Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-03-1993 ]

ΠΟΛ.1097/17.3.1993 Υποβολή προσωρινών δηλώσεων υποκειμένων στο φόρο που διενεργούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις αγαθών.

(Υποβολή προσωρινών δηλώσεων υποκειμένων στο φόρο που διενεργούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις αγαθών. )

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1097/17.3.1993 Υποβολή προσωρινών δηλώσεων υποκειμένων στο φόρο που διενεργούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις αγαθών.

"Α. ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 31 του νόμου 1642/86 και την πολ. 1040/93 εγκύκλιό μας, οι υποκείμενοι στο φόρο οφείλουν να υποβάλλουν προσωρινές δηλώσεις, όταν αυτές είναι χρεωστικές ή και μη χρεωστικές, εφόσον πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή αποκτήσεις αγαθών.

Επειδή υποβάλλονται πολλά ερωτήματα στην υπηρεσία μας, ως προς τις διάφορες ειδικότερες περιπτώσεις υποβολής των δηλώσεων αυτών, στις περιπτώσεις ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων αγαθών, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Επιχειρήσεις με βιβλία τρίτης κατηγορίας Κ.Β.Σ.

- Υποβάλλουν προσωρινές δηλώσεις ΦΠΑ κάθε μήνα και μέχρι την 25η μέρα του επόμενου μήνα, εφόσον είναι χρεωστικές άνω των 1.000 δραχμών.
- Αν το ποσό του φόρου είναι μέχρι 1.000 δραχμές ή δεν οφείλεται φόρος, δεν υποβάλλονται οι δηλώσεις αυτές. Η περιοδική όμως εκκαθάριση συντάσσεται κανονικά μέσα στην παραπάνω προθεσμία.
- Αν η επιχείρηση πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές παραδόσεις και αποκτήσεις αγαθών, ή προσωρινή δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται κανονικά, έστω και αν είναι πιστωτική ή μηδενική ή χρεωστική μέχρι 1.000 δρχ.

2. Επιχειρήσεις με βιβλία δεύτερης κατηγορίας Κ.Β.Σ.

- Υποβάλλουν προσωρινές δηλώσεις ΦΠΑ κάθε δίμηνο και μέχρι την 20ή μέρα του επόμενου μήνα, εφόσον είναι χρεωστικές άνω των 1.000 δρχ.
- Αν το ποσό του φόρου είναι μέχρι 1.000 δραχμές ή δεν οφείλεται φόρος, δεν υποβάλλονται οι δηλώσεις αυτές. Η περιοδική όμως εκκαθάριση συντάσσεται κανονικά μέσα στην παραπάνω προθεσμία.
- Αν η επιχείρηση πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές παραδόσεις και αποκτήσεις αγαθών, η προσωρινή δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται κάθε μήνα κανονικά και μέχρι την 25η μέρα του επόμενου μήνα, εφόσον η ενδοκοινοτική απόκτηση ή παράδοση έχει πραγματοποιηθεί κατά τον πρώτο μήνα της δίμηνης φορολογικής περιόδου. Για το συγκεκριμένο δίμηνο η φορολογική περίοδος της επιχείρησης μετατρέπεται σε μηνιαία. Για το λόγο αυτό η επιχείρηση συμπληρώνει την ένδειξη του αντίστοιχου μήνα στο έντυπο της προσωρινής δήλωσης. Επισημαίνεται ότι, κατά το δεύτερο μήνα αν η επιχείρηση δεν πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή αποκτήσεις αγαθών, συντάσσει κανονικά την περιοδική εκκαθάριση για το μήνα αυτό.
Επίσης συντάσσει και υποβάλλει και προσωρινή δήλωση ΦΠΑ, εφόσον αυτή είναι χρεωστική άνω των 1.000 δραχμών. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μέχρι την 25η ημέρα του επόμενου μήνα όπως και κάθε άλλη δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται κάθε μήνα. Σε περίπτωση όμως που η δήλωση αυτήν είναι πιστωτική ή μηδενική ή χρεωστική μέχρι 1.000 δραχμές, δεν υποβάλλεται.
- Αν η ενδοκοινοτική παράδοση ή απόκτηση πραγματοποιήθηκε κατά το δεύτερο μήνα της δίμηνης φορολογικής περιόδου, τότε διατηρείται η δίμηνη χρονική διάρκεια της φορολογικής περιόδου, καθώς και η υποχρέωση υποβολής της προσωρινής δήλωσης μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου του διμήνου μήνα.
Παραδείγματα: α) Επιχείρηση (Α) με βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πραγματοποίησε τον Ιανουάριο του 1993 ενδοκοινοτική απόκτηση ή παράδοση αγαθών. Η επιχείρηση αυτή υποχρεούται να υποβάλει μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου προσωρινή δήλωση (άσχετα αν έχει χρεωστικό ή πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο κατά τον Ιανουάριο). Στο έντυπο της προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ διαγραμμίζεται με Χ το τετραγωνάκι ΜΗΝΑΣ (1). Αν η ίδια επιχείρηση δεν πραγματοποίησε το Φεβρουάριο του 1993 ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή αποκτήσεις αγαθών, έχει όμως χρεωστικό υπόλοιπο κατά το μήνα αυτό, τότε υποχρεούται να υποβάλει μέχρι τις 25 Μαρτίου προσωρινή δήλωση. Στο έντυπο της προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ διαγραμμίζεται με Χ το τετραγωνάκι ΜΗΝΑΣ (2).
Στην περίπτωση κατά την οποία για τον ίδιο μήνα (Φεβρουάριο 1993) η επιχείρηση δεν πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή αποκτήσεις αγαθών και το αποτέλεσμα είναι πιστωτικό ή μηδενικό ή χρεωστικό μέχρι 1.000 δραχμές, συντάσσεται μόνο η περιοδική εκκαθάριση για το μήνα αυτό και δεν υποβάλλεται προσωρινή δήλωση.
Η ίδια επιχείρηση το επόμενο δίμηνο Μαρτίου - Απριλίου δεν πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή αποκτήσεις αγαθών. Στην περίπτωση αυτή επανέρχεται στη δίμηνη φορολογική περίοδο και υποχρεούται να υποβάλει προσωρινή δήλωση μέχρι τις 20 Μαΐου, μόνο στην περίπτωση που έχει χρεωστικό υπόλοιπο μεγαλύτερο των 1.000 δραχμών. Υποχρέωση όμως για συμπλήρωση της περιοδική εκκαθάρισης έχει και σ' αυτήν την περίπτωση.
β) Επιχείρηση (Β) με βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πραγματοποιεί το Φεβρουάριο 1993 ενδοκοινοτική απόκτηση ή παράδοση αγαθών. Η εταιρία αυτή υποχρεούται να υποβάλει μέχρι τις 20 Μαρτίου 1993 προσωρινή δήλωση, έστω και αν έχει πιστωτικό ή μηδενικό ή χρεωστικό υπόλοιπο μέχρι 1.000 δραχμές το δίμηνο αυτό. Στην περίπτωση αυτή δεν αλλάζει η φορολογική της περίοδος.

3. Επιχειρήσεις με βιβλία πρώτης κατηγορίας Κ.Β.Σ.

Για τις επιχειρήσεις αυτές εφαρμόζονται κατά αντιστοιχία τα οριζόμενα για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας Κ.Β.Σ.
Παραδείγματα: α) Η επιχείρηση (Γ) με βιβλία πρώτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πραγματοποιεί τον Ιανουάριο 1993 ενδοκοινοτική παράδοση ή απόκτηση αγαθών.
Η επιχείρηση αυτή υποχρεούται να υποβάλει μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου προσωρινή δήλωση ακόμη και στην περίπτωση που έχει πιστωτικό ή μηδενικό ή χρεωστικό υπόλοιπο μέχρι 1.000 δραχμές κατά το μήνα αυτό. Στο έντυπο της προσωρινής δήλωσης η επιχείρηση διαγραμμίζει με Χ την ένδειξη "ΜΗΝΑΣ" (1).
Επίσης, η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει προσωρινή δήλωση:
- για το μήνα Φεβρουάριο μέχρι τις 25 Μαρτίου και
- για το μήνα Μάρτιο μέχρι τις 25 Απριλίου, άσχετα αν πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή αποκτήσεις αγαθών κατά τους μήνες αυτούς, με την προϋπόθεση ότι έχει χρεωστικά υπόλοιπα. Αν η επιχείρηση έχει πιστωτικό ή μηδενικό ή χρεωστικό υπόλοιπο μέχρι 1.000 δραχμές κατά το μήνα Φεβρουάριο, και δεν έχει πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή αποκτήσεις αγαθών, δε θα υποβάλει προσωρινή δήλωση. Η περιοδική όμως εκκαθάριση συντάσσεται κανονικά μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Αντίθετα, αν το Μάρτιο έχει χρεωστικό υπόλοιπο άνω των 1.000 δραχμών, τότε υποχρεούται να υποβάλει προσωρινή δήλωση μέχρι τις 25 Απριλίου.
Αν το επόμενο τρίμηνο (Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου) η επιχείρηση δεν έχει πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή αποκτήσεις αγαθών, τότε επανέρχεται στην τρίμηνη φορολογική περίοδο και υποχρεούται να υποβάλει προσωρινή δήλωση μέχρι τις 15 Ιουλίου, εφόσον βέβαια έχει χρεωστικό υπόλοιπο μεγαλύτερο των 1.000 δρχ.
β) Η επιχείρηση (Δ) με βιβλία πρώτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πραγματοποιεί το Φεβρουάριο 1993 ενδοκοινοτική παράδοση ή απόκτηση αγαθών, ενώ τον Ιανουάριο δεν είχε πραγματοποιήσει τέτοιες πράξεις.
Η επιχείρηση αυτή υποχρεούταν να υποβάλει μέχρι τις 20 Μαρτίου προσωρινή δήλωση έστω και αν έχει πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο για το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, με αντίστοιχη υπογράμμιση του σημείου ΔΙΜΗΝΟ (1).
Το μήνα Μάρτιο, εφόσον έχει χρεωστικό υπόλοιπο μεγαλύτερο των 1.000 δραχμών ή έχει πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή αποκτήσεις αγαθών κατά το μήνα αυτό, υποβάλλει προσωρινή δήλωση μέχρι τις 25 Απριλίου, με αντίστοιχη υπογράμμιση του σημείου ΜΗΝΑΣ (3).
Αν το μήνα Μάρτιο έχει πιστωτικό ή μηδενικό ή χρεωστικό υπόλοιπο μέχρι 1.000 δραχμές και δεν έχει πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή αποκτήσεις αγαθών, δεν υποχρεούται να υποβάλει προσωρινή δήλωση.
Σε κάθε όμως περίπτωση, που δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής της προσωρινής δήλωσης, συντάσσεται κανονικά η αντίστοιχη περιοδική εκκαθάριση.
γ) Η επιχείρηση (Ε) με βιβλία πρώτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πραγματοποιεί μόνο το Μάρτιο 1993 ενδοκοινοτική παράδοση ή απόκτηση αγαθών. Η επιχείρηση αυτή υποχρεούται να υποβάλει μέχρι τις 15 Απριλίου 1993 προσωρινή δήλωση, έστω και αν έχει πιστωτικό ή μηδενικό ή χρεωστικό υπόλοιπο μέχρι 1.000 δραχμές το τρίμηνο αυτό. Στην περίπτωση αυτή δεν αλλάζει η φορολογική της περίοδος.

Β. ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. που μεριμνούν για την αποστολή των προσωρινών δηλώσεων ΦΠΑ στο ΚΕΠΥΟ, θα διαχωρίζουν από το σύνολο των προσωρινών δηλώσεων ΦΠΑ εκείνες που έχουν συμπληρωμένους τους κωδικούς 03, 04, 05, 06 και θα τις δεματοποιούν με την ένδειξη "προσωρινές δηλώσεις ενδοκοινοτικών συναλλαγών" χωριστά από τις λοιπές δηλώσεις, ώστε να καθίσταται δυνατή η άμεση επεξεργασία από το ΚΕΠΥΟ των δηλώσεων αυτών".
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο