Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-1993 ]

ΠΟΛ.1227/23.6.1993 Ο έλεγχος Φ.Π.Α. στους υπόχρεους

(Ο έλεγχος Φ.Π.Α. στους υπόχρεους )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ. 1227/23.6.1993 Ο έλεγχος Φ.Π.Α. στους υπόχρεους

Αρθρο 1
Συγκρότηση συνεργείων ελέγχου
 
1. Σε κάθε Δ.Ο.Υ. συγκροτούνται διμελή συνεργεία προσωρινού ελέγχου φόρου προστιθέμενης αξίας, όλων των επιτηδευματιών που υπάγονται στη φορολογία αυτή, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν και των στοιχείων που εκδίδουν.

2. Ο αριθμός των συγκροτούμενων συνεργείων θα είναι συνάρτηση της σύνθεσης του προσωπικού κάθε Δ.Ο.Υ.

3. Τα συνεργεία των προηγούμενων παραγράφων, που θα τελούν υπό την άμεση εποπτεία του αρμόδιου επιθεωρητή, θα ορίζονται από τον προϊστάμενο της κάθε Δ.Ο.Υ. Κάθε συνεργείο θα αποτελείται από έναν ελεγκτή, γνώστη των θεμάτων ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, ως προϊστάμενο, και ένα φοροτεχνικό υπάλληλο, προτασσόμενων εκείνων που έχουν λάβει μέρος σε επιμορφωτικά σεμινάρια της Δ/νσης εκπαίδευσης του υπουργείου μας, ο οποίος θα είναι κατηγορίας ΔΕ προκειμένου για βιβλία πρώτης και δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) ή ΠΕ προκειμένου για βιβλία τρίτης κατηγορίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υπάλληλος  με ειδικές γνώσεις του Φ.Π.Α. θα συμμετέχει υπάλληλος του αρμόδιου τμήματος (Φ.Π.Α.) κάθε Δ.Ο.Υ.


Αρθρο 2
Αντικείμενο ελέγχου

1. Το έργο του ελέγχου θα συνίσταται καταρχήν στον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 1642/86 και ειδικότερα:
α) Στη σωστή και εμπρόθεσμη υποβολή των προσωρινών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. από το έτος 1987 ή από της έναρξης των εργασιών της επιχείρησης μέχρι σήμερα και την καταβολή του οφειλόμενου φόρου.
β) Στην εξακρίβωση των αιτιών που προκάλεσαν τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο, σε μια φορολογική ή διαχειριστική περίοδο για την ορθότητα ή μη αυτού.
γ) Στην ύπαρξη νομίμων παραστατικών στοιχείων για τις υποκείμενες σε Φ.Π.Α. δαπάνες της επιχείρησης ή στην ύπαρξη τυχόν πλαστών ή εικονικών τιμολογίων.
δ) Στην περίπτωση έναρξης εργασιών μιας επιχείρησης μετά την 1.1.1987 θα ερευνάται εάν έχει υποβάλει ανελλιπώς προσωρινές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
ε) Στον έλεγχο των απαλλαγών που έχουν δοθεί με βάση τις αποφάσεις μας αριθμ. Π. 2869/87, Π. 8271/87, Π. 8272/87 και Π. 1701/87.

2. Σε κάθε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν παραβάσεις θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του ν. 1642/86, καθώς και του άρθρου 45 του ν. 2065/1992, εφόσον συντρέχει περίπτωση.


Αρθρο 3
Υποβολή στοιχείων

Στο τέλος κάθε μήνα και μέχρι της 10ης ημέρας του επόμενου μήνα θα υποβάλλεται από κάθε Δ.Ο.Υ. κατάσταση των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν με προσωρινό έλεγχο, καθώς και τα αποτελέσματα του ελέγχου, στη Δ/νση Ελέγχων του υπουργείου Καραγεώργη Σερβίας 10 και θα κοινοποιείται και στη Δ/νση 14η Φ.Π.Α. και Ε.Φ. Σίνα 2-4 Αθήνα.


Αρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από 1 Ιουλίου 1993".

  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο