Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-01-2007 ]

ΠΟΛ.1016/23.1.2007 Κοινοποίηση της 329513/2006 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Απόδοση στη ΔΟΥ της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. των κτηνοτροφικών προϊόντων.

(Κοινοποίηση της 329513/2006 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Απόδοση στη ΔΟΥ της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. των κτηνοτροφικών προϊόντων.)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα  30   Ιανουαρίου 2007    
Αριθ.Πρωτ.:1010957/61/Τ&ΕΦ.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                              
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ                     
ΤΜΗΜΑ Α΄
                                                               
Ταχ. Δ/νση    : Σίνα 2 - 4
Ταχ. Κωδ.     :106 72 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες:  Ι.ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
Τηλέφωνο: 210 3642922
ΦΑΞ: 210 3642251
 
ΘΕΜΑ:«Κοινοποίηση της 329513/2006 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Απόδοση στη ΔΟΥ της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. των κτηνοτροφικών προϊόντων.
 
 
Κοινοποιούμε κατωτέρω την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  329513/2006 «Κατάργηση της υπ΄ αριθμ. 282282/23.12.2003 (ΦΕΚ ΒΆ 1963) κοινής υπουργικής απόφαση3ς «Είσπραξης  της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του ΕΛ.Γ.Α., των κτηνοτρόφων, μέσω της Δήλωσης Εκτροφής και χορήγηση σε αυτούς Ασφαλιστικής Ενημερότητας» και της υπΆ αριθμ. 243951/11.1.2005 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄11) τροποποιητικής της» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΒΆ 1834/15.12.2006 και την οποία μας κοινοποίησε ο ΕΛ.Γ.Α. με το 222/4.1.2007 έγγραφό του και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της.
 
Με την κατάργηση των προαναφερομένων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, επανέρχεται στις αρμοδιότητες των ΔΟΥ η είσπραξη   της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. για τα εγχωρίως παραγόμενα κτηνοτροφικά προϊόντα και υποπροϊόντα βάσει της αξίας τους  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 5α του ν. 1790/1988, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν. 2040/1992 και εγκ. ΠΟΛ 1097/12.5.1992.
 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινοποιούμε Απόφαση, από 1.1.2007, καταργείται  η είσπραξη της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. στα παραγόμενα κτηνοτροφικά προϊόντα με τη «Δήλωση Εκτροφής» και υπολογίζεται βάσει της αξίας τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 Ειδικότερα υπενθυμίζεται ότι:
- Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης υπόκεινται σε εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α., η οποία υπολογίζεται με συντελεστή 0,5%.
- Η ανωτέρω εισφορά βαρύνει πάντοτε τον πωλητή παραγωγό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Δημόσιο.
- Υπόχρεοι για την απόδοση  στο Δημόσιο (αρμόδια Δ.Ο.Υ.) είναι;

α) ο πωλητής παραγωγός σε περίπτωση που έχει υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.
β) ο αγοραστής  των προϊόντων επιτηδευματίας ή ο τρίτος (π.χ. αντιπρόσωπος, συνεταιριστική οργάνωση) ο οποίος (τρίτος) πουλά για λογαριασμό του παραγωγού στις  περιπτώσεις κατά τις οποίες  ο παραγωγός δεν έχει υποχρέωση έκδοση φορολογικού στοιχείου, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων,  οι οποίοι υποχρεούνται να παρακρατήσουν  την οφειλόμενη εισφορά και να την αναγράψουν στο εκδιδόμενο φορολογικό στοιχείο (τιμολόγιο αγοράς ή εκκαθάριση κατά περίπτωση).
- Η εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. αποδίδεται από τους κατά νόμο υπόχρεους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με δήλωση, μέχρι και την εικοστή των μηνών Μαΐου, Αυγούστου, Νοεμβρίου και Φεβρουαρίου για τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία τα οποία αναλογούν στα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό  τρίμηνο πωληθέντων ή αγορασθέντων αγροτικών προϊόντων και υποπροϊόντων κατά περίπτωση.
- Εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. οι πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές επιχειρήσεις,  εκτός εάν με αίτησή τους έχουν προαιρετικά υπαχθεί (άρθρο 3 παρ. 3, όπως η παρ. αυτή προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 3147/2003) καθώς και τα προϊόντα αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής  προέλευσης.
 Αναφορικά με τη διαδικασία ελέγχου και ορθής απόδοσης της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. και τον καταλογισμό τυχόν διαφορών αναλυτικές οδηγίες δόθηκαν με την εγκύκλιό μας 1043624/2061/0014/ΠΟΛ.1097/12.5.1992, για δε την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του ν. 2523/1997 και συγκεκριμένα  εάν υπόχρεος είναι ο παραγωγός οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και εάν υπόχρεος είναι ο αγοραστής  ή οποιοσδήποτε τρίτος, οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2.
 Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η ειδική ασφαλιστική εισφορά δεν αποδοθεί στο Δημόσιο από τον αγοραστή των αγροτικών προϊόντων  επιτηδευματία ή από τον τρίτο που πουλάει τα προϊόντα αυτά για λογαριασμό του παραγωγού, καταλογίζεται σε βάρος των προσώπων αυτών με πράξη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), την οφειλόμενη εισφορά από τους παραγωγούς ή δεν την ανέγραψαν επί των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων.
 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινοποιούμενη Κ.ΥΑ., η απόφαση αυτή ισχύει από 1.1.2007, επομένως καταλαμβάνει πωλήσεις κτηνοτροφικών προϊόντων που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία αυτή και μετά.
 Για τα φορολογικά στοιχεία που θα εκδοθούν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2007 για τις ανωτέρω πωλήσεις, η εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. θα αποδοθεί στις 20 Μαΐου 2007.
 Επισημαίνεται η αναλογούσα εισφορά οφείλεται και αποδίδεται, κατά τα προαναφερόμενα, από τους υπόχρεους, ανεξαρτήτως αν παρακρατήθηκε από τους  παραγωγούς και αναγράφηκε επί των τιμολογίων αγοράς ή εκκαθαρίσεων κατά περίπτωση.
 
 
 
       Ακριβές αντίγραφο                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                             ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
                                                                             ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
 
 
 
 
 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο