Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-05-1993 ]

ΠΟΛ.1192/12.5.1993 Διαδικασία εκκαθάρισης τροποποιητικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

(Διαδικασία εκκαθάρισης τροποποιητικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. )

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ. 1192/12.5.93 Διαδικασία εκκαθάρισης τροποποιητικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 2065/1992 καταργήθηκε η παράγραφος 10 του άρθρου 9 του ν.δ. 3323/1955 που αναφέρετο στη διαδικασία της εκκαθάρισης και βεβαίωσης της οφειλής που προέκυπτε με βάση συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Από το οικ. έτος 1993, θα ισχύει η παρακάτω διαδικασία εκκαθάρισης των υπόψη δηλώσεων, είτε η εκκαθάριση πραγματοποιείται από το ΚΕ.ΠΥ.Ο., είτε μηχανογραφικά από τις Δ.Ο.Υ που διαθέτουν δικό τους μηχανογραφικό σύστημα, είτε με το χειρόγραφο σύστημα.
Σας παραθέτουμε πιο κάτω τους εξής συμβολισμούς για την καλύτερη κατανόηση των νέων διαδικασιών.
Χ1 = Χρεωστικό ποσό αρχικής ή προηγούμενης εκκαθάρισης φορολογικής δήλωσης.
Χ2 = Χρεωστικό ποσό εκκαθάρισης πρώτης ή επόμενης τροποποιητικής ή συμπληρωματικής φορολογικής δήλωσης.
Π1 = Πιστωτικό ποσό αρχικής ή προηγούμενης εκκαθάρισης φορολογικής δήλωσης.
Π2 = Νέο πιστωτικό ποσό εκκαθάρισης πρώτης ή επόμενης τροποποιητικής ή συμπληρωματικής φορολογικής δήλωσης.
ΥΥ = Υπαιτιότητα της υπηρεσίας έγινε λάθος η εκκαθάριση της αρχικής φορολογικής δήλωσης.
ΥΦ = Υπαιτιότητα του φορολογούμενου έγινε λάθος η εκκαθάριση της αρχικής φορολογικής δήλωσης.
ΑΦΕΚ = Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης.
1. Υποβολή τροποποιητικής ή συμπληρωματικής φορ/κής δήλωσης
Α/Α Περίπτωση Υπαιτιότητα Ενέργειες 1. α)
Χ1>Χ2
β)
γγ 1) Εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του ποσού Χ2.
2) Χρηματικός κατάλογος βεβαίωσης του ποσού Χ2 (καταβολή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις).
3) ΑΦΕΚ του ποσού Χ1.
ΥΦ 1) Εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του ποσού Χ1-Χ2.
2) ΑΦΕΚ του ποσού της διαφοράς Χ1-Χ2. 2. Χ1<Χ2 γγ ΥΦ 1) Εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του ποσού Χ2-Χ1.
2) Χρηματικός κατάλογος βεβαίωσης της διαφοράς Χ2-Χ1 (καταβολή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις). 3. Χ1 = 0
Χ2>0 γγ ΥΦ 1) Εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του ποσού Χ2.
2) Χρηματικός κατάλογος βεβαίωσης του ποσού Χ2 (καταβολή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις). 4. Χ1>0
Χ2 = 0 γγ ΥΦ 1) Νέο εκκαθαριστικό σημείωμα.
2) ΑΦΕΚ του ποσού Χ1. 5. Χ1>0
Π2 γγ ΥΦ 1) Νέο εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του ποσού Π2.
2) ΑΦΕΚ του ποσού Χ1.
3) ΑΦΕΚ του ποσού Π2. 6. Χ1 = Χ2 γγ ΥΦ Εκκαθαριστικό σημείωμα. 7. Π1>Π2 γγ ΥΦ 1) Εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του ποσού Π1-Π2.
2) Ειδικός χρηματ. κατάλογος βεβαίωσης του ποσού Π1-Π2 (καταβολή εφάπαξ). 8. Π1<Π2 γγ ΥΦ 1) Εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του ποσού Π2-Π1.
2) ΑΦΕΚ του ποσού Π2-Π1. 9. Π1 = Π2 γγ ΥΦ Νέο εκκαθαριστικό σημείωμα. 10. Π1, Χ2>0 γγ ΥΦ 1) Εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του ποσού Χ2.
2) Ειδικός χρηματ. κατάλογος βεβαίωσης του ποσού Π1 (καταβολή εφάπαξ).
3) Χρηματικός κατάλογος βεβαίωσης του ποσού Χ2 (καταβολή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις). 11. Π1, Χ2 = 0 γγ ΥΦ 1) Εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού.
2) Ειδικός χρηματικός κατάλογος βεβαίωσης του ποσού Π1 (καταβολή εφάπαξ).
2. Εξαιρέσεις από τη μηχανογραφική εκκαθάριση
Εξαιρούνται της μηχανογραφικής εκκαθάρισης: α) οι τροποποιητικές - συμπληρωματικές δηλώσεις εκείνες που το αποτέλεσμα της αρχικής δήλωσης ήταν πιστωτικό ποσό και το ποσό συμπεριλήφθηκε σε κατάσταση επεξεργασίας επιστροφών.
β) Εκείνες που για οποιοδήποτε λόγω έγινε χειρόγραφη εκκαθάριση από τις Δ.Ο.Υ.

3. Εκκαθάριση τροποποιητικών - συμπληρωματικών δηλώσεων από ΚΕΠΥΟ
α) Το ΚΕ.ΠΥ.Ο. μετά την επεξεργασία των στοιχείων που θα έχει στη διάθεσή του θα εκδίδει τα παραπάνω, κατά περίπτωση, στοιχεία της παραγράφου 1 και επιπλέον στις περιπτώσεις που θα εκδίδει χρηματικούς καταλόγους, αυτοί θα συνοδεύονται με αυτοκόλλητες ετικέτες και μόνο για τις Δ.Ο.Υ. που δε διαθέτουν δικής τους μηχανογράφηση.
β) Θα κάνει διαγραφή των φορολογουμένων από το αρχείο της είσπραξης, όταν κάνει εκκαθάριση τροποποιητικών, συμπληρωματικών δηλώσεων οικόθεν, χωρίς το ειδικό ενημερωτικό δελτίο, εκτός από την περίπτωση 2 της παραγράφου 1 που η αρχική οφειλή θα παρακολουθείται μηχανογραφικά από το ΚΕ.ΠΥ.Ο.
γ) Εξουσιοδοτείται με το παρόν να εκδίδει ομαδικό ΤΑΦΕ όταν πρόκειται για ΑΦΕΚ χρεωστικών ποσών για τις περιπτώσεις 1, 4 και 5 της παρ. 1 και μόνο για όσους δεν έχουν καμιά καταβολή του αρχικού χρεωστικού ποσού.
δ) Για τους φορολογούμενους των περιπτώσεων 1, 4 και 5 της παρ. 1, όταν έχουν πραγματοποιήσει καταβολή, ατομικά ΑΦΕΚ.

4. Εκκαθάριση τροποποιητικών - συμπληρωματικών δηλώσεων από τις Δ.Ο.Υ. που διαθέτουν δικό τους μηχανογραφικό σύστημα
Οι Δ.Ο.Υ. που διαθέτουν δικό τους μηχανογραφικό σύστημα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν εκκαθάριση τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων μέσω του δικού τους συστήματος και να εκδίδουν τα στοιχεία της παρ. 1, κατά περίπτωση. Τη δυνατότητα της εκκαθάρισης θα την αποκτήσουν όταν το ΚΕ.ΠΥ.Ο. θα έχει ολοκληρώσει την εκκαθάριση των τροποποιητικών - συμπληρωματικών φορολογικών δηλώσεων.

5. Χειρόγραφη εκκαθάριση τροποποιητικών - συμπληρωματικών δηλώσεων
Οι Δ.Ο.Υ. που θα κάνουν χειρόγραφη εκκαθάριση τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων: α) θα εκδίδουν τα στοιχεία της παρ. 1, κατά περίπτωση, β) εφόσον διαρκεί η μηχανογραφική είσπραξη του φόρου εισοδήματος μέσω του ΚΕ.ΠΥ.Ο. θα στέλνουν για τις περιπτώσεις 1, 4 και 5, το ειδικό ενημερωτικό δελτίο (έντυπο Ε72) προκειμένου να τεθούν εκτός συστήματος από το ΚΕ.ΠΥ.Ο. προϋπόθεση για την εκτέλεση των ΑΦΕΚ, γ) επίσης, θα στέλνουν στο ΚΕ.ΠΥ.Ο. μέχρι το τέλος Οκτωβρίου το σχετικό σημείωμα μεταβολών για να πληροφορήσουν το ΚΕ.ΠΥ.Ο. με το νέο ποσό της προκαταβολής που θα προκύψει όταν πρόκειται για τις περιπτώσεις 1, 2, 3, 4, 5, και 10 της παρ. 1.

6. Είσπραξη πιστωτικών ποσών
α) Τα πιστωτικά ποσά που έχουν εισπραχθεί από τους φορολογούμενους στις περιπτώσεις 7, 10 και 11 της παρ. 1 θα επιβαρυνθούν με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμου καταβολής.
β) Αν ο φορολογούμενος ισχυρισθεί ότι το πιστωτικό ποσό δεν το έχει εισπράξει, τότε θα ζητάτε από τη Δ-16 του υπουργείου Οικονομικών την έγκριση, σύμφωνα με την απόφασή μας 2032190/5082/0016/91 (πολ. 2207), όπως ισχύει σήμερα, για να εκδώσετε ΑΦΕΚ με το οποίο θα διαγράφετε τη συγκεκριμένη οφειλή. Αυτό ισχύει μόνο για εκκαθαρίσεις που θα κάνει το ΚΕ.ΠΥ.Ο.
γ) Για τους φορολογούμενους των ειδικών χρηματικών καταλόγων θα γίνουν τα εξής: α) Οι Δ.Ο.Υ. που έχουν δικό τους μηχανογραφικό σύστημα θα κάνουν εισαγωγή των ποσών μόνες τους στο σύστημα οφειλετών και β) Οι Δ.Ο.Υ. που δεν έχουν δικό τους μηχανογραφικό σύστημα θα κάνουν καρτελοποίηση.

7. Άλλα θέματα
α) Για κάθε απορία ή πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, να επικοινωνούν οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες στα τηλέφωνα Κλιμάκιο δ-16 τηλ. 9591062, 9522631 εσωτ. 250.
Δ/νση Φορολογίας τηλ. 3477166 - 3479109 εσωτ. 144, 145 (για θέματα εκκαθάρισης) ΚΕ.ΠΥ.Ο. 9522631 εσωτ. 264, 236, 239.
β) Παρακαλούνται οι υπηρεσίες να εφαρμόσουν πιστά τα παραπάνω και οι εκκαθαρίσεις των τροποποιητικών - συμπληρωματικών δηλώσεων να γίνονται το συντομότερο δυνατό ώστε να αποφεύγονται παραγραφές κατά του Δημοσίου ή υπέρ του φορολογούμενου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο