Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-06-1993 ]

ΠΟΛ.1214/2.6.1993 Φορολογία αλιευτικών πλοίων του Ν. 27/1975

(Φορολογία αλιευτικών πλοίων του Ν. 27/1975)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1214/2.6.93 Φορολογία αλιευτικών πλοίων του Ν. 27/1975

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 27/1975, στα πλοία δεύτερης κατηγορίας κατατάσσονται τα μηχανοκίνητα πλοία τα οποία δεν κατατάσσονται στην πρώτη, τα ιστιοφόρα, καθώς και τα πλοιάρια, γενικώς.

2. Από τις διατάξεις των άρθρων 3 κεφαλ. Β. και 12 παρ. 2.γ του ν. 27/1975 προκύπτει ότι, τα αλιευτικά πλοία και πλοιάρια (παράκτιας ή υπερπόντιας αλιείας) με ελληνική σημαία, ανεξάρτητα από τη χωριτηκότητά τους σε κόρους κατατάσσονται στη δεύτερη κατηγορία (ΣΧΕΤ. η 32/1975) εγκύκλιος υπ. Οικονομικών).
Σημειώνεται ότι, κριτήριο διάκρισης πλοίου σε αλιευτικό ή μη είναι η διαμόρφωσή του και η χρησιμοποίησή του για αλιευτική δραστηριότητα και όχι η χωρητικότητά του σε κόρους ή άλλο στοιχείο (π.χ. πλοίο ψυγείο που χρησιμοποιείται μόνο για τη μεταφορά αλιευμάτων).

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 27/1975, οι οποίες είναι αυξημένης τυπικής ισχύος (παράγρ. 1 του άρθρου 107 του Συντάγματος του 1975) και υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης είτε προγενέστερης είτε μεταγενέστερης που θεσπίσθηκε με κοινό νόμο, ο φόρος εισοδήματος του ν. 27/1975 εξαντλεί κάθε υποχρέωση του πλοιοκτήτη (φυσικού ή νομικού προσώπου), καθώς και του μετόχου ή εταίρου ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρίας οποιουδήποτε τύπου από το φόρο εισοδήματος, όσον αφορά τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από την εκμετάλλευση του πλοίου.

4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, στα κέρδη του πλοιοκτήτη από την εκμετάλλευση του πλοίου, περιλαμβάνονται τα κέρδη τα οποία προέρχονται είτε από τη Δ πηγή εισοδήματος (μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων), είτε από την Ε πηγή εισοδήματος (άσκηση αλιευτικής επιχείρησης), τα οποία φορολογούνται κατά τον ειδικό τρόπο φορολογίας εισοδήματος φυσικών ή νομικών προσώπων.

5. Προϋπόθεση υπαγωγής των αλιευτικών πλοίων στην ειδική φορολογία εισοδήματος του ν. 27/1975 είναι η εκμετάλλευση αυτού από τον πλοιοκτήτη ή την πλοιοκτήτρια εταιρία και όχι από άλλο τρίτο πρόσωπο (π.χ. ενοικιαστή), το εισόδημα του οποίου φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και όχι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 27/1975 περί πλοίων.

6. Από τη Διοίκηση είχε γίνει δεκτό ότι το εισόδημα του πλοιοκτήτη - αλιέα όταν δεν υπάγεται στην Ε πηγή π.χ. προέρχεται από βιομηχανοποίηση αγαθών ή από την κατά σύστημα λιανική μέσω καταστήματος ή όχι διάθεση και όχι χονδρική διάθεση, φορολογείται στη Δ πηγή εισοδήματος και δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 27/1975, γιατί το εισόδημα αυτό δεν προέρχεται άμεσα από την εκμετάλλευση του πλοίου αλλά από την άσκηση άλλης παράλληλης προς την αλιευτική επιχείρηση εμπορικής επιχείρησης.

7. Με βάση την παραπάνω θέση της Διοίκησης, ο πλοιοκτήτης δεν απαλλάσσεται της φορολογίας του εισοδήματος για τη διαφορά του εισοδήματος που προέκυπτε μεταξύ αλιεύματος που διατίθεντο ύστερα από βιομηχανοποίηση, όπως επίσης και για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ αλιεύματος που διατίθεντο χονδρικώς και αλιεύματος που διατίθεται, κατά σύστημα, λιανικώς είτε η λιανική αυτή διάθεση γίνεται μέσω καταστήματος είτε και εκτός καταστήματος π.χ. πώληση αλιευμάτων από τους παραγωγούς αυτών πάνω στο πλοίο ή στο δρόμο. Αυτό γιατί στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι αποκτά εισόδημα από άσκηση εμπορικής επιχείρησης (Δ΄ κατηγορία).

8. Ενόψει των παραπάνω και δεδομένου όμως ότι, κατά τα κοινώς παραδεκτά, η λιανική διάθεση αλιευμάτων από τους παραγωγούς αυτών πάνω στο πλοίο ή στο δρόμο δε συνιστά παρά τη συνήθη διάθεση της παραγωγής των, μη δυναμένης να εξομοιωθεί με διάθεση αυτών από κατάστημα ή υποκατάστημα, διευκρινίζεται ότι, οι παραγωγοί αλιευμάτων που διαθέτουν κατά σύστημα τα προϊόντα δικής τους παραγωγής λιανικώς, όχι μέσω καταστήματος ή υποκαταστήματος, δε θεωρούνται ότι από τη διάθεση αυτή αποκερδαίνουν και εμπορικό κέρδος (Δ κατηγορίας εισόδημα). Όμοια ισχύουν και για τα λοιπά προϊόντα των γεωργικών εργασιών.


Β. Δ/νση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων - Φ.Π.Α. ή ειδ. Φορολογιών

1. Η ειδική ένταξη στη δεύτερη κατηγορία βιβλίων που προβλέπεται από την παράγρ. 3 του άρθ. 4 του Π.Δ. 186/1922 (το ίδιο προβλέπονταν και από το άρθρο 3 παρ. 2 Π.Δ. 99/1977), και για τους εκμεταλλευτές πλοίων δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 27/1955, δεν έχει εφαρμογή στα αλιευτικά σκάφη, αλλά αφορά μόνο τον εκμεταλλευτή πλοίων που παρέχει υπηρεσίες (φορτηγά). (ΣΧΕΤ. 2152/493/20.9.1988).

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 1624/1986 η αλιεία στις ελληνικές θάλασσες και λίμνες αποτελεί αγροτική εκμετάλλευση και τα αλιεύματα θεωρούνται αγροτικά προϊόντα.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρ. 2 του Π.Δ. 186/1986, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 1642/1986, δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα, με εξαίρεση το ημερολόγιο μεταφοράς του αυτοκινήτου και το δελτίο αποστολής του άρθρου 11 παρ. 2 και υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. των αγροτών (άρθρο 33 Ν. 1642/1986), μεταξύ των άλλων γεωργοί, κτηνοτρόφοι κ.λπ., καθώς και οι αλιείς, εφόσον δεν ασκούν την εκμετάλλευσή τους με τη μορφή εταιρίας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικού συνεταιρισμού, δεν πωλούν τα προϊόντα τους, ύστερα από επεξεργασία που να τους προσδίδει χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων, δεν ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα, για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία δεύτερης ανώτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 33 του Ν. 1642/1986, οι αγρότες που παραδίδουν τα προϊόντα από δικό τους κατάστημα και αυτοί που τα εξάγουν στο εξωτερικό ή από 1.1.1993 τα παραδίδουν σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας, θεωρούνται ότι ασκούν δύο οικονομικές δραστηριότητες και ενεργούν παράδοση αγαθών από την αγροτική εκμετάλλευση στην εμπορική επιχείρησή τους. Σημειώνεται ότι η διάθεση από παραγωγούς αγροτικών προϊόντων από υπαίθριο χώρο, στο δρόμο κ.λπ., δε θεωρείται ότι ενεργείται από κατάστημα ή υποκατάστημα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο