Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-03-1993 ]

ΠΟΛ.1095/11.3.1993 Η φορολόγηση αποζημιώσεων λόγω δαπανών καθηγητών ΑΕΙ � ΤΕΙ.

(Η φορολόγηση αποζημιώσεων λόγω δαπανών καθηγητών ΑΕΙ � ΤΕΙ. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1095/11.3.1993 Η φορολόγηση αποζημιώσεων λόγω δαπανών καθηγητών ΑΕΙ - ΤΕΙ.

1. Με τις διατάξεις της περιπτ. β΄ της παραγρ. 4 του άρθρου 1 του ν.1517/1985, καταβάλλεται στους καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές κ.τ.λ. των ΑΕΙ και ΤΕΙ, εκτός των άλλων αμοιβών, κατ' αποκοπή μηνιαία αποζημίωση για την αντιμετώπιση των δαπανών, στις οποίες καταβάλλονται λόγω των ειδικών συνθηκών άσκησης του επαγγέλματός τους.

2. Επίσης, με την παραγρ. 10 του ίδιου άρθρου και νόμου, καταβάλλεται στους πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις και στους προέδρους και αντιπροέδρους διοικουσών επιτροπών ΑΕΙ, καθώς και στους προέδρους και τους αντιπροέδρους των ΤΕΙ και του ΚΕΜΕ, κατ' αποκοπή μηνιαία αποζημίωση για την αντιμετώπιση των πρόσθετων δαπανών, στις οποίες υποβάλλονται λόγω της ιδιότητάς τους αυτής κατά τη συμμετοχή τους στα τυπικά και διεθνή συνέδρια, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. (Σχετική υπουργική απόφαση 46002/7894/14.5.1985).

3. Εξάλλου, όπως συνάγεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.2065/1992, της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955, καθώς και των άρθρων 14 και 77 του ν.2065/1992 για να απαλλαγεί από τη φορολογία κάθε επίδομα ή παροχή που θεσπίστηκε υπέρ δικαιούχων που είναι δημόσιοι κ.τ.λ. υπάλληλοι, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στο άρθρο 7 του ν.δ. 3323/1955 ή στο νόμο που τα χορηγεί και απαλλάσσει ή στο νόμο που τα απαλλάσσει. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα πάσης φύσεως επιδόματα και παροχές φορολογούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3323/1955, με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.3 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/55.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, από 1/1/1992, από τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές κ.τ.λ. των ΑΕΙ και ΤΕΙ σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παραγρ. 4 του άρθρου 1 του ν.1517/1985, εξαιρείται της φορολογίας ποσοστό 50%, εκτός αν ο δικαιούχος αποδεικνύει δαπάνες μεγαλύτερου ποσού με βάση στοιχεία του ΚΒΣ (π.δ. 186/92). Στο φορολογούμενο τμήμα της αποζημίωσης αυτής διενεργείται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 2019/92.
Η ίδια φορολογική αντιμετώπιση ισχύει και για τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις κ.τ.λ. σύμφωνα με την παραγρ. 10 του άρθρου 1 του ν.1517/1985 επιπλέον της αποζημίωσης της περίπτ. β΄ της παραγρ. 4 του ίδιου άρθρου και νόμου και εφόσον προσφέρονται υπηρεσίες από τους δικαιούχους και ως καθηγητές και ως πρυτάνεις. Σε αντίθετη περίπτωση η φορολογική αυτή μεταχείριση ισχύει μόνο για την  αποζημίωση που καταβάλλεται σε σχέση με την πραγματικά προσφερόμενη υπηρεσία.

  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο