Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-03-1993 ]

ΠΟΛ.1105/18.3.1993 Τύπος και περιεχόμενο και τρόπος υποβολής προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ.

(Τύπος και περιεχόμενο και τρόπος υποβολής προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ. 1105/18.3.93 Τύπος και περιεχόμενο και τρόπος υποβολής προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ.

Έχοντας υπόψη κ.τ.λ., αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο 005 - ΦΠΑ) όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην απόφαση αυτή. Το έντυπο χαρακτηρίζεται με την ένδειξη "ΕΚΔΟΣΗ 1993".

2. Η προσωρινή δήλωση υποβάλλεται προκειμένου:
α) Για υποκείμενους με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών τους, που δε διενεργούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις:
αα) κάθε μήνα, και μέχρι την 25η ημέρα του επόμενου μήνα εφόσον τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ ή πρόκειται για το Δημόσιο, όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπάγεται στο φόρο,
ββ) κάθε ημερολογιακό δίμηνο και μέχρι την 20η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το δίμηνο, εφόσον τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ,
γγ) κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι τη 15η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, εφόσον τηρούν βιβλία Α΄ κατηγορίας του ΚΒΣ ή δεν τηρούν βιβλία.
β) Για υποκείμενους με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους που διενεργούν:
- ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, σύμφωνα με τα άρθρα 10α και 10β του ν.1642/1986,
- ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών, σύμφωνα με το άρθρο 22α,
κάθε μήνα και μέχρι την 25η ημέρα του επόμενου μήνα, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων που τηρούν.
γ) Για υποκείμενους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και νομικά πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο που διενεργούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις, καθώς και αγρότες που διενεργούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εφόσον τα πρόσωπα αυτά δεν εμπίπτουν στην παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 10α του ν.1642/1986, δηλαδή οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις των προσώπων αυτών φορολογούνται στην Ελλάδα (προαιρετικά ή υποχρεωτικά), κάθε μήνα και μέχρι την 25η ημέρα του επόμενου μήνα.
δ) Για υπόχρεους, λήπτες υπηρεσιών των παραγράφων 2, περιπτώσεις α, δ, ε, στ, και ζ και 3 του άρθρου 12, μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα αφότου γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση και ουχί πέραν από την ημερομηνία αποστολής του εμβάσματος για εξόφληση της υποχρέωσής τους.
ε) Εκτάκτως, από υποκειμένους ή μη στο φόρο, σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό ορίζεται από σχετικές απόφασης ή εγκυκλίους διαταγές μας.

3. Υποχρέωση υποβολής της προσωρινής δήλωσης, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων που τηρεί ο υπόχρεος υπάρχει προκειμένου:
α) για υπόχρεους της περίπτωσης α) της προηγούμενης παραγράφου, μόνο εφόσον προκύπτει ποσό για καταβολή ή εφόσον πρόκειται να υποβληθεί αίτημα επιστροφής ΦΠΑ, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. 1031790/ πολ.1078/1991 (ΦΕΚ 265/Β΄) ή το άρθρο 2 της Α.Υ.Ο. Π. 1185/88 (ΦΕΚ 299/Β΄),
β) για υπόχρεους των περιπτώσεων β) και γ) της προηγούμενης παραγράφου τόσο για τους λόγους της περίπτωσης α), όσο και αν κατά την οικεία φορολογική περίοδο διενήργησαν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις.

4. Η προσωρινή δήλωση ΦΠΑ αποτελεί και αποδεικτικό είσπραξης του φόρου και υπογράφεται κατά την πληρωμή από τον Ταμία της ΔΟΥ, ο οποίος θέτει την υπηρεσιακή και την ατομική του σφραγίδα.

5. α) Η προσωρινή δήλωση υποβάλλεται μόνο στην αρμόδια ΔΟΥ. Κατ' εξαίρεση, οι εποχιακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν εδρεύει ΔΟΥ μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους σε οποιαδήποτε ΔΟΥ.

Β) Εξαιρετικά, προκειμένου για επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν εδρεύει ΔΟΥ, μπορούν να αποστέλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ συστημένη επιστολή στην οποία εσωκλείουν την προσωρινή δήλωση και ισόποση επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της προσωρινής δήλωσης ΔΟΥ ή απευθείας σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου.

6. α) Η προσωρινή δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα. Αν υπάρχει ποσό για καταβολή υπογράφεται και σφραγίζεται και στα τρία αντίγραφα από τον Ταμία της ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή το πρωτότυπο αποστέλλεται στο ΚΕΠΥΟ, το πρώτο αντίγραφο παραμένει στο Τμήμα Εσόδων της ΔΟΥ και το δεύτερο επιστρέφεται στο φορολογούμενο. Αν δεν υπάρχει ποσό για καταβολή, υπογράφεται και στα τρία αντίγραφα μόνο από τον παραλαμβάνοντα υπάλληλο του Τμήματος Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, οπότε το πρωτότυπο αποστέλλεται στο ΚΕΠΥΟ, το πρώτο αντίγραφο παραμένει στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, ενώ το δεύτερο επιστρέφεται στο φορολογούμενο.
β) Κατά την ανωτέρω περίπτωση 5β αν η δήλωση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή θα εσωκλείονται σ' αυτήν και τα τρία αντίγραφα αυτής. Αφού ο Ταμίας της ΔΟΥ εισπράξει το ποσό για καταβολή της προσωρινής δήλωσης, υπογράφει και σφραγίζει αυτή και στα τρία αντίγραφα. Αν δεν υπάρχει ποσό για καταβολή, υπογράφεται αμέσως και στα τρία αντίγραφα από τον παραλαμβάνοντα υπάλληλο του Τμήματος Εμμέσων και Ειδικών Φόρων και το πρωτότυπο αποστέλλεται στο ΚΕΠΥΟ, το πρώτο αντίγραφο παραμένει στο Τμήμα Εσόδων αν το έχει υπογράψει ο Ταμίας, ή στο Τμήμα Εμμέσων Φόρων αν τα έχει υπογράψει υπάλληλος του Τμήματος αυτού, ενώ το δεύτερο αντίγραφο επιστρέφεται ταχυδρομικά στο φορολογούμενο, σε κάθε περίπτωση.

7. Η παραλαβή των προσωρινών δηλώσεων με παλαιότερα έντυπα καταργείται στις 12.2.93.

8. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1.1.93, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο