Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-12-1993 ]

ΠΟΛ.1380/21.12.1993 Πίνακες τιμαριθμικής αναπροσαρμογής για το έτος 1993

(Πίνακες τιμαριθμικής αναπροσαρμογής για το έτος 1993)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Πίνακες τιμαριθμικής αναπροσαρμογής για το έτος 1993 1152433/715/Β0013/ΠΟΛ. 1380/21.12.1993

ΠΟΛ 1380

Από της 1ης Ιανουαρίου 1991 άρχισε να ισχύει ο φόρος αυτόματου υπερτιμήματος (ΦΑΥ), που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθου 16 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43Α') και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1947/1991 (ΦΕΚ - 178Α'). Με σχετικές εγκυκλίους μας σας κοινοποιήσαμε τις οικείες διατάξεις του, σας
δώσαμε λεπτομερείς οδηγίες για την ορθή και ενιαία εφαρμογή της φορολογίας αυτής, για την πραγμάτωση της οποίας σας κοινοποιήσαμε και πίνακα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των τιμών των ακινήτων. Ο πίνακας αυτός καταρτίστηκε με βάση το μέσο ετήσιο γενικό δείκτη καταναλωτή της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας της
Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) και η χρησιμοποίησή του είναι αναγκαία για τον κατά νόμο καθορισμό των τιμών κτήσης και πώλησης ενός ακινήτου, στη διαφορά των οποίων υπολογίζεται ο Φ.Α.Υ.

Δεδομένου ότι ο τιμάριθμος είναι μεταβλητός από έτος σε έτος είναι προφανές ότι και ο πίνακας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των αξιών των ακινήτων πρέπει να προσαρμόζεται ετησίως προς αυτόν (τιμάριθμο).
Εν όψει τούτου, με βάση τα στοιχεία του μέσου ετήσιυ γενικού δείκτη καταναλωτή της ΕΣΥΕ για το έτος 1993 (1993 = 1,000), καταρτίστηκε νέος πίνακας αναπροσαρμογής τιμών ακινήτων, ο οποίος θα εφαρμόζεται για τις μεταβιβάσεις ακινήτων ή εμπράγματων σ' αυτά δικαιωμάτων, που θα πραγματοποιηθούν με επαχθή αιτία από την 1η Ιανουαρίου 1993 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1993, καθόσον αφορά τον υπολογισμό του φόρου αυτόματου υπερτιμήματος.

Τον πίνακα αυτόν σας κοινοποιούμε, προκειμένου να τον χρησιμοποιείται στη φορολογία αυτόματου υπερτιμήματος (ΦΑΥ) κατά τη διάρκεια του έτους 1993.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Ετος
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
Μέσος ετήσιος
Γ.Δ.Τ. Καταναλωτή
66,4
82,7
100,0
120,2
142,4
169,9
209,0
243,3
276,2
314,1
378,3
449,4
201,7
226,5
Ποσοστιαία(2)
Μεταβολή
24,8
24,5
20,9
20,2
18,5
19,3
23,0
16,4
13,5
13,7
20,5
18,8
15,9
12,3
Συντελεστής(3)
αναπροσαρμογής
8,805
7,072
5,850
4,867
4,107
3,443
2,799
2,405
2,119
1,864
1,546
1,301
1,123
1,000
(1) Ο πίνακας καταρτίστηκε με βάση το μέσο ετήσιο γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή της Ε.Σ.Υ.Ε.

(2) Με το συντελεστή αναπροσαρμογής πολλαπλασιάζετε την προσαυξημένη με τον αναλογούντα φ.μ.α. τιμή κτήσης (πρώτη εφαρμογή αντικειμενικού ή αντικειμενική αξία κτήσης) προκειμένου το γινόμενο να αφαιρεθεί από την τιμή πώλησης για τον περαιτέρω υπολογισμό του Φ.Α.Υ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο