Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-01-2003 ]

ΠΟΛ.1008/22.1.2003 Ρύθμιση βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από τον σεισμό της 2ας Δεκεμβρίου 2002 σε περιοχές των Νομών Ηλείας και Ζακύνθου. (Α.Υ.Ο. 1005729/22.1.2003/πολ. 1008)

(Ρύθμιση βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από τον σεισμό της 2ας Δεκεμβρίου 2002 σε περιοχές των Νομών Ηλείας και Ζακύνθου. (Α.Υ.Ο. 1005729/22.1.2003/πολ. 1008))

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Ρύθμιση βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από τον σεισμό της 2ας Δεκεμβρίου 2002 σε περιοχές των Νομών Ηλείας και Ζακύνθου.

(Α.Υ.Ο. 1005729/22.1.2003/ ΠΟΛ.1008 )

ΠΟΛ 1008


Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238Α'), με την οποία ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημίες σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να ρυθμίζει στις πληγείσες περιοχές την καταβολή των ληξιπροθέσμων χρεών τους προς το Δημόσιο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, που αναλογούν κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 ν.2954/2001 (ΦΕΚ 255 τ.Α').

3. Το γεγονός ότι ο σεισμός της 2ας Δεκεμβρίου 2002 σε περιοχές των Νομών Ηλείας και Ζακύνθου είχαν σαν αποτέλεσμα ν' απορυθμιστεί η οικονομική και κοινωνική ζωή κατοίκων των περιοχών των Δήμων Βαρθολομιού, Γαστούνης, Λεχαινών, Βουπρασίας, Αμαλιάδας, Κάστρου - Κυλλήνης, Τραγανού και Ανδραβίδας του Νομού Ηλείας καθώς και του Νομού Ζακύνθου.

4. Την 10335/Α32/7.1.2003 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ, με την οποία έγινε η οριοθέτηση των περιοχών που επλήγησαν από τον σεισμό της 2ας Δεκεμβρίου 2002.

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή προκαλεί απώλεια εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς.

6. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β') απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Χρέη προς το Δημόσιο βεβαιωμένα στις ΔΟΥ καθώς και χρέη υπέρ νομικών προσώπων και τρίτων που εισπράττονται μέσω των ΔΟΥ, τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2002 και οφείλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπέστησαν ζημία και που έχουν την κατοικία τους ή την επαγγελματική τους εγκατάσταση σε περιοχές των Δήμων

α) Βαρθολομιού, Γαστούνης, Λεχαινών, Βουπρασίας, Αμαλιάδας, Κάστρου - Κυλλήνης, Τραγανού και Ανδραβίδας του Νομού Ηλείας,

β) Νομού Ζακύνθου, ρυθμίζονται και καταβάλλονται, χωρίς τις αναλογούσες σ' αυτά, κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, σε είκοσι τέσσερις (24) κατ' ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των εκατό (100) ΕΥΡΩ.

2. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή απαιτείται να υποβληθεί αίτηση από τους ενδιαφερόμενους μέχρι 31.3.2003 στην αρμόδια ΔΟΥ, με συνημμένη βεβαίωση του αρμοδίου Οργάνου, από την οποία να προκύπτει ότι ο οφειλέτης έχει υποστεί ζημίες από τον σεισμό της 2ας Δεκεμβρίου 2002.

3. Τα ποσά των οφειλών που υπάγονται στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων καταβάλλονται ως εξής:

α. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί μέχρι 31 Μαρτίου 2003.

β. Κάθε μία από τις επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την 18η των επόμενων μηνών, αντίστοιχα.

4. Η καθυστέρηση καταβολής τριών (3) συνεχών μηνιαίων δόσεων, πέραν της πρώτης, έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης και την είσπραξη του υπολοίπου ποσού της οφειλής επιβαρυνόμενου με τις αναλογούσες, κατά ΚΕΔΕ, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μιας οποιασδήποτε μηνιαίας δόσης ο οφειλέτης επιβαρύνεται με την αναλογούσα, κατά ΚΕΔΕ, προσαύξηση.

5. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται τα χρέη που έχουν υπαχθεί σε πτωχευτικούς ή εξωπτωχευτικούς συμβιβασμούς που δεν έχουν ανατραπεί, τα αυτοτελώς βεβαιωμένα χρέη υπέρ ΟΤΑ, τα χρέη των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα χρέη υπέρ ξένων κρατών από φόρο εισοδήματος.

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 20 ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238Α'/22.10.98).

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο