Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-05-1993 ]

ΠΟΛ.1206/31.5.1993 Φορολογία εισοδήματος των ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιριών του ν. 383/1976, καθώς και των μελών τους.

(Φορολογία εισοδήματος των ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιριών του ν. 383/1976, καθώς και των μελών τους. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1206/31.5.93 Φορολογία εισοδήματος των ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιριών του ν. 383/1976, καθώς και των μελών τους.

Με αφορμή ερώτημα που μας έχει υποβληθεί, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 383/1976, επιτρέπεται η σύσταση Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρίας (Ι.Μ.Ε.), η οποία θα διέπεται από τη νομοθεσία που ισχύει για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

2. Με την Ε.10017/πολ.147 από 7.11.1978 διαταγή μας καθορίστηκε ο τρόπος φορολογίας του εισοδήματος των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιριών και των μελών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3323/1955.

3. Με τις διατάξεις της Ε.8880 από 21.8.1979 απόφασης του υπουργού Οικονομικών, τα κέρδη των Ιδιότυπων Μεταφορικών Επιχειρήσεων εξαιρέθηκαν από τη φορολογία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955, όπως είχαν αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν.820/1978.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 2065/1992, οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης κατέστησαν υποκείμενα φόρου και φορολογούνται με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 3843/1958.

5. Τέλος, με την 1018050/189/Α0012/πολ.1042 από 8.2.1993 διαταγή μας έγινε δεκτό ότι για κοινωνίες αστικού δικαίου που εκμεταλλεύονται αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955, ακόμη και αν η εκμετάλλευση αυτή εμφανίζεται με τη μορφή εταιρίας οιουδήποτε τύπου.

6. Ύστερα από τα παραπάνω και λόγω της ιδιομορφίας του νομικού καθεστώτος που διέπει τη λειτουργία και τη φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιριών, γίνεται δεκτό όπως οι επιχειρήσεις αυτές, καθώς και τα μέλη τους, εξακολουθήσουν να φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3323/1955, με εξαίρεση τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 του άρθρου 16α του νομοθετήματος αυτού, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 7 του ν. 2065/1992, δηλαδή θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στην  Ε.10017/πολ.147 από 7.11.1978 διαταγή μας.
    
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο