Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-04-1993 ]

ΠΟΛ.1131/2.4.1993 Φορολογία Ιπτάμενου Προσωπικού.

(Φορολογία Ιπτάμενου Προσωπικού. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1131/2.4.93 Φορολογία Ιπτάμενου Προσωπικού.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 9 του ν.δ. 3323/1955, όπως ισχύουν ειδικά, ο φόρος στις αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί του εμπορικού ναυτικού και το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία ή σε αεροσκάφη, κατά περίπτωση, υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή 5% ή 3% ανάλογα με το εάν οι αμοιβές καταβάλλονται σε ξένο νόμισμα ή σε δραχμές.

2. Κατά την ερμηνεία των πιο πάνω διατάξεων, η Νομική Διεύθυνση του υπουργείου με την 222/1984 γνωμοδότησή της, που έγινε αποδεκτή από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών και κοινοποιήθηκε με τη Ν.793/πολ.137/24.7.1984 διαταγή μας, διατύπωσε τη γνώμη ότι το θεσπιζόμενο από αυτές ευνοϊκό καθεστώς φορολογικής μεταχείρισης α) αφορά αποκλειστικώς τις αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, ως τοιούτου νοουμένου του κατ' επάγγελμα ιπταμένου προσωπικού των διεθνών και εσωτερικών αερογραμμών, οι συνθήκες εργασίας του οποίου, πραγματικά είναι διαφορετικές από των άλλων εργαζομένων, ενώ συνεπάγονται αυξημένους κινδύνους, εξαιτίας των οποίων καθίσταται συνταγματικώς επιτρεπτή ή ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων από την εργασία τους αυτή (ΣτΕ 4290/1980) και β) δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής και σε άλλες κατηγορίες υπαλλήλων και μάλιστα δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι δεν φέρουν την ιδιότητα του ιπταμένου της πολιτικής αεροπορίας, έστω και αν από τα ειδικότερα καθήκοντά τους υποχρεώνονται σε πτήσεις, αμειβόμενοι πρόσθετα για το λόγο αυτό, εφόσον απλώς και μόνον η διενέργεια πτήσεων δεν προσδίδει σ' αυτούς την ιδιότητα του ιπταμένου της πολιτικής αεροπορίας (όπως οι υπάλληλοι του ΥΧΟΠ που υποχρεώνονται σε πτήσεις για λήψη αεροφωτογραφιών).

3. Η Διοίκηση της Ε. 13839/13.9.1985 διαταγή της, ερμηνεύοντας της πιο πάνω διατάξεις, έκανε δεκτό ότι ως ιπτάμενο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας νοούνται τα πληρώματα των εμπορικών αεροσκαφών, δηλαδή το ιπτάμενο προσωπικό που απασχολείται κατ' επάγγελμα στις διεθνείς και εσωτερικές αεροσυγκοινωνίες, καθώς και σε άλλες εμπορικές, ιδιωτικές (όχι κρατικές) αεροπορικές δραστηριότητες (χαρτογραφήσεις, αεροψεκασμοί κ.λπ.).
Την άποψή της αυτή στήριξε α) στο ότι στην Υ. 2559/16.12.55 απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, με βάση την οποία ο ειδικός τρόπος φορολογίας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από 1/1/1956 και για τις αποδοχές του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας, χρησιμοποιείται ο όρος "πληρώματα εμπορικών αεροσκαφών", β) στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν.δ. 3765/1957 (με την οποία κυρώθηκε, έμμεσα, η Υ. 2559/55 απόφαση) στην οποία διάταξη χρησιμοποιείται ο όρος "ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας" αντί του όρου "πληρώματα εμπορικών αεροσκαφών" και γ) στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του ν. 5017/1931 (ΦΕΚ Α΄ 158) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του π.δ. της 7/14.8.1931 (ΦΕΚ Α΄ 273), από τις οποίες προκύπτει η έννοια των "εμπορικών αεροσκαφών".

4. Η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την 381/1991 γνωμοδότησή της που έγινε αποδεκτή από τον υπουργό Οικονομικών και κοινοποιήθηκε με την 1060565/1190/Α0012/πολ. 1018/21.1.1992 διαταγή μας, διατύπωσε εκτός από τη γνώμη της για το αν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 9 του ν.δ. 3323/1955 στις αμοιβές του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) που εκτελεί, εκτός των άλλων, και εργασίες ιπταμένου κατά την εξής άποψη: "Η ερμηνεία της κρισίμου διατάξεως της παρ. 4 άρθρ. 9 ν.δ. 3323/1955 πρέπει να γίνει βάσει του γράμματος αυτής "ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας" (αρχική η παρ. 4 άρθρ. 16 ν.δ. 3765/1957) χωρίς εις τούτο να επηρεάσει η διάφορος διατύπωσις "πληρώματα των εμπορικών αεροσκαφών" της μη κυρωθείσης δια της παρ. 4 αρθρ. 16 ν.δ. 3765/57 Υ.Α.Υ. 2559/1955. Συνεπώς, τα περί της δυναμένης τελικώς να προκύψει σχετικής ερμηνείας εκ τω διατάξεων της περ. α΄ παρ. 6 αρθρ. 1 ν. 5017/31 και περ. β΄ παρ. 4 αρθρ. 2 ν.δ. 7/14.8.31 (καθ' ας εμπορικά αεροσκάφη (αστικά) είναι τα εκτελούντα έργα επ' αμοιβή και ανήκοντα εις εταιρείας ή ιδιώτας με έργα συγκοινωνιακά, ταχυδρομικά, χαρτογραφικά κ.λπ.) παρίσταται αλυσιτελή".

5. Κατόπιν των ανωτέρω, η διάταξη της παραγρ. 4 του άρθρου 9 του ν.δ. 3323/1955 εφαρμόζεται μόνο στο κατ' επάγγελμα ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας - διεθνών και εσωτερικών αερογραμμών - και όχι στο ιπτάμενο προσωπικό που ασχολείται κατ' επάγγελμα σε άλλες εμπορικές, ιδιωτικές αεροπορικές δραστηριότητες (χαρτογραφήσεις, αεροψεκασμοί κ.τ.λ.).

6. Τα ανωτέρω ισχύουν από την αποδοχή της 381/1991 γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., δηλαδή από 9.12.1991.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο