Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-06-1993 ]

ΠΟΛ.1224/17.6.1993 Φ.Π.Α. στους πρατηριούχους υγρών καυσίμων.

(Φ.Π.Α. στους πρατηριούχους υγρών καυσίμων.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ. 1224/17.6.93 Φ.Π.Α. στους πρατηριούχους υγρών καυσίμων.

"1. Από το συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 32 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, προκύπτει ότι, για τον προσδιορισμό των φορολογητέων εσόδων στο Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις με βιβλία α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος των αγορών εμπορεύσιμων αγαθών της οικείας φορολογικής περιόδου, προσαυξημένο με τα πραγματικά μικτά κέρδη που επιτυγχάνει η επιχείρηση κατά την πώληση των αγαθών αυτών ή με τα μικτά κέρδη που προκύπτουν με την εφαρμογή του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους επί αγορών δια του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους επί πωλήσεων, εφόσον αυτά είναι μεγαλύτερα από τα πραγματικά μικτά κέρδη.

2. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 1, του ν.2120/1993 και τις οδηγίες που δόθηκαν με την αριθ. Πολ.1082/5.9.1993 Ε.Δ.Υ.Ο. για την εφαρμογή του, ορίζεται η διαδικασία ελέγχου των ανέλεγκτων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και των λοιπών φορολογικών μεταξύ των οποίων και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

3. Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών δηλώσεων φορολογικών περιόδων από 1..1.93 και μετά, του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας των πρατηριούχων υγρών καυσίμων, παρέχουμε την έγκρισή μας όπως οι δηλώσεις αυτές να γίνονται αποδεκτές ως ειλικρινείς, κατά το μέρος που αφορούν την εμπορία υγρών καυσίμων, εφόσον το μικτό κέρδος που δηλώθηκε είναι ίσο ή υπερβαίνει το ποσοστό του τέσσερα και μισό στα εκατό (4,5%) επί των αγορών τους. Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο για την εξυπηρέτηση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. και για την περίπτωση που δεν υφίστανται εισφορές, που συνιστούν παραβάσεις του Κ.Β.Σ. και του Φ.Π.Α.".
    
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο