Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-12-1993 ]

ΠΟΛ.1374/15.12.1993 Διενέργεια τακτικών αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων

(Διενέργεια τακτικών αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Διενέργεια τακτικών αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων 1150646/15111/Γ0012/ΠΟΛ. 1374/15.12.1993

ΠΟΛ 1374

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν.Δ/τος 3323/1955, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του Ν. 2065/1992, από τα ακαθάριστα έσοδα των εμπορικών επιχειρήσεων εκπίπτονται οι αποσβέσεις για την κάλυψη της φθοράς των κάθε είδους εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων ή φθαρτών υλικών, συναφών με τη λειτουργία της επιχείρησης και γενικά κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης, εφόσον αυτές έγιναν με οριστικές εγγραφές, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ορίζονται για κάθε επιχείρηση.
Περαιτέρω από την ίδια διάταξη ορίζεται ότι η διενέργεια των τακτικών αποσβέσεων είναι προαιρετική, για ισολογισμούς που κλείνουν οι επιχειρήσεις μετά την 30 Δεκεμβρίου 1992 και ότι διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης επί της αξίας κτήσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, προσαυξημένης με τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων, με εξαίρεση τα καινούργια μηχανήματα και το λοιπό μηχανολογικό ή τεχνικό εξοπλισμό παραγωγής που αποκτώνται από 1-1-1993 και μετά, για τα οποία οι αποσβέσεις θα διενεργούνται με τη φθίνουσα μέθοδο απόσβεσης. Σύμφωνα με την ίδια διάταξη τα ανώτατα όρια των ποσοστών αποσβέσεων, που δικαιούνται να διενεργούν οι επιχειρήσεις τόσο με τη σταθερή όσο και τη φθίνουσα μέθοδο απόσβεσης και οι λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω θα καθορισθούν με Προεδρικό Διάταγμα πλην όμως τέτοιο Προεδρικό Διάταγμα, δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα.

2) Για το νέο τρόπο υπολογισμού των αποσβέσεων σας έχουν παρασχεθεί λεπτομερείς οδηγίες με την 1018050/ διαταγή μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις του Ν. 2065/1992.

3) Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι δεν έχουν καθορισθεί νέοι συντελεστές αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων, τόσο των στοιχείων που αποσβένoνται με τη σταθερή μέθοδο, όσο και εκείνων που αποσβένoνται με τη νέα μέθοδο της φθινούσης απόσβεσης και μέχρι να εκδοθεί νέο Πρ. Δ/γμα, καθορισμού συντελεστών αποσβέσεων, η διενέργεια των αποσβέσεων από τις επιχειρήσεις επί των παγίων περιουσιακών τους στοιχείων, τόσο για αυτά που αποκτήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992, όσο και των αποκτηθέντων μετά την 1 Ιανουαρίου 1993, θα εξακολουθήσει να γίνεται με τη σταθερή μέθοδο όπως ακριβώς και στο παρελθόν.

4) Επομένως για τη διαχειριστική χρήση 1/1/93 - 31/12/93 οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων, θα υπολογισθούν με βάσει τους συντελεστές που αναφέρονται στο Π.Δ. 88/1973.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο