Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-05-1993 ]

ΠΟΛ.1179/11.5.1993 Έγκαιρη αποστολή στοιχείων.

(Έγκαιρη αποστολή στοιχείων. )

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ. 1179/11.5.1993 Έγκαιρη αποστολή στοιχείων.

1. Έχει διαπιστωθεί ότι πολλές από τις υπηρεσίες του υπουργείου μας (Κεντρικές Ειδικές αποκεντρωμένες και Περιφερειακές) καθυστερούν συστηματικά να στέλνουν στην υπηρεσία μας εγκαίρως τα πληροφοριακά εκείνα στοιχεία που αφορούν μεταβολές στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων (αναχωρήσεις ή αφίξεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις,  προσλήψεις ή παραιτήσεις κ.λπ.) με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρότατο πρόβλημα ενημέρωσης του αρχείου μας.

2. Επίσης, παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην υποβολή των απογραφικών δελτίων και των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων με άμεση συνέπεια την καθυστέρηση υλοποίησης και εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2085/1992, οι οποίες προβλέπουν μεταξύ άλλων ως γνωστόν και τη  εντός των μηνών Απριλίου και Μαΐου 1993 σύνταξη των πινάκων αρχαιότητας (επετηρίδα) και των πινάκων πρακτέων, αντίστοιχα.

3. Το γεγονός ότι, για ορισμένους εκ των υπαλλήλων σας καθυστερεί από την υπηρεσία μας λόγω αναφυησών νομικών δυσκολιών η κατάταξη σε βαθμούς, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.2085/1992 και συνεπώς και η αποστολή των δελτίων κατάταξης αυτών, δε θα πρέπει να σας εμποδίσει να μας στείλετε τ' απογραφικά δελτία των υπολοίπων.

4. Μόλις περιέλθουν στην υπηρεσία μας τα δελτία κατάταξης και των ως άνω υπαλλήλων που μέχρι σήμερα δια τους προαναφερθέντες λόγους δεν έχουν καταταγεί από την υπηρεσία μας, να τα διαβιβάσετε και αυτά στην υπηρεσία μας το συντομότερο δυνατόν.

5.Τέλος, από τον έλεγχο που έγινε στα απογραφικά δελτία κατάταξης που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στην υπηρεσία μας διαπιστώθηκε δυστυχώς ότι τα περισσότερα από αυτά, αν όχι όλα, έχουν σοβαρές ελλείψεις οι σπουδαιότερες των οποίων είναι: α) δε φέρουν τις υπογραφές των υπόχρεων υπαλλήλων και των προϊσταμένων αυτών όπως σας είχαμε τονίσει με την αριθ. 1012651/184/0001/28.1.93 εγκύκλιό μας, β) δεν επισυνάπτονται τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα παραστατικά: όπως βεβαιώσεις που ν' αποδεικνύουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου για την περίπτωση της συνυπηρέτησης των συζύγων ή πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης για τη διαπίστωση της ηλικίας και βεβαίωση της οικείας σχολής για τα τέκνα που σπουδάζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

6. Κατόπιν αυτού, εφιστάται η προσοχή των προϊσταμένων των υπηρεσιών στις οποίες απευθύνεται η παρούσα, όπως λάβουν τα κατάλληλα μέτρα και να δώσουν τις σχετικές οδηγίες και εντολές στους υπαλλήλους που χειρίζονται τα παραπάνω θέματα, ώστε να μην επαναληφθεί στο μέλλον οιαδήποτε καθυστέρηση στην ενημέρωση της υπηρεσίας μας, όπως π.χ. το δυσάρεστο φαινόμενο κατά το οποίο η άφιξη ή η αναχώρηση υπαλλήλου να γνωστοποιείται στην υπηρεσία μας μετά την παρέλευση μηνός και πλέον.

7. Οι Επιθεωρητές προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται όπως εποπτεύσουν και παρακολουθήσουν προσωπικά την εφαρμογή της και ιδιαίτερα την έγκαιρη αποστολή στην υπηρεσία μας των απογραφικών δελτίων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των υπηρεσιών που εποπτεύουν και των εκθέσεων αξιολόγησης αυτών, άνευ των οποίων τονίζουμε και πάλι, καθίσταται αδύνατος η υλοποίηση των διατάξεων του Ν.2085/1992.
      
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο