Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-06-1993 ]

ΠΟΛ.1223/17.6.1993 Εκπεστέες οι δαπάνες αγοράς υλικών οδοντοπροσθετικής.

(Εκπεστέες οι δαπάνες αγοράς υλικών οδοντοπροσθετικής. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1223/17.6.93 Εκπεστέες οι δαπάνες αγοράς υλικών οδοντοπροσθετικής.

1. "Σύμφωνα με την περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955, μεταξύ των δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου, περιλαμβάνονται και τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογούμενου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν.

2. Με τη διάταξη της υποπερίπτωσης αα΄ της πιο πάνω περίπτωσης, ορίζεται ότι ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται, μεταξύ άλλων, περιοριστικός αναφερομένων δαπανών και οι αμοιβές που καταβάλλονται για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, γενικά, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ακτινολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις, καθώς και η δαπάνη για οδοντοθεραπεία και οδοντοπροσθετική.

3. Από τη διατύπωση της πιο πάνω διάταξης συνάγεται ότι η αναφορά στη δαπάνη για οδοντοθεραπεία και οδοντοπροσθετική περιλαμβάνει και τη δαπάνη για την αγορά του υλικού που χρησιμοποιείται για την οδοντοθεραπεία και οδοντοπροσθετική, όταν αυτή παρέχεται σε πανεπιστημιακή Σχολή και σύμφωνα με την ακολουθούμενη πρακτική ο περιθαλπόμενος πρέπει να προσκομίσει με δικές του δαπάνες τα υλικά που είναι αναγκαία για την παροχή της περίθαλψης.

4. Συνεπώς, στην  περίπτωση που η οδοντοθεραπεία ή οδοντοπροσθετική γίνεται σε οδοντιατρική σχολή της χώρας και ο ίδιος ο φορολογούμενος προβαίνει στην αγορά των απαραίτητων υλικών, τα ποσά αυτών των δαπανών εμπίπτουν στην έννοια των εξόδων ιατρικής περίθαλψης και λαμβάνεται υπόψη ως δαπάνη για τον ίδιο και τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν.

5. Για να ληφθεί υπόψη η πιο πάνω δαπάνη απαιτείται:
α) Απόδειξη λιανικής πώλησης που να έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, η οποία πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που ορίζουν αυτές οι διατάξεις, και το ονοματεπώνυμο του αγοραστή, καθώς και το είδος του πωλούμενου πράγματος και β) βεβαίωση του θεράποντος ιατρού από την οποία να προκύπτει ότι τα αναφερόμενα στη σχετική απόδειξη υλικά χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη οδοντοθεραπεία".
    
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο