Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-02-1993 ]

ΠΟΛ.1071/24.2.1993 Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπολογισμό της επιχειρηματικής αμοιβής και βεβαίωσης προκαταβολής φόρου σε λυθείσες εταιρίες και εκτελωνιστές.

(Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπολογισμό της επιχειρηματικής αμοιβής και βεβαίωσης προκαταβολής φόρου σε λυθείσες εταιρίες και εκτελωνιστές. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1071/24.2.93 Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπολογισμό της επιχειρηματικής αμοιβής και βεβαίωσης προκαταβολής φόρου σε λυθείσες εταιρίες και εκτελωνιστές.

Σχετικά με τα παραπάνω θέματα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Κατά την υποβολή δηλώσεων από τους υπόχρεους του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955 δε βεβαιώνεται στο όνομα των νομικών αυτών προσώπων προκαταβολή φόρου εισοδήματος, σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά έχουν λυθεί μέσα στο έτος 1992. Τούτο, εφόσον δεν πρόκειται για εικονική λύση, δηλαδή δε συνεχίζεται η αυτή δραστηριότητα στην ίδια επαγγελματική εγκατάσταση είτε με τη μορφή ατομικής επιχείρησης είτε νέας οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρίας από τους ίδιους τους εταίρους.

2. Αντίθετα, δεν τίθεται θέμα μη βεβαίωσης προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης των υπόχρεων του άρθρου 16α ν.δ. 3323/1955 σε οποιασδήποτε μορφής εταιρίας. Συνεπώς, σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης υπόχρεων προσώπων του άρθρου 16α σε οποιονδήποτε τύπο εταιρίας θα υπολογίζεται κανονικά προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Μείωση της βεβαιωθείσης προκαταβολής μπορεί να γίνει μόνο εφόσον ακολουθηθεί η διαδικασία που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 16 του ιδίου Ν.Δ/τος και μόνο για τις μη ληξιπρόθεσμες δόσεις.

3. Κατά την υποβολή δηλώσεων του άρθρου 16α ν.δ. 3323/1955 από εταιρίες εκτελωνιστών του άρθρου 13 του ν.718/1977, οικ. έτους 1993, γίνεται δεκτό, να μη βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου εισοδήματος.
Όμοια γίνεται δεκτό, να μη βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου εισοδήματος για το οικον. έτος 1993, όταν μεταξύ των εισοδημάτων που περιλαμβάνονται στις υποβαλλόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 11 του ν.δ. 3323/1955 συμπεριλαμβάνεται και εισόδημα από ατομική δραστηριότητα εκτελωνιστού και μόνο για το τμήμα του φόρου που αναλογεί στα κέρδη αυτά. Για το σκοπό αυτό κατά την κωδικογράφηση των υπόψη δηλώσεων στους κωδικούς αριθμούς 905 - 906 της τελευταίας σελίδας της δήλωσης θα αναγράφονται τα εισοδήματα που προέρχονται από την ατομική δραστηριότητα του εκτελωνιστού μεταφερόμενα από τους κωδικούς αριθμούς 401 - 402, χωρίς βέβαια να διαγράφονται από τους κωδικούς αριθμούς 401 - 402.

4. Στη στήλη του πίνακα ΙΑ της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 16α ν.δ. 3323/1955 με την ένδειξη "ΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Κ.Λ.Π." αναγράφεται μόνο ο κύριος φόρος που αναλογεί στα κέρδη που φορολογήθηκαν αυτοτελώς και ο τυχόν, συμπληρωματικός φόρος, κατά την αναλογία βέβαια του ποσοστού συμμετοχής του εταίρου.

5. Κατά την υποβολή των δηλώσεων των άρθρων 11 από τα φυσικά πρόσωπα 16α του ν.δ. 3323/1955 από τα υπόχρεα νομικά ή μη πρόσωπα που αναφέρονται στη διάταξη αυτή για τον υπολογισμό της επιχειρηματικής αμοιβής και των κερδών (ανά ομόρρυθμο εταίρο) που φορολογήθηκαν αυτοτελώς, στο όνομα της εταιρίας λαμβάνονται υπόψη μόνο οι εταίροι εκείνοι που υπάρχουν κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, με την εταιρική ιδιότητα και τα ποσοστά συμμετοχής τους στην εταιρία κατά το χρόνο αυτό ανεξάρτητα εάν κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου επήλθε οποιαδήποτε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων, στα ποσοστά τους ή στην ιδιότητά τους.

6. Σε περίπτωση συμμετοχής και των δυο συζύγων ως ομόρρυθμων εταίρων στην αυτή ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις, δικαιούνται αμφότεροι επιχειρηματικής αμοιβής, για την οποία δεν υφίσταται θέμα συνάθροισης στα εισοδήματα του συζύγου εκείνου που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα από άλλες πηγές.

7. Σε περίπτωση συμμετοχής ομόρρυθμου εταίρου σε λυθείσα εταιρία από την οποία δικαιούται επιχειρηματική αμοιβή, με την προϋπόθεση ότι η δήλωση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, και εν συνεχεία (όχι ταυτόχρονης) συμμετοχής του, επίσης, ως ομόρρυθμου εταίρου σε άλλη νεοϊδρυθείσα εταιρία, εφόσον και από την εταιρία αυτή δικαιούται επιχειρηματικής αμοιβής, θα αναγνωρίζεται και από τις δυο εταιρίες επιχειρηματική αμοιβή.

8. Για τις ομόρρυθμες, τις ετερόρρυθμες εταιρίες και τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/55 που η διαχειριστική τους περίοδος έληξε μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 1992 από οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λύση, συγχώνευση κ.τ.λ.) και έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμες δηλώσεις, γίνεται δεκτό να μην επιβληθεί πρόσθετος φόρος εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο