Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-1993 ]

ΠΟΛ.1184/13.5.1993 Συμπλήρωση � τροποποίηση της απόφασής μας 2032190/5082/0016/31.5.91, (ΦΕΚ 370/3.6.91 Τ/Β΄) που αναφέρεται στην επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσων Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση συναφών θεμάτων.

(Συμπλήρωση � τροποποίηση της απόφασής μας 2032190/5082/0016/31.5.91, (ΦΕΚ 370/3.6.91 Τ/Β΄) που αναφέρεται στην επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσων Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση συναφών θεμάτων. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1184/13.5.93 Συμπλήρωση - τροποποίηση της απόφασής μας 2032190/5082/0016/31.5.91, (ΦΕΚ 370/3.6.91 Τ/Β΄) που αναφέρεται στην επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσων Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση συναφών θεμάτων.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1947/1991 (ΦΕΚ Α΄70).
2. Τις διατάξεις του ν.δ. 321/1969 (ΦΕΚ Α΄205).
3. 3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄90).
4. 4. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ Α΄6).
5. Την απόφασή μας 2032190/5082/0016/31.5.91 (ΦΕΚ Β΄370).
6. Την Υ 1847/1078399/1182/0001 από 7 Αυγούστου 1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Οικονομικών.
7. Την ανάγκη και νέας απλοποίησης και βελτίωσης των διαδικασιών επιστροφής φόρου εις/τος φυσικών προσώπων που προκύπτει από την εκκαθάριση της οικείας αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής δήλωσης, που πραγματοποιείται από το Κέντρο Πληροφορικής υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.ΠΥ.Ο), αποφασίζουμε:


ΆΑρθρο 1
Η Γ΄ κατηγορία του άρθρου 3 της απόφασης 2032190/5082/0016 από 31 Μαΐου 1991 αντικαθίσταται ως εξής:
"Άρθρο 3...
Γ΄ κατηγορία. Περιλαμβάνονται οι φορολογούμενοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτικού εκτός χωρών ΕΟΚ και η επιστροφή του ποσού θα πραγματοποιείται με ατομικά ΑΦΕΚ που θα εκδίδονται από το ΚΕ.ΠΥ.Ο. Για την καταβολή του ποσού στους δικαιούχους θα εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις".

ΆΑρθρο 2
Το άρθρο 6 της απόφασης 2032190/5082/0016 από 31 Μαίου 1991 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος της Α΄ κατηγορίας του άρθρου 3 της παρούσης απόφασης, το ΚΕ.ΠΥ.Ο. θα εκδίδει για κάθε Δ.Ο.Υ. και Τοπικό Γραφείο ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων, σε 2 αντίγραφα, στην οποία θα υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία των φορολογούμενων, το επιστρεφόμενο ποσό, η ημερομηνία πίστωσης του έντοκου ή άτοκου λογ/σμού από τις Τράπεζες, καθώς επίσης η Τράπεζα και το υποκατάστημα αυτής, όπου θα γίνει η ανάληψη ή η πληρωμή.
Ύστερα από την υπογραφή της κατάστασης το πρωτότυπο αυτής θα στέλνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο μαζί με τα λογιστικά στοιχεία του μήνα.

2. Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος της Β΄ κατηγορίας του άρθρου 3 της παρούσης απόφασης θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
α) Το ΚΕ.ΠΥ.Ο. θα εκδίδει για κάθε Δ.Ο.Υ. και Τοπικό Γραφείο κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία σε 3 αντίγραφα, η οποία περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο του επιστρεπτέου ποσού.
β) Το αρμόδιο Τμήμα ή Γραφείο Φορολογίας εισοδήματος της Δ.Ο.Υ., όταν παραλάβει την κατάσταση, θα προβαίνει στον έλεγχο των επιστρεπτέων ποσών, με βάση τα αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων, τα αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων και των λοιπών στοιχείων που έχει στη διάθεσή του και συγκεκριμένα: αα. Αν δεν υπάρχουν λάθη στα επιστρεπτέα ποσά, θα υπογράφεται και θα διαβιβάζεται στο αρμόδιο Γραφείο Επιστροφών.
ββ. Αν διαπιστωθούν λάθη θα διορθώνονται τα σχετικά ποσά κατά Κωδικό Αριθμό Εσόδου (ΚΑΕ), διαγράφοντας με μία κόκκινη γραμμή τα προεκτυπώμενα ποσά και γράφοντας ευκρινώς τα σωστά.
γγ. Αν ο φορολογούμενος δε δικαιούται επιστροφής θα διαγράφονται τα στοιχεία του από την κατάσταση και τα αντίστοιχα ποσά με κόκκινη γραμμή. Σε όλες τις διορθώσεις ή διαγραφές θα υπογράφει ο αρμόδιος υπάλληλος.
Ο έλεγχος της κάθε κατάστασης επιστροφών για επεξεργασία θα πρέπει να τελειώνει, το αργότερο, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή της από το ΚΕ.ΠΥ.Ο. Το πρωτότυπο μαζί με ένα αντίγραφο θα διαβιβάζονται στο αρμόδιο Γραφείο επιστροφών ή στο Τοπικό Γραφείο.
γ) Το Γραφείο επιστροφών, όταν παραλάβει την κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία, θα συμπληρώνει, με βάση τα χειρόγραφα ή μηχανογραφικά δελτία χρεών ή άλλων στοιχείων που έχει στη διάθεσή του, τις απαιτούμενες για κάθε περίπτωση πληροφορίες: αα. Το ποσό της έκπτωσης που αντιστοιχεί στο επιστρεφόμενο ποσό της προκαταβολής και μόνο όταν δεν έχει εκτυπωθεί από τον Η/Υ το σύμβολο 0 (μηδέν) που αποτελεί την ένδειξη ότι το ΚΕ.ΠΥ.Ο. έχει μειώσει ανάλογα, κατά την εκκαθάριση, το επιστρεφόμενο ποσό.
ββ. Το ποσό που συμψηφίζεται με ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το δημόσιο του δικαιούχου, υπολογιζόμενων των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους (ημερομηνία απόσβεσης των αμοιβαίων απαιτήσεων) ή κατόπιν πρότασης συμψηφισμού. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και το ποσό της απλήρωτης προκαταβολής.
γγ. Το τελικό προς επιστροφή ποσό μέσω Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
Το πρωτότυπο της κάθε κατάστασης θα στέλνεται στο ΚΕ.ΠΥ.Ο. το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της από το αρμόδιο Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος.
δ) Στις περιπτώσεις που το επιστρεφόμενο ποσό αφορά προκαταβολή προηγούμενου οικ. έτους και έχει βεβαιωθεί σε άλλη Δ.Ο.Υ. ή Τοπικό Γραφείο θα γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες:
Θα επιβεβαιώνεται τηλεφωνικά η βεβαίωση του ποσού, καθώς και αν έχει καταβληθεί με έκπτωση ή αν έχει ανείσπρακτο υπόλοιπο. Στη συνέχεια σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές θα συμπληρώνεται η κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία για το συμψηφισμό του υπολοίπου προς είσπραξη ποσού θα εκδίδεται γραμμάτιο είσπραξης διαχείρισης μετρητών με λογαριασμό "Γραμμάτια Συμψηφισμού".
ε) Το ΚΕ.ΠΥ.Ο. μετά την εκκαθάριση των καταστάσεων επιστροφών για επεξεργασία και αφού συμφωνήσει τις οικείες στήλες αυτής θα εκδίδει και θα στέλνει: αα. Στις Δ.Ο.Υ. που έχει εγκατασταθεί και λειτουργήσει μηχανογραφικό σύστημα, ονομαστική κατάσταση σε 2 αντίγραφα των δικαιούχων μέσω Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην οποία θα υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία των φορολογουμένων, το επιστρεφόμενο ποσό, η ημερομηνία πίστωσης του έντοκου ή άτοκου λογ/σμού από τις Τράπεζες, καθώς επίσης η Τράπεζα και το υποκατάστημα αυτής, όπου θα γίνει η ανάληψη ή η πληρωμή.
ββ. Στις Δ.Ο.Υ. και τα Τοπικά Γραφεία που δεν έχει εγκατασταθεί και λειτουργήσει μηχανογραφικό σύστημα:
- Ένα συγκεντρωτικό ΑΦΕΚ συμψηφισμών σε 3 αντίγραφα για τους τυχόν συμψηφισμούς που αναφέρονται στην κατάσταση, το οποίο θα συνοδεύεται από ονομαστική κατάσταση σε 3 αντίγραφα, με συμπληρωμένες όλες τις στήλες που προβλέπονται σ' αυτά.
- Ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων μέσω Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε 2 αντίγραφα, στην οποία θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία των φορολογουμένων, το επιστρεφόμενο ποσό, η ημερομηνία πίστωσης του έντοκου ή άτοκου λογ/σμού από τις Τράπεζες, καθώς επίσης η Τράπεζα και το υποκατάστημα αυτής, όπου θα γίνεται η ανάληψη ή πληρωμή.
στ) Στις Δ.Ο.Υ. που έχει εγκατασταθεί και λειτουργήσει μηχανογραφικό σύστημα, ο συμψηφισμός των ποσών θα γίνεται άμεσα με την ενημέρωση της κατάστασης επεξεργασίας, με την έκδοση των σχετικών αποδεικτικών είσπραξης ή των Γραμματίων, κατά περίπτωση.
ζ) Στις Δ.Ο.Υ. που δεν έχει εγκατασταθεί και λειτουργήσει μηχανογραφικό σύστημα, ο συμψηφισμός των σχετικών ποσών θα γίνεται με την παραλαβή από το ΚΕ.ΠΥ.Ο. του συγκεντρωτικού ΑΦΕΚ συμψηφισμού με την έκδοση των σχετικών αποδεικτικών είσπραξης ή Γραμματίων, κατά περίπτωση.
η) Λάθη, που θα παρατηρηθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των καταστάσεων επιστροφών για επεξεργασία, θα τακτοποιούνται ως εξής: αα. Αν το επιστρεφόμενο ποσό μειωθεί από λάθος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΠΥ.Ο., η επιστροφή της διαφοράς θα πραγματοποιηθεί με ΑΦΕΚ και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 16/89.
ββ. Αν στην κατάσταση επιστροφών μέσων Τραπεζών, περιλαμβάνονται μη δικαιούχοι επιστροφών, τότε θα ειδοποιείται αμέσως η Δ/νση Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων, η οποία στη συνέχεια, θα ενημερώνει τις Τράπεζες να μην πληρώσουν το συγκεκριμένο φορ/νο.
ι) Η σύνταξη των Α.Φ.ΕΚ συμψηφισμών από τις μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ. θα γίνεται ως εξής: - Θα αναγράφεται το έτος της επιστροφής - ο φόρος επιστροφής, - στην ένδειξη δικαιούχος η φράση - ΟΠΩΣ Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΩΝ, - ο αριθμός των φορολογουμένων, - στην ένδειξη - Τίτλος Βεβαίωσης, θα αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του συγκεντρωτικού Α.Φ.ΕΚ, καθώς και το είδος και το ποσό κατά Κωδικό Αριθμό Εσόδου (ΚΑΕ) του φόρου που επιστρέφεται, - Στην ένδειξη "Σύνολο βεβαιώσεων" θα γράφονται κατά ΚΑΕ τα πιο πάνω ποσά, - Στην ένδειξη, "Αναλογούντα", δε θα γράφονται ποσά και - Στη ένδειξη, "Μείωση Βεβαιώσεων", θα γράφονται κατά ΚΑΕ τα ποσά της επιστροφής, όπως έχουν γραφεί και στην ένδειξη "Σύνολο Βεβαιώσεων". Στη θέση της εκκαθάρισης του Α.Φ.ΕΚ θα συμπληρώνεται μόνο η ένδειξη "Επιστρεπτέο" και θα γράφεται η φράση, "Ως η πιο πάνω εκκαθάριση".
ια) Το ΚΕ.ΠΥ.Ο. στο τέλος κάθε χρόνου θα εκδίδει για κάθε Δ.Ο.Υ. και Τοπικό Γραφείο: αα. Ονομαστική κατάσταση σε 3 αντίγραφα, των δικαιούχων με τις μη πραγματοποιηθείσες επιστροφές, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται κάθε χρόνο και οι εκκρεμείς επιστροφές του έτους 1990 και προηγουμένων. Το ένα αντίγραφο της κατάστασης θα στέλνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το άλλο στις Δ.Ο.Υ. και τα Τοπικά Γραφεία και το τρίτο στη Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
ββ. Ονομαστική κατάσταση σε 2 αντίγραφα, των δικαιούχων με τις πραγματοποιηθείσες επιστροφές μέσω Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται εκτός των άλλων στοιχείων και η Τράπεζα που πλήρωσε το δικαιούχο. Το ένα αντίγραφο της κατάστασης θα στέλνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο και το άλλο στις Δ.Ο.Υ. και τα Τοπικά Γραφεία.


ΆΑρθρο 3
Το άρθρο 13 της απόφασης 2032190/5082/0016/από 31 Μαΐου 1991, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την απόφασή μας 1101659/9723/0016 από 14 Οκτωβρίου 1992, αντικαθίσταται ως εξής:
"Άρθρο 13
Σε όσες Δ.Ο.Υ. έχει εγκατασταθεί και λειτουργήσει μηχανογραφικό σύστημα, κατά την ενημέρωση των καταστάσεων επεξεργασίας θα γίνεται και ο συμψηφισμός των οφειλόμενων ποσών, με την έκδοση των σχετικών αποδεικτικών είσπραξης ή Γραμματίων. Για την τακτοποίηση των συμψηφισμών θα εκδίδεται απ' αυτές ατομικό ή συγκεντρωτικό Α.Φ.ΕΚ συμψηφισμού το οποίο θα συνοδεύεται με ονομαστικές καταστάσεις των δικαιούχων, κατά περίπτωση".

ΆΑρθρο 4
Από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΆΑρθρο 5
Η παρούσα, που ισχύει από 1.1.993, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο