Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-02-1993 ]

ΠΟΛ.1083/25.2.1993 Εκκαθάριση συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

(Εκκαθάριση συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1083/25.2.93 Εκκαθάριση συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με εκκαθάριση συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το Ε. 12468/20.9.1986 τηλεγράφημα του Υπ. Οικονομικών φορολογούμενοι που υπέβαλαν, εκπρόθεσμα, τροποποιητική - συμπληρωματική δήλωση της αρχικής εμπρόθεσμης δήλωσης φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 1986, δικαιούνται στη νέα συνολική βεβαίωση την έκπτωση 10% στο ποσό της αρχικής βεβαίωσης, εφόσον το πλήρωσαν με έκπτωση 10%.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του ν.1731/1987 (ΦΕΚ Α 161) και όπως έγινε δεκτό και με την  Ε. 16060/πολ.356/17.12.1987 διαταγή Υπ. Οικονομικών σε περίπτωση υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων διαγράφεται το ποσό της αρχικής οφειλής του υπόχρεου και γίνεται νέα εκκαθάριση και βεβαίωση του ποσού που προκύπτει.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του ν.δ. 3323/1955, που προστέθηκαν με το άρθρο 3 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ Α΄ 2) όπως ίσχυαν μέχρι 31.12.1991, σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, διαγράφετο το ποσό της οφειλής που βεβαιώθηκε με βάση την προηγούμενη εκκαθάριση της οικείας δήλωσης του υπόχρεου και γινόταν νέα εκκαθάριση και βεβαίωση του ποσού που προέκυπτε.
Κατά την εφαρμογή αυτής της διάταξης παρείχετο έκπτωση ποσοστού δέκα τα εκατό (10%) ή πέντε τα εκατό (5%), κατά περίπτωση, στο σύνολο της νέας οφειλής, εφόσον αυτή ήταν μικρότερη της αρχικής και ο υπόχρεος κατέβαλε την  αρχική οφειλή και έτυχε παρόμοιας έκπτωσης ή κατέβαλε ποσό της αρχικής οφειλής που κάλυπτε σε ποσοστό το ενενήντα τα εκατό (90%) ή ενενήντα πέντε τα εκατό (95%), κατά περίπτωση, της νέας οφειλής. Όταν το ποσό της νέας οφειλής ήταν μεγαλύτερο της αρχικής οφειλής, παρείχετο έκπτωση ποσοστού δέκα τα εκατό (10%) ή πέντε τα εκατό (5%), κατά περίπτωση, μόνο για ποσό ίς ο με το ποσό της αρχικής οφειλής, εφόσον  αυτό καταβλήθηκε με έκπτωση ποσοστού δέκα τα εκατό (10%) ή πέντε τα εκατό (5%), κατά περίπτωση.

4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ Α΄113) καταργήθηκε η παραπάνω παράγραφος από το οικονομικό έτος 1993 για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.1992 και στο εξής.

5. Επομένως, για κάθε εκκαθάριση των συμπληρωματικών δηλώσεων που αφορούν εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι 31.12.1991, είτε γίνεται από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. μηχανογραφικά, είτε γίνεται χειρόγραφα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης 10% ή 5% κατά περίπτωση μόνο για ποσό ίσο με το ποσό της αρχικής οφειλής, εφόσον αυτό καταβλήθηκε με έκπτωση ποσοστού δέκα τα εκατό (10%) ή πέντε τα εκατό (5%), κατά περίπτωση.  

  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο