Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-02-1993 ]

ΠΟΛ.1051/9.2.1993 Διάθεση φορολογικών εντύπων.

(Διάθεση φορολογικών εντύπων. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1051/9.2.93 Διάθεση φορολογικών εντύπων.

Έχοντας  υπόψη:

1. Τις διατάξεις των Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ Α' 128) και 551/1988 (ΦΕΚ Α' 259).
2. Την Υ. 1847/1078399/1182/8.8.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.
3.  Τις διατάξεις των άρθρων 32 και 35 του Π.Δ. 99/1977 (ΦΕΚ Α' 34) όπως ίσχυαν.
4. Την ανάγκη καθιέρωσης ενιαίας διαδικασίας διάθεσης μεγάλου αριθμού φορολογικών εντύπων σε επαγγελματικές οργανώσεις ή μεμονωμένους επαγγελματίες με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους, κατά την υποβολή Φορολογικών Στοιχείων οικον. Έτους 1993.

5. Σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων, αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε ότι οι επαγγελματικές οργανώσεις ή οι μεμονωμένοι επαγγελματίες που επιθυμούν  να προμηθευτούν έντυπα για την υποβολή φορολογικών στοιχείων οικον. Έτους 1993, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην οποία θα αναγράφονται:
α) Τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, επωνυμία, επαγγελματική ιδιότητα, Δ/νση επαγγέλματος κ.λ.π.).
β) Ο αριθμός των εντύπων που θέλουν να προμηθευτούν, χωριστά κατά είδος του αιτουμένου εντύπου.
2.  Τα έντυπα θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους μέχρι να συμπληρωθεί πoσοστό (15%) δεκαπέντε στα εκατό των από κάθε είδος εκτυπωθέντων εντύπων και στη συμβολική τιμή που αναφέρεται απέναντι σε καθένα από αυτά ως εξής:
α) Συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων πώλησης αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών (έντυπο Λ. 3163) στο ποσό των  τεσσάρων (4) δρχ.
β) Όλα τα υπόλοιπα έντυπα των άρθρων 32 και 35 του Κ.Φ.Σ. (π.δ. 99/1977) στο ποσό των δυο (2) δρχ.
3. Καθένας ενδιαφερόμενος πρέπει να παραγγείλει τουλάχιστον χίλια (1.000) έντυπα, από ένα είδος ή από κάθε είδος αν επιθυμεί περισσότερα είδη από αυτά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.
4. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στη Διεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων από 20 Ιανουαρίου έως 26 Φεβρουαρίου 2003.
Μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης αυτής η το νόμιμο αναπληρωτή του, θα εκδίδεται  εντολή είσπραξης προς την Η' ΔΟΥ Αθηνών για την πληρωμή του οφειλόμενου ποσού. Το ποσό αυτό θα κατατίθεται σε κωδικό αριθμό εσόδου 2411.
5. Τα έντυπα, για τα οποία έχει κατατεθεί το οφειλόμενο ποσό, κατά τα ανωτέρω, θα διατίθενται από την υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΥΔΕΑΔ), οδός Αμφιαράου και Κλεομήδους 8 Αθήνα.
6. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αντίθετα θα προκύψουν έσοδα.

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο