Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-02-1993 ]

ΠΟΛ.1060/12.2.1993 Οδηγίες συμπλήρωσης της οριστικής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε από αποδοχές και συντάξεις κατά τη διάρκεια του 1992.

(Οδηγίες συμπλήρωσης της οριστικής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε από αποδοχές και συντάξεις κατά τη διάρκεια του 1992. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ1060/12.2.1993 Οδηγίες συμπλήρωσης της οριστικής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε από αποδοχές και συντάξεις κατά τη διάρκεια του 1992.

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν.δ. 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 2065/1992, καθορίζεται ότι εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις, εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.2019/1992, οφείλουν να επιδίδουν μέσα στο μήνα Μάρτιο, κάθε έτους στον Προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στην περιφέρεια της οποίας καταβλήθηκαν οι αμοιβές, από τις οποίες ενεργείται η παρακράτηση, οριστική δήλωση που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου ή τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας για νέους μισθωτούς μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης - για οποιοδήποτε λόγο. Για τους μισθωτούς που ήδη εργάζονται από προηγούμενα έτη θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωσή τους (ν.1599/1986), στην οποία θα αναφέρεται η ΔΟΥ που τυχόν υπέβαλαν δήλωση κατά το έτος 1992, ή η αιτία που αυτοί δεν υπέβαλαν δήλωση φόρου εισοδήματος.
Η οριστική δήλωση περιλαμβάνει ακόμη το ποσό των αμοιβών και το φόρο που παρακρατήθηκε για κάθε μισθωτό ή ημερομίσθιο ή συνταξιούχο, κατά περίπτωση.

2. Ύστερα από τα παραπάνω, όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, υποχρεούνται να επιδώσουν μέσα στο μήνα Μάρτιο ετήσια οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών στην οποία δε διενεργείται εκκαθάριση φόρου, αλλά απλώς εμφανίζονται τα ποσά του φόρου που παρακρατήθηκαν. Επίσης, για τα εισοδήματα που καταβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 1.1-28.2.1992, για τα οποία διενεργήθηκε παρακράτηση φόρου με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.δ. 3323/1955 που ίσχυσαν μέχρι τότε, θα συμπεριληφθεί μόνο ο φόρος που παρακρατήθηκε.

3. Εξάλλου, η υποβολή της δήλωσης αυτής δεν παράγει έννομα αποτελέσματα αν δεν έχουν επιδοθεί οι οικείες προσωρινές δηλώσεις ή δεν έχει αποδοθεί με αυτές ολόκληρο το ποσό της οφειλής που προκύπτει για τον παρακρατούμενο φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Συνεπώς, σε περίπτωση που προκύπτουν διαφορές μεταξύ των ποσών των προσωρινών δηλώσεων που έχουν επιδοθεί και της οριστικής δήλωσης, πρέπει να προηγείται η επίδοση συμπληρωματικών προσωρινών δηλώσεων μετά του τυχόν οφειλομένου κατά περίπτωση πρόσθετου φόρου και να ακολουθεί η υποβολή της οριστικής δήλωσης.

4. Με την 1012127/101 ΠΟΛ.1030/27.1.1993 απόφαση υπ. Οικονομικών ορίζεται ότι όσοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών, εφόσον απασχολούν περισσότερους από πενήντα (50) μισθωτούς ή χορηγούν συντάξεις, μερίσματα, βοηθήματα ή άλλες παροχές σε περισσότερους από πενήντα (50) συνταξιούχους και χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα για τη μισθοδοσία όσων εργάζονται σε αυτούς ή τη χορήγηση των προηγουμένων παροχών στους συνταξιούχους υποχρεούνται να υποβάλουν σε μαγνητικά μέσα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις για τις αποδοχές των μισθωτών ή τις συντάξεις και λοιπές παροχές που κατέβαλαν στους συνταξιούχους, καθώς και το φόρο που παρακράτησαν από αυτούς. Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλεται στο δεύτερο αντίτυπο της οικείας βεβαίωσης.
Τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή, σε ψηφιακή μορφή, του δεύτερου αντιτύπου βεβαίωσης για τις αποδοχές ή τις συντάξεις που κατέβαλαν στους δικαιούχους, καθώς και το φόρο που παρακράτησαν από αυτούς που πρέπει να έχουν όπως περιγράφεται στο "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ" που επισυνάπτεται στην απόφαση αυτή.

Η υποβολή οριστικής δήλωσης μισθωτών υπηρεσιών με διαφορετικό τρόπο από τον οριζόμενο με την πιο πάνω απόφαση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Σημειώνεται ότι η οριστική δήλωση που στέλνεται με το ταχυδρομείο δεν παράγει, επίσης, έννομα αποτελέσματα.

5. Ως γνωστό, από 1.1.92 σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του ν. 2065/1992 σε συνδυασμό με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν. 2019/1992 καταργήθηκε η μείωση κατά ποσοστό δεκαπέντε τα εκατό (15%) του παρακρατούμενου φόρου και επομένως για τις καταβληθείσες αποδοχές του έτους 1992 δεν υφίσταται θέμα αναλογούντος φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

6. Αν τυχόν έχουν καταβληθεί αναδρομικά ποσά αποδοχών ή συντάξεων, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, τότε αυτά θα αναγραφούν σε ξεχωριστή σειρά της οριστικής δήλωσης, κάτω από τις τακτικές αποδοχές, συνολικά, ανεξάρτητα από το χρόνο καταβολής (1.1.-28.2.1992 ή 1.3-31.12.1992) και το συντελεστή παρακράτησης του φόρου (20% ή 15%).

7. Με την 1130963/1971 ΠΟΛ.1280/15.12.1992 απόφαση υπ. Οικονομικών, καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών (Φ-01.015 Ε7).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο