Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-01-1993 ]

ΠΟΛ.1049/9.1.1993 Επιστροφή Φ.Π.Α. αγοράς αγαθών από την επιτροπή της Ε.Ο.Κ..

(Επιστροφή Φ.Π.Α. αγοράς αγαθών από την επιτροπή της Ε.Ο.Κ.. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ. 1049/9.1.93 Επιστροφή Φ.Π.Α. αγοράς αγαθών από την επιτροπή της Ε.Ο.Κ..


Θέμα: "Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)  με τον οποίο επιβαρύνεται η αγορά αγαθών και η λήψη υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Commission)".


Ορίζουμε τη διαδικασία επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), με τον  οποίο επιβαρύνεται η αγορά αγαθών και η λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Commission)  σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων.

ΆΑρθρο 1
Πράξεις για τις οποίες παρέχεται επιστροφή φόρου

1. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) με τον οποίο επιβαρύνονται οι αγορές αγαθών και οι λήψεις υπηρεσιών στην Ελλάδα, οι οποίες πραγματοποιούνται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Commission) είτε άμεσα είτε έμμεσα στο όνομα νομικών προσώπων που δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και κυρίως διαφόρων Οργανισμών έρευνας, μελετών, εκπαίδευσης κ.λ.π., με τους οποίους η Επιτροπή συμβάλλεται αναλαμβάνοντας  την υποχρέωση μερικής ή ολικής χρηματοδότησης των σχετικών δαπανών των παρεχομένων προς αυτούς αγαθών και υπηρεσιών, επιστρέφεται στην Επιτροπή, κατά το μέρος που αναλογεί στη χρηματοδοτική συμμετοχή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα.

ΆΑρθρο 2
Όροι και προϋποθέσεις επιστροφής

Για την  υλοποίηση της επιστροφής του ΦΠΑ των πράξεων του προηγουμένου άρθρου υποβάλλεται αίτηση από την Επιτροπή συνοδευόμενη από αναλυτική κατάσταση εις διπλούν, στην οποία αναφέρονται οι αγορές των αγαθών και λήψεις των υπηρεσιών, το συνολικό ποσό αυτών, χωρίς ΦΠΑ, το ποσό της κοινοτικής χρηματοδότησης και ο ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτήν.  Η αίτηση δύναται να καλύπτει δαπάνες ενός ημερολογιακού έτους ή και μικρότερης χρονικής περιόδου και μέχρις ενός τριμήνου.
Στην αίτηση επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά των δαπανών, ήτοι τα πρωτότυπα των τιμολογίων ή άλλων στοιχείων που επέχουν θέση τιμολογίων και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, φωτοτυπίες αυτών.

ΆΑρθρο 3
Αρμόδια Αρχή

Για την παραλαβή των αιτήσεων, τον έλεγχο αυτών και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών  δαπανών, καθώς και για την  έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιστροφής του φόρου, αρμόδια είναι η 14η Διεύθυνση ΦΠΑ και Ειδικών Φορολογιών (Σίνα 2-4-10672 ΑΘΗΝΑ).

ΆΑρθρο 4
Διαδικασία επιστροφής

Η επιστροφή του ΦΠΑ ενεργείται εντός έξι (6) μηνών από τη λήψη της σχετικής αίτησης με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 10, 11, 12, 13 και 14 της απόφασής μας 4472/3230/πολ. 213/1987 και σε βάρος της πίστωσης με ΚΑΕ. 3139 "Λοιπές επιστροφές ΦΠΑ" του Προϋπολογισμού Εξόδων υπουργείου Οικονομικών.

ΆΑρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1.1.1987, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


  ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο