Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-12-1993 ]

ΠΟΛ.1386/23.12.1993 Εως 25/5 οι δηλώσεις για την ευρωδιασταύρωση φορολογικών στοιχείων

(Εως 25/5 οι δηλώσεις για την ευρωδιασταύρωση φορολογικών στοιχείων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Εως 25/5 οι δηλώσεις για την ευρωδιασταύρωση φορολογικών στοιχείων 1155193/1282/0015/ΠΟΛ.1386/23.12.93

ΠΟΛ 1386

Το κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας 118148/936/ με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του νέου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) - π.δ. 186/1992, ΦΕΚ Α 84 - και η οποία στάλθηκε μεταξύ των άλλων σε όλα τα υπουργεία, υπενθυμίζουμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 20 του προαναφερόμενου π.δ/τος, σχετικά με την υποχρέωση των αναφερόμενων στο θέμα προσώπων (πρόσωπα άρθρ. 2 παρ. 3 Κ.Β.Σ.) να υποβάλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις για διασταύρωση μέχρι 25 Μαϊου 1994, για συναλλαγές του έτους 1993.
Ειδικότερα, από τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 του Κ.Β.Σ. προκύπτουν και τα εξής:

1. Υποχρέωση να υποβάλουν φορολογικά στοιχεία για διασταύρωση (συγκεντρωτικές καταστάσεις) έχουν και τα πρόσωπα του άρθρ. 2 παρ. 3 του Κ.Β.Σ., ήτοι το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. ή ιδιωτικού δικαίου που δεν ασκούν επιχείρηση, οι επιτροπές και οι ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί.

2. Οι συγκεντρωτιές αυτές καταστάσεις (χειρόγραφες, μηχανογραφικές ή σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα) υποβάλλονται μέχρι 25 Μαϊου εκάστου έτους για τις συναλλαγές του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται τα πρόσωπα αυτά) ή στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. (Φρύνης 1 Καλλιθέα), κατά περίπτωση.

3. Συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβάλλονται για τις εξής συναλλαγές ή δοσοληψίες:
α. Για τις αγορές εμπορευσίμων και παγίων αγαθών.
β. Για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν.
γ. Για τις πωλήσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών σε επιτηδευματίες και σε αγρότες.
δ. Για την καταβολή (ή είσπραξη, αν συντρέχει περίπτωση) αμοιβών (και σε μη επιτηδευματίες), αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.

4. Είναι προφανές ότι ιδιαίτερη σημασία για την εξακρίβωση φορολογητέας ύλης έχει η πληροφόρηση που θα παρασχεθεί, μέσω των συγκεντρωτικών καταστάσεων που θα υποβάλουν τα πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 3 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο κ.λπ.), για τις περιπτώσεις καταβολής αποζημιώσεων και οικονομικών ενισχύσεων προς
επιτηδευματίες και αγρότες. Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των οικονομικών ενισχύσεων περιλαμβάνεται κάθε
ενίσχυση, επιδότηση ή επιχορήγηση, που δίδεται σε επιτηδευματίες ή αγρότες για οποιαδήποτε αιτία και σκοπό.

5. Εν όψει των ανωτέρω οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί, τα Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. παρακαλούνται για κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ή διευκρίνιση να απευθύνονται στις Δ.Ο.Υ. που υπάγονται, ώστε έγκαιρα να πρετοιμασθούν για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων έτους 1993, μέχρι την τασσόμενη από το νόμο ημερομηνία (25.5.1994). Επίσης, όλα τα υπουργεία και οι Οργανισμοί που κοινοποιείται η εγκύκλιός μας αυτή, παρακαλούνται να ενημερώσουν έγκαιρα για τις υπόψη υποχρεώσεις όλες τις εποπτευόμενες υπηρεσίες, επισημαίνοντας ότι η εκπλήρωση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων σχετίζεται με τη διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο