Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-06-1993 ]

ΠΟΛ.1228/17.6.1993 Η φορολόγηση επιδομάτων και αμοιβών.

(Η φορολόγηση επιδομάτων και αμοιβών. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1228/17.6.1993 Η φορολόγηση επιδομάτων και αμοιβών.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955 κάθε παροχή (ανεξάρτητα της ονομασίας της) που δίδεται από τους εργοδότες στους μισθωτούς (υπάλληλους, εργάτες) θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και υπάγεται στη φορολογία ανεξάρτητα αν αποτελεί οργανικό μισθό ή όχι.

2. Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955, όπως η περίπτωση α΄ αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 2065/1992 και ισχύει από 1-1-1992, ορίζεται ότι δε θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο:
α) Η αποζημίωση που παρέχεται σε υπαλλήλους επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών για δαπάνες υπηρεσίας, που τους έχει ανατεθεί, εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους από τα σχετικά παραστατικά στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Προκειμένου για αποζημιώσεις υπαλλήλους του Δημοσίου, που παρέχονται με διάταξη νόμου κατ' αποκοπή, για κάλυψη δαπανών ειδικής υπηρεσίας, που τους έχει ανατεθεί, εξαιρείται της φορολογίας ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός εάν ο δικαιούχος αποδεικνύει δαπάνες μεγαλύτερου ποσού με βάση στοιχεία του Κ.Β.Σ.
β) Η αποζημίωση που παρέχεται με τη μορφή εξόδων κινήσεως, καθώς και η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση και καταβάλλεται σε δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά με κοινές αποφάσεις του αρμοδίου υπουργού και του υπουργού Οικονομικών.
2. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2065/1992 καταργείται η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των πάσης φύσεως παροχών και επιδομάτων που ενσωματώθηκαν στο βασικό μισθό ή διατηρήθηκαν ως προσωρινό προσωπικό επίδομα, των δημοσίων πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, των δικαστικών λειτουργών, καθώς και λοιπών δικαιούχων, που έτυχαν της απαλλαγής αυτής.
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για εκείνα τα ποσά που προέρχονται από επίδομα βιβλιοθήκης που καταβαλλόταν στους δικαιούχους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1977, εκτός αν το επίδομα αυτό χορηγήθηκε ως ειδική παροχή σε αυτούς μεταγενέστερα.

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι για να απαλλαγεί από τη φορολογία κάθε επίδομα ή παροχή που θεσπίστηκε υπέρ δικαιούχων θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στο άρθρο 7 του ν.δ. 3323/55 ή στο νόμο που τα χορηγεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα πάσης φύσεως επιδόματα και παροχές φορολογούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3323/55, περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/55 που προαναφέρθηκαν.

4. Κατόπιν των ανωτέρω το ποσό επιδόματος του ν.754/1978 και ν.1505/1984, δηλαδή το ποσό των 24.000 δρχ. ετησίως (2.000 μηνιαίως επί 12 μήνες) το οποίο επίδομα κρίθηκε ως προς το ποσό με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ν.283/1976 και ως προς τη φορολογική μεταχείριση από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.754/1978, από 1/1/92 φορολογείται, καταργηθείσης της σχετικής απαλλαγής με το άρθρο 14 του ν.2065/1992. (Σχετική και η 1018050/189/Α0012/πολ.1042/8.2.1993 ερμηνευτική εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών για τις διατάξεις του ν.2065/1992).
Ομοίως φορολογείται στο σύνολό του το επίδομα τροφής, επειδή δε διατηρήθηκε με το π.δ. 904/78 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του ν.2065/1992, καθώς και το στεγαστικό επίδομα, επειδή δεν ορίζεται ότι απαλλάσσεται του φόρου από το νόμο που τα χορήγησε, και για τον επιπλέον λόγο ότι και για τα δύο αυτά επιδόματα δε συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/55 (περίπτ. α΄ παραγρ. 3).
Για τη φορολογική μεταχείριση του στεγαστικού επιδόματος σχετική η 1036252/403/πολ.1092/11.3.1993 Δ/γή του υπουργείου Οικονομικών. Το επίδομα στολής, που καταβάλλεται σε προσωπικό ασφαλείας Νομικών Προσώπων, Οργανισμών ή Επιχειρήσεων κ.λπ. για την ορισμένη στολή που πρέπει να φέρει κατά τη διάρκεια της εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της 18746 Φ 509.51/23α/19-10-1984) απόφασης του υπουργού Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 744 τ. Β./22-10-1984), το οποίο δεν ενσωματώθηκε στο βασικό μισθό ούτε διατηρήθηκε ως προσωρινό προσωπικό επίδομα των στρατιωτικών υπαλλήλων, αλλά διατηρήθηκε με το π.δ. 904/1978 (ΦΕΚ 217 τ.Α/11-12-1978) και είχε κριθεί (υπουργείο Οικονομικών Λ. 3180/1979) ως αποζημίωση έναντι δαπανών αναληφθείσας υπηρεσίας με τις προϊσχύουσες διατάξεις της περίπτ. α΄ της παραγρ. 3 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955, κατά 50% εξαιρείται της φορολογίας, εκτός εάν ο δικαιούχος αποδεικνύει δαπάνες μεγαλύτερου ποσού με βάση στοιχεία του ΚΒΣ.

Τέλος, η απαλλαγή κατά 40% και μέχρι ποσού 40.000 δρχ. από το συνολικό ποσό των εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες και ελευθέρια επαγγέλματα τα οποία αποκτούν οι δικαιούχοι λόγω συμμετοχής τους σε Επιτροπές, συμβούλια, συλλογικά όργανα ή Ομάδες Εργασίας του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ από 1/1/1992 καταργείται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν.2065/1992.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο