Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-04-1993 ]

ΠΟΛ.1168/29.4.1993 Απαρίθμηση αρμοδιοτήτων του Νομάρχη που διαμορφώθηκαν με την έκδοση του Π.Δ. 97/93.

(Απαρίθμηση αρμοδιοτήτων του Νομάρχη που διαμορφώθηκαν με την έκδοση του Π.Δ. 97/93. )

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ. 1168/29.4.93 Απαρίθμηση αρμοδιοτήτων του Νομάρχη που διαμορφώθηκαν με την έκδοση του Π.Δ. 97/93.

Με το Π.Δ. 97/1993 (ΦΕΚ 43 Α΄/23.3.93) καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες που διατηρούνται από τον υπουργό Οικονομικών ή τους Προϊσ/νους της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακές Αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του υπουργείου Οικονομικών.

Ο καθορισμός αυτός οδήγησε σε παράλληλη μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων (μερικά ή ολικά) στο Νομάρχη.

Τις αρμοδιότητες του Νομάρχη, οι οποίες αναπροσδιορίστηκαν με τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του υπουργού και των προϊσ/νων των Κεντρικών Υπηρεσιών, απαριθμούμε παρακάτω, όπως ισχύουν σήμερα για ενημέρωσή σας, μέχρι της κοινοποίησης σχετικής εγκυκλίου από τη Δ6.

1. Η έγκριση για κατακύρωση ή μη στο Δημόσιο εκπλειστηριασθέντων ακινήτων για ποσά μέχρι 20.000.000 δρχ. (Ν.Δ. 356/74 άρθρο 44 και Π.Δ. 347/86).
2. Η άρση κατασχέσεων από περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη για ποσά μέχρι 20.000.000 δρχ. (Β.Δ. 705/70 και Π.Δ. 347/86).
3. Η έγκριση υπερθεματισμού του Δημοσίου σε ακίνητο οφειλέτη, που εκπλειστηριάζεται από τρίτο δανειστή για ποσά μέχρι 20.000.000 δρχ. (Ν.Δ. 356/74 αριθ. 56, Π.Δ. 347/86).
4. Η έγκριση προκαταβολών ενσήμων (άρθρο 89 Ν.1041/1980 Ν.Δ. 321/69).
5. Η άρση του μέτρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για λόγους υγείας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 15 του Ν.3200/1955 για ποσά μέχρι 20.000.000 δρχ., οφειλετών φυσικών ή νομικών  προσώπων (Ν.395/1976, Ν.1882/1990 άρθρο 27).
6. Η έγκριση της συμμετοχής εκπροσώπου του Δημοσίου σε συνέλευση πιστωτών για λογοδοσία του συνδίκου,  πτωχευτική διαδικασία πτωχού οφειλέτη ή αποκατάσταση (άρθρο 533 Εμπ. Νόμου).
7. Η έγκριση της συναίνεσης για ανάκληση απόφασης κήρυξης σε πτώχευση (Α.Ν. 635/37 αρθρ. 13).
8. Η έγκριση της μη συμμετοχής εκπροσώπου του Δημοσίου σε διάσκεψη για πτωχευτικό συμβιβασμό όταν τα χρέη είναι προνομιακά (άρθρο 601 Εμπ. Νόμου).
9. Η εντολή διακίνησης χρημάτων μεταξύ των Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων (άρθρο 65 Ν.Δ. 321/69).

Τέλος, σημειώνουμε ότι η μεταβίβαση τη αρμοδιότητας της παραγράφου 4 θα πρέπει να συνοδευτεί και με τη μεταφορά του αρχείου, που υπάρχει στην υπηρεσία μας.

Αυτό θα γίνει με νέο έγγραφό μας, που θα ακολουθήσει.
    
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο