Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-05-1993 ]

ΠΟΛ.1201/28.5.1993 Χορήγηση βεβαίωσης συναλλαγματικής κάλυψης των ποσών των εισροών των επιχειρήσεων του α.ν. 89/67.

(Χορήγηση βεβαίωσης συναλλαγματικής κάλυψης των ποσών των εισροών των επιχειρήσεων του α.ν. 89/67. )

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ. 1201/28.5.93 Χορήγηση βεβαίωσης συναλλαγματικής κάλυψης των ποσών των εισροών των επιχειρήσεων του α.ν. 89/67.

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με την αριθ. 1088851/4018/πολ.1085/8.3.1993 εγκύκλιό μας έγινε δεκτό ότι προκειμένου να επιστραφεί ο Φ.Π.Α. που βαρύνει τις αγορές που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις του α.ν. 89/67 απαιτείται βεβαίωση της Τράπεζας της Ελλάδος από την οποία να προκύπτει ότι τα αναγραφόμενα ποσά εισροών καλύφθηκαν με αντίστοιχα ποσά συναλλάγματος, μη υποχρεωτικά εκχωρητέου.

2. Περαιτέρω, όπως μας γνώρισε το Υπ/μα Πειραιά της Τράπεζας Ελλάδος, με τις αριθ. 1963/91, 2010/91 και 2111/92 πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, καταργήθηκαν οι εξωλογιστικοί λογαριασμοί που τηρούσαν σ' αυτήν οι εταιρίες του α.ν. 89/67 και συνεπώς η Τράπεζα δεν έχει τη δυνατότητα πλέον να χορηγεί την ανωτέρω βεβαίωση, γιατί δεν διαθέτει τα προς τούτο απαραίτητα στοιχεία.

3. Ύστερα από τα παραπάνω, θεωρούμε ότι η προαναφερόμενη βεβαίωση μπορεί να χορηγείται εκτός από την Τράπεζα Ελλάδος και από τις Εμπορικές Τράπεζες οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και είναι εξουσιοδοτημένες για τη διενέργεια πράξεων επί συναλλάγματος, στις οποίες οι ναυτιλιακές και λοιπές επιχειρήσεις του α.ν. 89/67 θα καταθέτουν σχετικά πιστωτικά στοιχεία. Σημειώνεται ότι, σχετική επί του θέματος είναι η αριθ. 1000789/15001/0012/πολ.1001/4.1.1993 Ε.Δ.Υ.Ο.
    
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο