Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-03-1993 ]

ΠΟΛ.1101/16.3.1993 Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων με τις διατάξεις του νέου Κώδικα (Άρθρο 28 παρ. 5 π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84Α) και τις διατάξεις του κωδ. ν. 2190/1920 (άρθρο 43).

(Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων με τις διατάξεις του νέου Κώδικα (Άρθρο 28 παρ. 5 π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84Α) και τις διατάξεις του κωδ. ν. 2190/1920 (άρθρο 43).)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ. 1101/16.3.93 Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων με τις διατάξεις του νέου Κώδικα (Άρθρο 28 παρ. 5 π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84Α) και τις διατάξεις του κωδ. ν. 2190/1920 (άρθρο 43).

Με αφορμή ερωτήματα ενδιαφερομένων, αναφορικά με τα θέματα που ανακύπτουν από το γεγονός ότι ο Κ.Β.Σ. (άρθρο 28 παρ. 5 π.δ. 186/1992) και ο Κωδ. ν. 2190/1920 (άρθρο 43) προβλέπουν διαφορετικούς τρόπους αποτίμησης των συμμετοχών και χρεογράφων, διευκρινίζονται τα εξής:

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του Κώδικα, οι μετοχές, οι ομολογίες και τα λοιπά χρεόγραφα, που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, καθώς και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης της τρέχουσας τιμής.
Σημειώνεται ότι με τις καταργηθείσες διατάξεις (άρθρο 41 παρ. 5 περίπτ. Β π.δ. 99/1977) η αποτίμησή τους γινόταν στη συνολικά για όλες μαζί, μετοχές και ομολογίες, χαμηλότερη αξία.

2. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις έγιναν ενόψει επικείμενης τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του Ε.Γ.Λ.Σ. (παρ. 2.2.122 περ. 6α π.δ. 1123/1980) και του Κωδ. ν. 2190/1920) (άρθρο 43).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Τραπεζών, προβλέπεται ότι τα παραπάνω χρεόγραφα αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεων και τρέχουσας τιμής, όπως δηλαδή προβλέπουν οι διατάξεις του νέου Κώδικα. Η παραπάνω διάταξη του σχεδίου (τότε) του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Τραπεζών λήφθηκε υπόψη από την Επιτροπή Κατάρτισης του νέου Κώδικα.
Σημειώνεται ότι ήδη προωθείται τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Ε.Γ.Λ.Σ. (π.δ. 1123/1980), καθώς και του κωδ. ν. 2190/1920, οπότε μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ρυθμίσεων θα υπάρξει πλήρης εναρμόνιση.

3. Σε ό,τι αφορά την αποτίμηση των μετοχών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, καθώς και των συμμετοχών σε επιχειρήσεις που δεν έχουν την μορφή ανώνυμης εταιρίας, με τις διατάξεις του νέου Κώδικα δεν άλλαξε η θέση του υπουργείου Οικονομικών. Δηλαδή, όπως είχε γίνει δεκτό και με τον παλαιό Κώδικα, αποτιμούνται πάντοτε στην τιμή κτήσης τους.

4. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθρο 28 π.δ. 186/1992) και του κωδ. ν. 2190/1920 (άρθρο 43) προβλέπονται διαφορετικοί τρόποι αποτίμησης των χρεογράφων και των συμμετοχών και μέχρι την εναρμόνιση των σχετικών διατάξεων, επιτρέπεται ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης να συντάσσεται με βάση την αποτίμηση που θα διενεργείται με τις διατάξεις του κωδ. ν. 2190/1920, με τη ν προϋπόθεση όμως ότι σε ιδιαίτερο χώρο του τηρούμενου βιβλίου απογραφών θα καταχωρείται διακεκριμένα και η αποτίμηση με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ.

Είναι αυτονόητο ότι η διαμόρφωση των φορολογικών αποτελεσμάτων θα γίνεται με βάση την αποτίμηση που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα. Επίσης, σημειώνεται ότι για τη φορολογική αντιμετώπιση της διαφοράς αποτίμησης των χρεογράφων στο τέλος της διαχ. περιόδου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ Α 34,48).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο