Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-01-2000 ]

ΠΟΛ.1023/20.1.2000 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36α του Ν. 1642/1986 μετά την έναρ­ξη ισχύος από 16.11.98 των διατάξεων του Ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/8.2.99).

(Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36α του Ν. 1642/1986 μετά την έναρ­ξη ισχύος από 16.11.98 των διατάξεων του Ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/8.2.99).)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.:1005723/178/22/0014Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: Λ. Αμβρουδή
Τηλέφωνα: 3647202-5

ΠΟΛ 1023

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36α του Ν.1642/1986 μετά την έναρξη ισχύος από 16.11.98 των διατάξεων του Ν.2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/8.2.99)
1005723/20.1.2000, ΠΟΛ.1023)

1. Με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 1043712/1633/ 468/Α0014/ δόθηκαν οδηγίες μεταξύ άλλων και για την πώληση μεταχειρισμέ­νων αυτοκινήτων στο εσωτερικό της χώρας από μεταπωλητές που υπάγονται για τις πράξεις αυτές στο άρθρο 36α του Ν. 1642/1986.

2. Με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 1022082/939/257/0014/ κοινοποιήθηκε η με αριθμ. 598/94 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών και με την οποία διευκρινίζεται ότι το εφάπαξ πρό­σθετο ειδικό τέλος αυτοκινήτων (ΕΠΕΤ) δεν απο­τελεί διαμορφωτικό στοιχείο της φορολογητέας α­ξίας και δεν υπάγεται σε ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, την παράδοση ή την ενδοκοινοτική απόκτηση αυ­τοκινήτου.

3. Με τις διατάξεις του Ν. 2682/1999 γίνονται διαρ­ρυθμίσεις στην φορολογία των αυτοκινήτων οχη­μάτων, και ειδικότερα στην παραγρ. 1 του άρθρου

22 ιδίου νόμου ορίζεται ότι "όπου στις κείμενες δια­τάξεις και στις κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεί­σες διοικητικές πράξεις αναφέρεται ειδικός φόρος κατανάλωσης ή εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος νο­είται εφεξής τέλος ταξινόμησης".

Με την παράγραφο 4 της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. Φ928/627/13.11.98, το τέλος ταξινόμησης από πλευράς ΦΠΑ αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρό­πο που προβλεπόταν και για το ΕΠΕΤ.

4. Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι το τέλος ταξινόμησης δεν λαμβάνεται υπόψη στη φορολογητέα αξία κατά την παράδοση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του άρθρου 36α του Ν. 1642/1986 για τον υπολογισμό του εμπεριεχομένου ΦΠΑ στο περιθώριο κέρδους.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο