Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-05-1993 ]

ΠΟΛ.1183/7.5.1993 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των κερδών που αποκτούν ανάπηροι και θύματα πολέμου από την εκμετάλλευση περιπτέρων κ.τ.λ.

(Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των κερδών που αποκτούν ανάπηροι και θύματα πολέμου από την εκμετάλλευση περιπτέρων κ.τ.λ. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1183/7.5.93 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των κερδών που αποκτούν ανάπηροι και θύματα πολέμου από την εκμετάλλευση περιπτέρων κ.τ.λ.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 3323/55, όπως αυτό ισχύει, απαλλάσσονται από το φόρο, για το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, τα κέρδη από τη λιανική πώληση καπνού ή από την άσκηση του επαγγέλματος μικροπωλητή ή από την εκμετάλλευση περιπτέρου ή από την εκμετάλλευση καφενείου, κυλικείου, κουρείου κ.τ.λ. μέσα σε κτίρια καταστημάτων στα οποία στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες γενικώς, δημοτικές ή κοινοτικές και εκκλησιαστικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τα οποία πραγματοποιούνται από ανάπηρους και θύματα πολέμου στους οποίους χορηγήθηκε σχετική άδεια, εφόσον η εκμετάλλευση αυτών ενεργείται από τους ίδιους. Επίσης, απαλλάσσεται το δικαίωμα που παίρνουν τα πρόσωπα αυτά από την παραχώρηση της εκμετάλλευσης του περιπτέρου, καφενείου κ.τ.λ. σε τρίτους.

2. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 1044/1971, ως θύματα πολέμου θεωρούνται τα μέλη των οικογενειών των αποβιούντων αναπήρων πολέμου, τα οποία λαμβάνουν πολεμική σύνταξη.

3. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 ροτ ν.1043/1980 δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρων αποκτούν με την  παραχώρηση από τα όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 18 αυτού του νόμου οι ανάπηροι και τα θύματα πολέμου, καθώς και οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου που υπάγονται στο ν.1370/1944, οι οποίοι φέρουν αναπηρία 80% και πάνω.

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. α΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1043/1980, σε περίπτωση θανάτου αναπήρου ή θύματος πολέμου που αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτόν περιέρχονται στη χήρα του σε ίσο μερίδιο με τις άγαμες θυγατέρες και από τα άρρενα τέκνα, τα ανήλικα εφόσον έχουν δικαίωμα σύνταξης, από τον αποβιώσαντα, καθώς και τα ενήλικα, τα ανίκανα για εργασία και εφόσον συνταξιοδοτούνται ή έχουν δικαίωμα σύνταξης από τον αποβιώσαντα ή σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι να συμπληρώσουν το εικοστό τέταρτο έτος της ηλικίας των.
Σε περίπτωση διακοπής της σύνταξης των παραπάνω προσώπων από οποιοδήποτε λόγο, το ιδανικό δικαίωμα προσαυξάνεται στους λοιπούς δικαιούχους.

5. Από τα ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι η πιο πάνω απαλλαγή αφορά τα κέρδη που αποκτούν ανάπηροι και θύματα πολέμου από την εκμετάλλευση των περιπτέρων από αυτούς τους ίδιους, καθώς και το τυχόν μίσθωμα που λαμβάνουν αυτοί σε περίπτωση εκμίσθωσης των περιπτέρων. Συνεπώς, τα κέρδη που αποκτούνται από τρίτους προς τους οποίους παραχωρήθηκε η εκμετάλλευση του περιπτέρου κ.τ.λ. υπόκεινται σε φόρο στο όνομα του τρίτου που ασκεί την εκμετάλλευση του περιπτέρου.

Διευκρινίζεται ότι, από την παραπάνω διάταξη δεν τίθεται ως προϋπόθεση απαλλαγής του εισοδήματος η στέγαση των περιπτέρων μέσα σε δημόσια καταστήματα (σχετ. Ε 21674/17.12.1970, ΠΟΛ.329).

  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο