωμα αναπροσαρμογής του μισθώματος ανεξάρτητα από το πότε έγινε η τελευταία. Το νέο μίσθωμα δεν μπορεί να καθορισθεί κατώτερο από το 6% ετησίως της προσδιορισμένης, κατά το χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος νόμου, αντικειμενικής αξίας του μισθίου και στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αυτό, της αγοραίας αξίας του μισθίου.

4. Κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου εκδόθηκε η 81775/1991 απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β* 753/18.9.91) με την οποία ορίσθηκε σε 4% ο συντελεστής επί της αντικειμενικής αξίας του μισθίου, με βάση τον οποίο προσδιορίζεται το κατώτατο μίσθωμα για τις περιπτώσεις μίσθωσης υπαίθριων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, υπαίθριων κινηματογράφων και υπαίθριων θεάτρων.

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του ιδίου άρθρου σε περίπτωση που το νέο μίσθωμα υπερβαίνει το διπλάσιο του καταβαλλομένου, το πέρα του διπλασίου ποσό οφείλεται από 1.3.1992.

6. Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 4 ορίζεται ότι η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από 1ης Σεπτεμβρίου 1991.

7. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 813/1978, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2041/92 και την αναδιατύπωσή τους, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 2065/1992 οι οποίες και ισχύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου από 3 Μαΐου 1992, το μίσθωμα κατά τη σύναψη της σύμβασης καθορίζεται ελεύθερα από τους συμβαλλόμενους και αναπροσαρμόζεται κατά τα χρονικά διαστήματα και το ύψος που ορίζονται στη σύμβαση.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος ή αυτή έχει εξαρτηθεί από άκυρη ρήτρα, η αναπροσαρμογή γίνεται μετά διετία από την έναρξη της σύμβασης και καθορίζεται σε ποσοστό όχι κατώτερο του 6% της αντικειμενικής αξίας του μισθίου και για τους ακάλυπτους χώρους του 4% ετησίως και στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αυτό, της αγοραίας αξίας του, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, που επιβάλλουν διαφορετική ρύθμιση και οι οποίοι πρέπει να μνημονεύονται στη σύμβαση. Ως ακάλυπτοι χώροι νοούνται τα μη δομημένα οικόπεδα και τα υπαίθρια θέατρα, οι υπαίθριοι κινηματογράφοι και οι υπαίθριοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.
Στους χώρους οι οποίοι καλύπτονται κατά ποσοστό μέχρι 30% της συνολικής τους έκτασης από κτίσματα σε συνολική επιφάνεια ισογείου και ορόφων, τα μεν κτίσματα υπολογίζονται με συντελεστή απόδοσης 6%, ο δε ακάλυπτος χώρος που προκύπτει από την αφαίρεση της συνολικής επιφάνειας των κτισμάτων από τη συνολική επιφάνεια του οικοπέδου με συντελεστή 4%. Στις περιπτώσεις που το κτίσμα καλύπτει συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη από το 30% της επιφάνειας του οικοπέδου και αναφέρεται στο συμβόλαιο και χρήση ακάλυπτου χώρου ή πυλωτής ή δώματος από το μισθωτή, εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 0,15 επί της επιφάνειας του ακάλυπτου χώρου. Ο συντελεστής απόδοσης και στην περίπτωση αυτή για το μεν κτίσμα καθορίζεται 6%, για δε τον ακάλυπτο χώρο 4%. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου άρθρου και νόμου, αναπροσαρμογή του οριζόμενου κατά τις διατάξεις αυτές μισθώματος γίνεται κάθε έτος και ανέρχεται σε ποσοστό 75% του τιμαρίθμου του κόστους ζωής, όπως αυτό έχει καθορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος για τους αμέσως προηγούμενους 12 μήνες.

8. Από το συνδυασμό των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι επαγγελματικές μισθώσεις που παρουσιάζουν μίσθωμα δυσαναλόγως κατώτερο της μισθωτικής αξίας της οικοδομής (η μισθωτική αξία είναι ανώτερη από το μίσθωμα τουλάχιστον κατά 15%) και η μίσθωσή τους παρατάθηκε από 1.9.91 μέχρι 30.4.92, εφόσον έχει γίνει αναπροσαρμογή του μισθώματος, η μισθωτική αξία του ακινήτου δεν μπορεί να προσδιορισθεί σε ποσοστό κατώτερο του 6% της αντικειμενικής ή της πραγματικής αξίας της οικοδομής ή του 4% της αντικειμενικής ή πραγματικής αξίας των υπαίθριων χώρων (θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων κ.λπ.).

9. Επίσης, για τις επαγγελματικές μισθώσεις που συνάπτονται από 1.5.92 και μετά, στις οποίες δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος ή αυτή έχει εξαρτηθεί από άκυρη ρήτρα και παρουσιάζουν μίσθωμα δυσαναλόγως κατώτερο της μισθωτικής αξίας της οικοδομής, ως μισθωτική αξία της οικοδομής, για τις περαιτέρω συγκρίσεις δεν μπορεί να ληφθεί ποσό μικρότερο του 6% της αντικειμενικής ή πραγματικής αξίας της οικοδομής ή του 4% της αντικειμενικής ή πραγματικής αξίας των ακάλυπτων χώρων που εκμισθώνονται, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που επιβάλλουν διαφορετική ρύθμιση και οι οποίοι πρέπει να αναφέρονται ρητά στη σύμβαση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο