Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-1993 ]

ΠΟΛ.1145/9.4.1993 Απαλλάσσεται από τον ΕΦΤΕ η χρηματοδότηση εξαγωγών.

(Απαλλάσσεται από τον ΕΦΤΕ η χρηματοδότηση εξαγωγών. )

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ. 1145/9.4.93 Απαλλάσσεται από τον ΕΦΤΕ η χρηματοδότηση εξαγωγών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.1914/1990, όπως ισχύουν, απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών τα δάνεια ή οι πιστώσεις και τα εξ αυτών απορρέοντα έσοδα που αφορούν τη χρηματοδότηση εξαγωγών.
Βασικό στοιχείο για την κατά τα ανωτέρω απόδειξη της εξαγωγής των αγαθών και την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών, είναι το συντασσόμενο ενιαίο Διοικητικό έγγραφο (Ε.Δ.Ε).
Μετά την κατάργηση όμως από 1.1.93 των φορολογικών συνόρων για τις πραγματοποιούμενες αποστολές αγαθών από τη χώρα μας σε άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας καταργήθηκε, στις περισσότερες περιπτώσεις, το έγγραφο αυτό.

Ύστερά από τα ανωτέρω από 1.1.93 για τις περιπτώσεις που δε συντάσσεται Ε.Δ.Ε. η διαπίστωση της αποστολής των αγαθών σε κράτη μέλη της Κοινότητας, προκειμένου να εφαρμοστούν οι προαναφερόμενες απαλλακτικές διατάξεις του άρθρου 48 του ν.1914/1990, θα αποδεικνύεται από τα στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) για την αποστολή αυτή, δηλαδή από τα δελτίο αποστολής και το τιμολόγιο πώλησης ή από το συνενωμένο δελτίο αποστολής - τιμολόγιο πώλησης, καθώς και από τη φορτωτική μεταφοράς των αγαθών, με μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης, ή το τιμολόγιο του διαμεταφορέα, όπου μεσολαβεί τέτοιο πρόσωπο με ταυτόχρονη παροχή και άλλων υπηρεσιών.
  
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο