Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-03-1993 ]

ΠΟΛ.1155/5.3.1993 Αντιμετώπιση ορισμένων θεμάτων που ανακύπτουν από την υποχρεωτική εφαρμογή των διατάξεων του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

(Αντιμετώπιση ορισμένων θεμάτων που ανακύπτουν από την υποχρεωτική εφαρμογή των διατάξεων του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.)

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1155/5.3.1993 Αντιμετώπιση ορισμένων θεμάτων που ανακύπτουν από την υποχρεωτική εφαρμογή των διατάξεων του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα ενδιαφερομένων επιχειρήσεων και φορέων, λόγω γενικότερου ενδιαφέροντος διευκρινίζονται τα εξής:

1. Όσον αφορά την καταχώριση των εγγράφων των κινήσεων της αναλυτικής λογιστικής (ομάδα 9) στα ήδη τηρούμενα ημερολόγια της γενικής λογιστικής ή σε ειδικά (χωριστά) ημερολόγια, θεωρημένα ή μη, διευκρινίζεται ότι από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. δεν προβλέπεται ειδικός τρόπος εμφάνισης των εγγράφων αυτών. Η καταχώρισή τους μπορεί να γίνεται είτε στο τηρούμενο γενικό ημερολόγιο, επί κλασικού συστήματος, είτε στο ημερολόγιο διαφόρων πράξεων ή στο συγκεντρωτικό ημερολόγιο, επί συγκεντρωτικού συστήματος, καθώς επίσης και στο ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμού, με την προϋπόθεση ότι δε θα αναμειγνύονται, σε καμία περίπτωση, οι εγγραφές αυτές με τις εγγραφές της γενικής λογιστικής. Οι εγγραφές αυτές μπορεί να λειτουργούν είτε σε ξεχωριστό λογιστικό κύκλωμα, από τη γενική λογιστική είτε στο αυτό λογιστικό κύκλωμα, αλλά η αναλυτική λογιστική θα διατηρεί την αυτονομία της και δε θα αλλοιώνονται οι αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ.

Επίσης, μπορεί η καταχώριση των εγγραφών της αναλυτικής λογιστικής να γίνεται σε ειδικό (χωριστό) ημερολόγιο, το οποίο μπορεί να τηρείται αθεώρητο, με την προϋπόθεση βέβαια ότι δε θα καταχωρούνται στο ημερολόγιο αυτό οικονομικές πράξεις πρωτογενώς.

Δηλαδή, τα δεδομένα των εγγραφών αυτών (αναλυτικής λογιστικής) θα έχουν προηγούμενα καταχωρηθεί πρωτογενώς σε θεωρημένο ημερολόγιο στη γενική λογιστική.

2. Όσον αφορά το χρόνο ενημερώσεως των λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής (ομάδα 9), σύμφωνα με την αριθ. 1389/1990 Γνωμ. Του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής (ΕΣΥΛ) οι υποχρεωτικής τηρήσεως λογαριασμοί της Αναλυτικής λογιστικής Εκμεταλλεύσεως (ομάδα 9), πρέπει να ενημερώνονται από τους υπόχρεους τουλάχιστον στο τέλος της χρήσεως, αρκεί η ενημέρωση αυτή να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές των παραγρ. 5.213 - 5.219 του Γ.Λ.Σ. Διευκρινίζεται ότι η περίοδος του μηνός που αναφέρεται στις παραγράφους 5.210 αριθ. 3 και 5.215 αριθ. 10 περιπτ. α΄ του Γ.Λ.Σ. είναι μια ενδεικτική προθεσμία και όχι αποκλειστική.
3. Καθόσον αφορά τον τρόπο τήρησης του βιβλίου αποθήκης (άρθρο 8 Κ.Β.Σ.) και του λογαριασμού 94 "Αποθέματα" από τις επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση τήρησης της αναλυτικής λογιστικής (ομάδα 9), σας γνωρίζουμε τα' ακόλουθα:

3.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παραγρ. 1-6 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας βιβλίων, εφόσον ξεπέρασε τα προβλεπόμενα όρια ακαθάριστων εσόδων, τηρεί βιβλίο αποθήκης και κατ' είδος, ποσότητα και αξία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του ίδιου άρθρου.
Ως αξία για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης λαμβάνεται υπόψη, κατά την εισαγωγή, η αξία κτήσεως για τα αγοραζόμενα (εμπορεύματα) και κόστους για τα ιδιοπαραγόμενα (προϊόντα), κατά δε την εξαγωγή, πάντοτε η αξία πωλήσεως.
Ως είδος, για την τήρηση των μερίδων του βιβλίου αποθήκης, θεωρείται, η ουσιώδης ποιοτική διάκριση των αγαθών, η οποία επηρεάζει σημαντικά τουλάχιστον την απόδοση ή το κόστος ή την τιμή πώλησης, διαζευκτικά ή αθροιστικά (άρθρο 3 παραγρ. 3 Κ.Β.Σ.).
Επίσης, το βιβλίο αποθήκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παραγρ. 2 περίπτ. γ΄, ενημερώνεται (καταγραφή στο χειρόγραφο ή πληκτρολόγηση στο μηχανογραφικό σύστημα) εντός 8 ημερών κατά ποσότητα και 10 ημερών κατ' αξία. Η εκτύπωση του βιβλίου αποθήκης, επί μηχανογραφικής τήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγρ. 1, γίνεται εντός του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν οι πράξεις, σε θεωρημένο έντυπο, ή μια φορά στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου και μέσα στην προθεσμία σύνταξης του ισολογισμού, σε αθεώρητο έντυπο, εφόσον κάθε μήνα και εντός του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν οι πράξεις, εκτυπώνεται θεωρημένη κατάσταση αποθήκης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις ίδιες διατάξεις.

3.2. Οι επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση τήρησης της αναλυτικής λογιστικής (λογαριασμοί της ομάδας 9) του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980), υποχρεούνται να τηρούν και το λογαριασμό 94 "Αποθέματα".
Ο λογαριασμός 94 αναπτύσσεται σε υποχρεωτικούς δευτεροβάθμιους υπολογαριασμούς, στους οποίους παρακολουθούνται τα κάθε είδους αποθέματα της επιχείρησης. Οι λογαριασμοί της τελευταίας υποδιαίρεσης των αποθεμάτων τηρούνται κατά ποσότητα και αξία.
Οι παραπάνω μερίδες (εμπορευμάτων ή προϊόντων) τηρούνται με το σύστημα της διαρκούς απογραφής και όχι ως μικτοί λογαριασμοί. Δηλαδή, οι εξαγωγές των πωλούμενων ειδών δεν καταχωρούνται με την αξία πωλήσεως, αλλά με το κόστος παραγωγής τους (για τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα) και με την αξία κτήσεώς τους (για τα αγοραζόμενα εμπορεύματα).

3.3. Ύστερα από τα παραπάνω και ενόψει του γεγονότος ότι οι παραπάνω διατάξεις εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, της παρακολούθησης δηλαδή των αποθεμάτων, οι μερίδες αποθήκης μπορεί να τηρηθούν έτσι ώστε να περιλαμβάνουν τόσο τα δεδομένα που απορρέουν από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. όσο και του Ε.Γ.Λ.Σ., με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόζονται, τόσο οι ειδικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης (προθεσμίες ενημέρωσης - εκτύπωσης, έννοια του είδους, θεώρηση ή μη των σχετικών εντύπων κ.λπ.), όσο και οι κανόνες και οι αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο