Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-04-1993 ]

ΠΟΛ.1165/27.4.1993 Υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών σε περίπτωση μεταβολής της εταιρικής μορφής επιχειρήσεων και χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών.

(Υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών σε περίπτωση μεταβολής της εταιρικής μορφής επιχειρήσεων και χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1165/27.4.93 Υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών σε περίπτωση μεταβολής της εταιρικής μορφής επιχειρήσεων και χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών.

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2019/1992 και των άρθρων 44 και 70 του ν.δ. 3323/1955 συνάγεται ότι, ο υπόχρεος που διενεργεί παρακράτηση ή όχι όταν καταβάλλει αμοιβές στο προσωπικό που απασχολεί, υποχρεούται μέχρι 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους να χορηγεί στους δικαιούχους μία μόνο βεβαίωση για τις κάθε είδους αποδοχές που κατέβαλλε. Επίσης υποχρεούται μέσα στο μήνα Μάρτιο κάθε έτους να επιδίδει στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. την οριστική δήλωση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).

2. Εξάλλου, υποστηρίζεται ότι σε περιπτώσεις μετατροπής εταιριών, που ρυθμίζονται με ειδικές διατάξεις, δε δημιουργείται νέο νομικό πρόσωπο αλλά απλώς συνεχίζεται η παλαιά εταιρία με διάφορο εταιρική μορφή, αλλάζει δηλαδή νομικό ένδυμα χωρίς αυτή να λυθεί και εκκαθαρισθεί και στη συνέχεια να συσταθεί νέα εταιρία άλλου εταιρικού τύπου.

3. Περαιτέρω το Σ.τ.Ε με την 264/1978 απόφασή του, ερμηνεύοντας τις διατάξεις του άρθρου 67 του Β.Δ. 174/63 που κωδικοποίησε το ν.2190/1920, των άρθρων 8 και 9 του ν. 3190/1955 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 1521/50, έκανε δεκτό ότι φόρος μεταβίβασης επιβάλλεται όταν λαμβάνει χώρα μετάθεση του εμπραγμάτου δικαιώματος από τον ενεργούντα τη μεταβίβαση σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ότι κατά τη μετατροπή της Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. κατά την ανωτέρω διαδικασία, δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. και ίδρυση νέου νομικού προσώπου, αλλά μεταβολή απλώς του νομικού προσώπου, αλλά μεταβολή απλώς του νομικού τύπου της υφιστάμενης εταιρίας και συνεπώς η εισφορά ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της Ε.Π.Ε. στην Α.Ε., δε συνιστά μεταβίβαση κατά το άρθρο 1 του Α.Ν. 1521/1950. Ομοίου περιεχομένου είναι οι 1508/81, 768/86, 995/86, 2708/86, 4221/86 και 341/1987 αποφάσεις του Σ.τ.Ε.

4. Επίσης με την 76/1987 γνωμοδότηση της Νομικής Δ/νσης του υπουργείου Οικονομικών που έγινε αποδεκτή από τον υπ. Οικονομικών, καθώς και την 131/1993 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. η οποία έγινε αποδεκτή από το Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών και κοινοποιήθηκε με την 1035603/238/Β0013/ΠΟΛ.1122/31.3.1993 Δ/γή του υπουργείου Οικονομικών, γίνεται δεκτό ότι σε περίπτωση μετατροπής Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. (76/1987 γνωμοδότηση) με εφαρμογή στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 2190/1920, δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου, αλλ' απλώς μετασχηματίζεται ο νομικός τύπος της υπάρχουσας Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. Το ίδιο έχει γίνει δεκτό και από τη Διοίκηση με της Ε. 451/87 και 1033269/92 Δ/γές.

5. Ακόμα, όπως έχει γίνει παγίως δεκτό από τη διοικητική και δικαστηριακή νομολογία (υπ. Οικ. Λ.16034/1946, Π.4452/287/1961, Εγκ. 63/1955, ΑΠ 217/1934, Α 13602/535/πολ. 183/1980, 1048970/877/Α0012/πολ.115/1990, ΑΠ 217/1934, Δ.Δ.Φ.Π. 519/1936, 534/1936, 1547/1936) σε περίπτωση μετατροπής ομόρρυθμης εταιρίας σε ετερόρρυθμη και αντίστροφα, με ομόφωνη απόφαση όλων των συνεταίρων, δεν επέρχεται κατάλυση του παλαιού νομικού προσώπου της μετατρεπόμενης εταιρίας και σύσταση νέου νομικού προσώπου, αλλά το παλαιό αυτό νομικό πρόσωπο εξακολουθεί να υφίσταται με νέο όμως τύπο.

6. Κατόπιν των ανωτέρω και εφόσον μετατρέπεται:
α) Ομόρρυθμη εταιρία σε Ετερόρρυθμη εταιρία και αντίστροφα ή
β) Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. και αντίστροφα (κατά τις διατάξεις του ν.2190/1920 και ν.3190/1955), πρέπει να υποβάλλεται μια οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του κατά την 31 Δεκεμβρίου υφισταμένου νομικού προσώπου και να χορηγείται μια βεβαίωση αποδοχών στους δικαιούχους για όλο το χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους 1/1/ -31/12 καθόσον με τις εν λόγω μετατροπές δε δημιουργείται νέο νομικό πρόσωπο αλλά συνεχίζεται η παλαιά εταιρία με διαφορετική εταιρική μορφή, άποψη που έγινε δεκτή με την 1003831/43/Α0012/29.1.92 δ/γή του υπουργείου Οικονομικών και στην περίπτωση που μέσα στο ημερολογιακό έτος η ίδια επιχείρηση υπήρξε με τη μορφή δύο νομικών προσώπων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο