Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-02-1993 ]

ΠΟΛ.1067/18.2.1993 Υποχρεώσεις όσον αφορά την τήρηση βιβλίου αποθήκης από ανώνυμη εταιρία, η οποία, προ της πτωχεύσεως είχε υποχρεωθεί στην τήρησή του, αναβίωσε ύστερα από απόφαση της Γ.Σ., μετά την επικύρωση του πτωχευτικού συμβιβασμού.

(Υποχρεώσεις όσον αφορά την τήρηση βιβλίου αποθήκης από ανώνυμη εταιρία, η οποία, προ της πτωχεύσεως είχε υποχρεωθεί στην τήρησή του, αναβίωσε ύστερα από απόφαση της Γ.Σ., μετά την επικύρωση του πτωχευτικού συμβιβασμού.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ. 1067/18.2.93 Υποχρεώσεις όσον αφορά την τήρηση βιβλίου αποθήκης από ανώνυμη εταιρία, η οποία, προ της πτωχεύσεως είχε υποχρεωθεί στην τήρησή του, αναβίωσε ύστερα από απόφαση της Γ.Σ., μετά την επικύρωση του πτωχευτικού συμβιβασμού.

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, ύστερα από την 6/1993 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. σε σχετικό ερώτημα, η οποία έγινε αποδεκτή, γνωστοποιούνται τα εξής:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη του αρθρ. 47α παρ. 4 του κωδ. Νόμου 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών", η οποία προστέθηκε με το άρθρ. 27 του ν.δ. 4237/62, "εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως της ανωνύμου εταιρίας επήλθε συμβιβασμός, κατά τας ισχύουσας περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει δι' αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των αρθρ. 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2" (καταστατική απαρτία και πλειοψηφία). Κατά την έννοια της ως άνω διατάξεως, ερμηνευόμενης σε συνδυασμό προς τις διατάξεις των άρθρ. 610 - 613 του Εμπορικού Νόμου, με την αναβίωση της ανωνύμου εταιρίας, επερχομένη, κατόπιν συμβιβασμού και μετά από έγκριση του κατά τόπο αρμοδίου Νομάρχου (αρθρ. 4 παρ. 3 του ν. 2190/1920), δεν επέρχεται μετακίνηση περιουσιακών στοιχείων σε άλλο φορέα, αλλά το ίδιο νομικό πρόσωπο συνεχίζει την παραγωγική του λειτουργία, χωρίς καμιά επίπτωση στην ταυτότητά του (βλ. Κ. Ρόκα). Η αναβίωση της λυθείσης ανώνυμης εταιρίας (Μελέται Εμπορ. Δικαίου 1 σελ. 332 - 347, σχετ. Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 193/80 (ολομ.), Εφ. Αθ. 3747/86, Αρμ. 42 - 142).

2. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, εφόσον μετά την αναβίωση της πτωχεύσασας ανώνυμης εταιρίας, δε δημιουργείται νέο νομικό πρόσωπο, αλλά συνεχίζεται το ίδιο, χωρίς καμιά επίπτωση στην ταυτότητά του, και δεδομένου ότι η αναφερόμενη στο πραγματικό βιομηχανική επιχείρηση είχε υποχρεωθεί σε τήρηση βιβλίου αποθήκης πριν από την πτώχευσή της, η υποχρέωση αυτής για την  εκ νέου τήρηση του βιβλίου τούτου, θα κριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 8 και όχι κατά τις εξαιρετικές διατάξεις της παρ. 8 του αυτού άρθρου.
Το γεγονός άλλωστε, ότι η εν λόγω βιομηχανική επιχείρηση, επανήρχισε, κατά το διδόμενο πραγματικό, την επιχειρηματική της δραστηριότητα, μετά από αδράνεια αρκετού χρόνου, δεν μπορεί να επηρεάσει προς διάφορο εν προκειμένω γνώμη, καθόσον, τούτο, ενόψει των οριζομένων ως άνω ρυθμίσεων του Κ.Β.Σ., ουδεμία νομική συνέπεια επάγεται.

3. Συνεπώς, η ανώνυμη εταιρία, αφ'ότου επαναλειτούργησε, θα υποχρεωθεί σε τήρηση βιβλίου αποθήκης, από την επόμενη της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία τα ακαθάριστα έσοδά της θα υπερβούν το προβλεπόμενο από τον Κώδικα όριο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο