Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-02-1994 ]

ΠΟΛ.1042/11.2.1994 Ρυθμίσεις χρεών και παράταση χρόνου παραγραφής χρεών

(Ρυθμίσεις χρεών και παράταση χρόνου παραγραφής χρεών )

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 1994
Αρ. Πρωτ. 1016703/1254-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ και Β΄
Ταχ Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ Κωδ : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Δημ. Μπέκος
Τηλέφωνο : 3635480, 3635679

ΠΟΛ 1042

ΘΕΜΑ : Ρυθμίσεις χρεών και παράταση χρόνου παραγραφής χρεών.

1016703/1254-20/0016/ΠΟΛ. 1042/11.2.1994

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω ως έχουν τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 4 του νόμου 2187/94, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 16/8.2.94 τεύχος Α, για να λάβετε γνώση.

Ηδη τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 σας έχουν κοινοποιηθεί με την αριθ. 1138134/9540-20/0016/ΠΟΛ.1345/9.11.1993 εγκύκλιο διαταγή μας και τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 με την αριθ. 1154942/11282/0016/ΠΟΛ.1383/27.12.1993 όμοια.

Σημειώνουμε ότι στην παραπάνω παράταση της παραγράφου 5 που αφορά το χρόνο παραγραφής των χρεών, υπάγονται και τα βεβαιωμένα χρέη που παρεγράφοντο εντός του έτους 1992 και η παραγραφή τους είχε παραταθεί μέχρι 31.12.93 με τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 2074/1992 (ΦΕΚ 128 Α 92), που σας έχει κοινοποιηθεί με την αριθ. 1080871/8394/0016/ΠΟΛ.1160/18.8.1992 εγκύκλιό μας.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παραπάνω άρθρου, που αντικατέστησαν τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 22 του Νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α 93), παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα να ρυθμίζουν τα χρέη τους με τις διατάξεις που ίσχυαν προ της εφαρμογής του νόμου 2166/93. Κατά συνέπεια παύουν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8 των γενικών οδηγιών της αριθ. 1106441/7011-20/0016/(σελίς 15) εγκύκλιό μας, αποκλειστικά και μόνο για τα χρέη των επιχειρήσεων αυτών.

Για το λόγο αυτό, όταν υποβάλλονται αιτήματα των παραπάνω επιχειρήσεων για παροχή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των χρεών τους ή για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, θα πρέπει να τους παραπέμπετε στα αρμόδια όργανα (προϊστάμενος Δ.Ο.Υ., επιτροπές του άρθρου 15 Ν.3200/1955 και του άρθρου 17 Ν.5940/1933), η αρμοδιότητα των οποίων έχει καθορισθεί με την αριθ. 2082258/13530-20/0016/18.12.91) (ΦΕΚ 1067 Β 91) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Αυτονόητο καθίσταται ότι, για την παροχή των διευκολύνσεων αυτών στις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, θα πρέπει να επισυναφθεί στη σχετική αίτησή τους παράβολο υπέρ του Δημοσίου, όπως έχει καθορισθεί με το άρθρο 63 Ν.1249/1982, όπως ισχύει σήμερα και σας έχει κοινοποιηθεί με την αριθ.1063734/6934-20/0016/3.7.1992 εγκύκλιό μας, χωρίς να υφίσταται υποχρέωση καταβολής του προσθέτου ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%), που ορίζεται στις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 22 του Ν.2166/1993.

Νόμος 2187/1994 (ΦΕΚ 16Α 8.2.94)

Αρθρο 4
Ρυθμίσεις χρεών

1. Η οριζόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 2166/1993 προθεσμία, ειδικά για τα χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα από 12.8.93 έως 31.10.93, παρατείνεται μέχρι 31.12.93. Η οριζόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ν. 2166/1993 προθεσμία για διακανονισμό εξόφλησης χρεών που έγιναν ληξιπρόθεσμα από 1.1.1993 έως 11.8.1993 παρατείνεται μέχρι 31.12.1993. Επίσης η υποβολή δήλωσης και σχετικής αίτησης για διακανονισμό οφειλών της παραγράφου 24 του άρθρου 22 του ν. 2166/1993 μπορεί να γίνει μέχρι 31.1.1994 και να περιλαμβάνει και τις βεβαιωμένες μέχρι 31.5.1993 οφειλές στις Δ.Ο.Υ., με υποχρέωση καταβολής της προκαταβολής και της πρώτης δόσης μέχρι 28.2.1994.

2. Οι οφειλέτες που απώλεσαν το δικαίωμα διακανονισμού εξόφλησης των χρεών τους, που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 22 του ν. 2166/1993, λόγω καθυστέρησης καταβολής επί δίμηνο μιας δόσης, μπορούν να επανέλθουν σε αυτόν εφόσον καταβάλλουν μέχρι 31.12.1993 τις καθυστερημένες δόσεις, οι οποίες θα επιβαρυνθούν με προσαυξήσεις 3% επί του ρυθμιζόμενου κεφαλαίου της δόσης ανά μήνα καθυστέρησης.

3. .......

4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 22 του ν. 2166/1993 αντικαθίσταται ως εξής: "9. Εκτός από τους ως άνω τρόπους δεν επιτρέπεται άλλου είδους διακανονισμός των χρεών προς το Δημόσιο ή των χρεών που εισπράττονται μέσω των Δ.Ο.Υ., εξαιρουμένων των χρεών των επιχειρήσεων που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, ο διακανονισμός των οποίων εξακολουθεί να γίνεται με τις προγενέστερες διατάξεις".

5. Παρατείνεται μέχρι 31.12.1994 ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες χρεών, που παραγράφονται εντός του έτους 1993.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο