Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-04-1993 ]

ΠΟΛ.1154/20.4.1993 Τροποποίηση απόφαση για τα πρόστιμα άρθρου 58 Ν. 2065/92.

(Τροποποίηση απόφαση για τα πρόστιμα άρθρου 58 Ν. 2065/92. )

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1154/20.4.93 Τροποποίηση απόφαση για τα πρόστιμα άρθρου 58 Ν. 2065/1992.

Έχοντας υπόψη κ.τ.λ., αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε τις παραγράφους 4, 5 και 6 της απόφασής μας με αριθμό 1086945/5322Α/8.9.1992 ως εξής:
"4. Για κάθε παράβαση που θα διαπιστώνεται επιβάλλεται, σε βάρος του παραβάτη ιδιώτη, πρόστιμο από 5.000 μέχρι 100.000 δραχμές ανάλογα με την αξία των αγαθών ή τη αποδοχή των υπηρεσιών και ταυτόχρονα θα καταλογίζεται παράβαση και στον επιτηδευματία. Διευκρινίζεται ότι το πρόστιμο δε δύναται να είναι ανώτερο του 50% της αξίας του αγαθού ή της παροχής υπηρεσιών και πάντως όχι μικρότερο του ποσού των 5.000 δρχ.
5. Ο Προϊστάμενος του συνεργείου που διαπιστώνει την παράβαση εκδίδει επιτόπου την απόφαση επιβολής του προστίμου, η οποία επιδίδεται στον παραβάτη αμέσως.
Ο παραβάτης δύναται, σε είκοσι μέρες να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του για τακτοποίηση της φορολογικής διαφοράς ή δύναται να καταβάλλει εντός της αυτής προθεσμίας το επιβαλλόμενο πρόστιμο στο Ταμείο οποιασδήποτε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.).
6. Το πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) της περιοχής που κατοικεί ο παραβάτης, εκτός εάν η καταβολή γίνει απευθείας από τον παραβάτη σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) η οποία υποχρεούται στο τέλος κάθε μήνα να ενημερώνει την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του παραβάτη".
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η παραπάνω αριθ. 1086945/5322Α/8.9.1992 απόφασή μας.
3. Με τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
    
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο