Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-1993 ]

ΠΟΛ.1378/17.12.1993 Μετάθεση του χρόνου έναρξης εφαρμογής της παραγράφου 7 της απόφασης1133390/1104/ΠΟΛ. 1102/16.3.1993

(Μετάθεση του χρόνου έναρξης εφαρμογής της παραγράφου 7 της απόφασης1133390/1104/ΠΟΛ. 1102/16.3.1993)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Μετάθεση του χρόνου έναρξης εφαρμογής της παραγράφου 7 της απόφασης 1133390/1104/ΠΟΛ.1102/16.3.1993 1142043/1107/0015/ΠΟΛ. 1378/17.12.1993

ΠΟΛ 1378

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γη' της περίπτωσης γ' του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 - ΦΕΚ Α' 84).

2. Την με αριθμό Γ.Υ. 5246/14-10-93 (ΦΕΚ Β' 829) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Την απόφασή μας 1133390/1104/(ΦΕΚ Β' 234), με την οποία υποχρεώνεται ο οργανισμός ΙΑΤΑ-BSP Ελλάδας, από 1-1-1994, να εμφανίζει στις μηνιαίες εκκαθαρίσεις που εκδίδει, κατά αεροπορική εταιρία και πράκτορα, εκτός από την αναγραφόμενη τιμή επί των εισιτηρίων και την καθαρή τιμή των εισιτηρίων, όταν αυτά πωλούνται από τις αεροπορικές εταιρίες προς τα πρακτορεία σε καθαρές τιμές.

4. Την από 18-11-1993 αίτηση του International Air Transport Association, με την οποία ζητείται η μετάθεση της πιο πάνω υποχρέωσης από 1-1-1994 στην 1-4-1994, γιατί η εφαρμογή του νέου προγράμματος επηρεάζει το σύστημα κράτησης θέσεων, που εφαρμόζεται παγκοσμίως, και πρέπει να δοθεί επιπλέον χρόνος για τη δοκιμή του προγράμματος αυτού.

5. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης εφαρμογής της παρ. 7 της απόφασης 1133390/1104/(ΦΕΚ Β' 234), από την 1 Ιανουαρίου 1994 στην 1 Απριλίου 1994, για την αναγραφή, επί των μηνιαίων εκκαθαρίσεων που εκδίδει ο οργανισμός BSP Ελλάδας, και της καθαρής τιμής πώλησης των αεροπορικών εισιτηρίων, όταν αυτά πωλούνται από τις αεροπορικές εταιρίες προς τα πρακτορεία σε καθαρές τιμές. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο