Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-05-1993 ]

ΠΟΛ.1210/31.5.1993 Εκτέλεση καταστάσεων επεξεργασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος.

(Εκτέλεση καταστάσεων επεξεργασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1210/31.5.93 Εκτέλεση καταστάσεων επεξεργασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος.


Ύστερά από την 1067350/4030/518/0016/πολ.1187/14.5.1993 διαταγή, σας πληροφορούμε ότι για το θέμα των παρακρατούμενων φόρων, θα πρέπει να ελέγχονται, ιδιαιτέρως, εκτός από όσα αναφέρονται σε αυτήν τη διαταγή, και τα ακόλουθα:

1. Αν ορθά έχουν ληφθεί υπόψη, κατά την εκκαθάριση, οι παρακρατηθέντες φόροι σε εισοδήματα από κινητές αξίες. Αυτό, γιατί λόγω των μεταβατικών και των ουσιαστικών διατάξεων το ν. 2065/1992 σε πολλές περιπτώσεις φόρων που παρακρατούνται από το εισόδημα κινητών αξιών προβλέπεται αυτοτελής φορολογία. Συνεπώς, τα ποσά αυτών των φόρων δεν πρέπει να υπολογίζονται κατά την εκκαθάριση της δήλωσης με τις γενικές διατάξεις.

2. Αν έχουν ληφθεί υπόψη φόροι που παρακρατήθηκαν σε επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις επί της γεωργικής παραγωγής (παράγραφοι 7-9 άρθρου 12 ν. 2065/1992) χωρίς να έχουν δηλωθεί και τέτοια εισοδήματα.

3. Αν τυχόν έχει ληφθεί υπόψη κατά την εκκαθάριση της δήλωσης με τις γενικές διατάξεις ο φόρος που έχει παρακρατηθεί για τις πιο πάνω από δύο (2) το μήνα υπηρεσίες ενεργούς εφημερίας των γιατρών του ΕΣΥ ή πανεπιστημιακών γιατρών που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ή ειδικευμένων γιατρών που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1397/1983, για τις οποίες εφημερίες ο φορολογούμενος θέλει να φορολογηθεί αυτοτελώς συμπληρώνοντας τις οικείες ενδείξεις 691 - 692 της δήλωσης.

4. Αν έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φόροι που παρακρατήθηκαν σε μισθούς μελών ΔΣ Ανώνυμης Εταιρίας που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, ενώ οι αντίστοιχοι μισθοί έχουν δηλωθεί ως φορολογούμενοι αυτοτελώς στις ενδείξεις 433 - 434 της δήλωσης.

5. Αν έχει ληφθεί υπόψη φόρος που παρακρατήθηκε σε επιχειρηματική αμοιβή (παράγρ. 1 περίπτ. δ΄ του άρθρου 37α ν.δ. 3323/1955 χωρίς και να έχει δηλωθεί τέτοιο εισόδημα ή να έχει ληφθεί υπόψη παρακρατηθείς φόρος σε επιχειρηματική αμοιβή από περισσότερες από μια εταιρίες (Εκτός της περιπτ. 7 της 1028894/310/Α. 0012/πολ.1071/24.2.1993 διαταγή μας).
    

  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο