Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-01-2007 ]

Υ.Α. 133733/19.01.07 Καθορισμός παρακρατούμενου ποσοστού δικηγορικής αμοιβής.

(Καθορισμός παρακρατούμενου ποσοστού δικηγορικής αμοιβής. )

Κατηγορία: Λοιπά

Υ.Α. 133733/2007 - ΦΕΚ 32/Β'/19.1.2007

Καθορισμός παρακρατούμενου ποσοστού δικηγορικής αμοιβής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 96 και 96 Α του ν. 3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α').
2) Την υπΆ αριθμ. 56568/28.5.2004 (ΦΕΚ. 842/8.6.2004, τεύχος Β') απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στο Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές κ.τ.λ. όπως η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπΆ αριθμ. 82834/25.8.2005 (ΦΕΚ 1304 Β'), 101266/24.10.2005 (ΦΕΚ 1490 Β') και 9311/26.1.2006 (ΦΕΚ 104 Β') όμοιες αποφάσεις.

3) Τις αποφάσεις α) 24/8.5.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου και β) 5/22.5.2006 της Γενικής Συνέλευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Θηβών, και

4) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 
1. Καθορίζουμε το ποσοστό της προεισπραττόμενης αμοιβής των δικηγόρων μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Θηβών, σε υποθέσεις εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, ως εξής.

α) Επί αιτούμενου ποσού εγγραφής προσημείωσης έως 15.000,00 ΕΥΡΩ, ποσοστό 1,20%
β) Επί ποσού 15.000,01 ΕΥΡΩ έως 30.000,00 ΕΥΡΩ, ποσοστό 0,80%
γ) Επί ποσού 30.000,01 ΕΥΡΩ και άνω, ποσοστό 0,40%, με ανώτατο εισπραττόμενο ποσό τα 1500 ΕΥΡΩ.
Στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης περιλαμβάνονται η έρευνα του ακινήτου, η παράσταση στο δικαστήριο και η περαιτέρω διαδικασία εγγραφής της.

Σε υποθέσεις εγγραφής προσημείωσης υποθήκης που αφορά τραπεζικά στεγαστικά δάνεια, καθορίζουμε το ποσοστό της προεισπραττόμενης αμοιβής ως εξής:

α) επί αιτούμενου ποσού προσημείωσης έως 15.000,00 ΕΥΡΩ, ποσοστό 0,80% και
β) επί ποσού 15.000,01 ΕΥΡΩ και άνω, ποσοστό 0,40%

2. Από την κατά τα ανωτέρω προκαταβαλλόμενη αμοιβή, ποσοστό 50% περιέρχεται στο Ταμείο Συνεργασίας του Συλλόγου, μετά την αφαίρεση της εκάστοτε ισχύουσας ελάχιστης αμοιβής, που αποδίδεται στο δικαιούχο δικηγόρο, καθώς και την εν συνεχεία αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων. Το υπόλοιπο 50% αποδίδεται στο δικαιούχο δικηγόρο.

3. Η προκαταβολή των ως άνω αμοιβών είναι υποχρεωτική με έκδοση σχετικών τετραπλότυπων αποδείξεων. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται ανεξάρτητα από το αν το διάδικο μέρος παρίσταται με δικηγόρο αμειβόμενο με πάγια αντιμισθία.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι εξαλείψεις προσημειώσεων. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για εγγραφή προσημείωσης από το δικαστήριο ή ματαίωσης της, θα επιστρέφεται στο διάδικο μέρος το προεισπραττόμενο ποσό. Στην παραπάνω παρακράτηση υπόκεινται και οι αμοιβές από παραστάσεις δικηγόρων μελών άλλων συλλόγων, καθώς επίσης και οι παραστάσεις όσων δεν είναι δικαιούχοι διανομής για οποιοδήποτε λόγο.

4. Η παράλειψη υποβολής του γραμματίου προείσπραξης από το δικηγόρο καθώς και η μη παρακράτηση των παραπάνω ποσοστών καθιστά τη διαδικαστική πράξη απαράδεκτη και αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα για τον παραβάτη, το δε ποσό που δεν παρακρατήθηκε, παρακρατείται σε συμψηφισμό οποιασδήποτε οφειλής του συλλόγου προς το δικηγόρο αυτό.

5. Το συγκεντρούμενο ποσό θα περιέρχεται σε ίδιο λογαριασμό και θα διανέμεται συμμέτρως στα μέλη του συλλόγου με απόφαση του Δ.Σ. με την οποία θα καταρτίζεται κατάλογος δικαιουμένων διανομής, τακτικώς μεν μία φορά το χρόνο και συγκεκριμένα το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, εκτάκτως δε και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με σχετική απόφαση του Δ.Σ.

6. Ως προς το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή, των μελών του συλλόγου, εφαρμόζονται αναλογικά τα ισχύοντα στους λοιπούς διανεμητικούς λογαριασμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο