Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-05-1993 ]

ΠΟΛ.1170/4.5.1993 Σχετικά με τη βεβαίωση ή μη προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε βάρος αλλοδαπής επιχείρησης για τα εισοδήματα που απέκτησε από τη συμμετοχή της, μέσα στο έτος 1992, σε ημεδαπή ΕΠΕ.

(Σχετικά με τη βεβαίωση ή μη προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε βάρος αλλοδαπής επιχείρησης για τα εισοδήματα που απέκτησε από τη συμμετοχή της, μέσα στο έτος 1992, σε ημεδαπή ΕΠΕ. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1170/4.5.93 Σχετικά με τη βεβαίωση ή μη προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε βάρος αλλοδαπής επιχείρησης για τα εισοδήματα που απέκτησε από τη συμμετοχή της, μέσα στο έτος 1992, σε ημεδαπή ΕΠΕ.

Με αφορμή τα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 14 του ν.δ. 3843.1958, από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. βεβαιώνεται ως καταβλητέος φόρος ποσό ίσο προς το 50% του φόρου επί του εισοδήματος της ληξάσης διαχειριστικής περιόδου ή ημερολογιακού έτους, όπως αυτός εξάγεται εκ της οριστικής δηλώσεως του νομικού προσώπου ή οριστικού τίτλου για τα εισοδήματα της περιόδου αυτής.
Η βεβαίωση αυτή γίνεται έναντι του φόρου επί του εισοδήματος της διανυόμενης διαχειριστικής περιόδου ή ημερολογιακού έτους, κατά περίπτωση.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. α της παραγρ. 4 του άρθρου 10 του ν.δ. 3843 ορίζεται ότι, από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα και του συμπληρωματικού φόρου εκπίπτεται μεταξύ άλλων και ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ίδιου νόμου, καθώς και του άρθρου 37α του ν.δ. 3323/1955 στο εισόδημα που υπόκειται σε φόρο.

3. Με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 3843/1958 και του ν.δ. 3323/1955, όπως ισχύουν, μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 2065/1992, όλα τα νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι προσωπικές εταιρίες, φορολογούνται για τα συνολικά καθαρά κέρδη τους με συντελεστή 35%, ενώ με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις, τα κέρδη αυτά εφορολογούντο στο όνομα των εταίρων ή μελών. Με το νέο τρόπο φορολογίας των νομικών προσώπων επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για όλους γενικά τους εταίρους ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα (1112918/10736/πολ.1248/1992 ερμην. εγκύκλιος του ν. 2065/1992).

4. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι, τα κέρδη των ΕΠΕ που προέκυψαν από ισολογισμούς που έκλεισαν μέχρι και 29.6.1992 φορολογούνται με το προγενέστερο καθεστώς, δηλαδή στο όνομα των εταίρων και όχι σε επίπεδο νομικού προσώπου, οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε ημεδαπές ΕΠΕ υποχρεούνται κατά το τρέχον έτος 1993, να δηλώσουν τα εισοδήματα που απέκτησαν μέσα στο έτος 1992 από την πιο πάνω συμμετοχή τους (διαχειριστική χρήση 1991 για τις ΕΠΕ), προκειμένου να φορολογηθούν με συντελεστή 35% κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.δ. 3843/1958, ενώ για τα επόμενα οικονομικά έτη δε θα υποβάλλουν δήλωση καθόσον τα κέρδη τους αυτά θα φορολογούνται στο όνομα του ημεδαπού νομικού προσώπου.
Επίσης, οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, για τα εισοδήματα που απέκτησαν κατά τη διαχειριστική περίοδο 1991 από τη συμμετοχή τους σε ημεδαπή προσωπική εταιρία (ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη), φορολογήθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1992 που υπέβαλαν και με την οποία βεβαιώθηκε σε βάρος τους και η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.δ. 3843/1958 προκαταβολή φόρου.
Οι ίδιες αλλοδαπές επιχειρήσεις δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος κατά το τρέχον οικον. έτος (1993) για τα εισοδήματα που απέκτησαν το έτος 1992 από τη συμμετοχή τους σε ημεδαπή προσωπική εταιρία, αφού τα εισοδήματα αυτά φορολογήθηκαν στο όνομα της εταιρίας με συντελεστή 35% σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2065/1992, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Από τον οφειλόμενο βάσει της δήλωσης του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955 δεν έχει αφαιρεθεί η προκαταβολή φόρου εισοδήματος, που κατέβαλαν οι αλλοδαπές επιχειρήσεις - μέλη κατά το προηγούμενο οικον. έτος σύμφωνα με το πιο πάνω, καθόσον η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται από τις διατάξεις του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955.

5. Ύστερα από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι, α) κατά την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1993 των αλλοδαπών επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε ημεδαπή εταιρία περιορισμένης ευθύνης, δε θα βεβαιωθεί προκαταβολή φόρου εισοδήματος καθόσον αυτή βεβαιώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.δ. 3843/1958, έναντι του φόρου επί του εισοδήματος της διανυόμενης διαχειριστικής περιόδου, ο οποίος όμως δεν υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφού θα φορολογείται στο εξής το νομικό πρόσωπο της ΕΠΕ στην οποία συμμετέχει η αλλοδαπή επιχείρηση και β) η προκαταβολή φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε από αλλοδαπές επιχειρήσεις βάσει της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1992, με την οποία είχαν δηλώσει τα κέρδη από τη συμμετοχή τους, κατά τη χρήση 1991, σε ελληνική προσωπική εταιρία ή κοινοπραξία, πρέπει να επιστραφεί στις ανωτέρω αλλοδαπές επιχειρήσεις μετά από σχετική αίτηση την οποία θα υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. που ήταν αρμόδια για τη φορολογία τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο