Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-04-1993 ]

ΠΟΛ.1166/29.4.1993 Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων, καθώς και ο φόρος κατανάλωσης καπνού δε λαμβάνονται υπόψη προκειμένου για τον υπολογισμό της πρόβλεψης για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων.

(Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων, καθώς και ο φόρος κατανάλωσης καπνού δε λαμβάνονται υπόψη προκειμένου για τον υπολογισμό της πρόβλεψης για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1166/29.4.93 Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων, καθώς και ο φόρος κατανάλωσης καπνού δε λαμβάνονται υπόψη προκειμένου για τον υπολογισμό της πρόβλεψης για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. Θ της παραγρ. 1 του άρθρου 35 του ν.δ. 3323/1955, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτονται τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης αυτής υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της αναγραφόμενης στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών αξίας, μετά την αφαίρεση των επιστροφών ή εκπτώσεων, βάσει των τηρουμένων βιβλίων. Το ποσό αυτό για κάθε διαχειριστική χρήση δεν μπορεί να υπερβεί το 50% του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "πελάται", όπως αυτό εμφανίζεται στην απογραφή τέλους χρήσης.
Στον υπολογισμό του ποσοστού 1% δεν περιλαμβάνεται η αξία των πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών προς το Δημόσιο ή Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Η έκπτωση της δαπάνης αυτής εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης σε ειδικό λογαριασμό "Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων". Πέραν της πιο πάνω σχηματιζόμενης πρόβλεψης, ουδέν άλλο ποσό αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων.

2. Με την αριθμ. 1018050/189/πολ.1042/1993 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν. 2065/1992 εγένετο δεκτό ότι, τα ποσά του Φ.Π.Α. με τον οποίο επιβαρύνονται οι πωλήσεις ή οι υπηρεσίες, δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην αξία των τιμολογίων επί της οποίας υπολογίζεται η πρόβλεψη για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων καθόσον, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων  εκπίπτονται γενικά οι δαπάνες απόκτησης εισοδήματος του υποκειμένου σε φορολογία και περαιτέρω, γιατί ο Φ.Π.Α. δεν αποτελεί ακαθάριστο έσοδο της επιχείρησης.

3. Εξάλλου, με την αριθμ. 6/1987 εγκύκλιο διαταγή μας έχει γίνει δεκτό ότι σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού των κινηματογραφικών επιχειρήσεων, καθώς και των επιχειρήσεων ποτοποιίας, οι οποίες βαρύνονται με φόρο δημοσίων θεαμάτων και φόρο κατανάλωσης οινοπνεύματος, αντίστοιχα, τα ακαθάριστα έσοδα αυτών, επί των οποίων εφαρμόζονται οι μοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους, λαμβάνονται μειωμένα κατά τα ποσά των ανωτέρω φόρων.

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τα ποσά του ενιαίου ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών (άρθρο 4 του ν.1038/1980), καθώς και του φόρου κατανάλωσης καπνού (ν.1439/1984), που εμπεριέχονται στην τιμή πώλησης των πετρελαιοειδών και καπνοβιομηχανικών προϊόντων (παραγομένων ή μη στην Ελλάδα), δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην αξία των τιμολογίων επί της οποίας υπολογίζεται η πρόβλεψη για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων καθόσον αποτελούν, εμμέσους φόρους και όχι ακαθάριστα έσοδα (εισόδημα) των πετρελαϊκών καπνοβιομηχανικών επιχειρήσεων.


  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο