Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-02-2004 ]

1009921/83/Α0006/4.2.2004 Συμπλήρωση της 1057037/1181/Α0006/12.5.1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Aνακαθορισμός της καθ` ύλην αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Β` τάξης" σε θέματα προσωρινού και τακτικού φορολογικού ελέγχου" ως προς τις Δ.Ο.Υ. του Νομού Ιωαννίνων.

(Συμπλήρωση της 1057037/1181/Α0006/12.5.1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Aνακαθορισμός της καθ` ύλην αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Β` τάξης" σε θέματα προσωρινού και τακτικού φορολογικού ελέγχου" ως προς τις Δ.Ο.Υ. του Νομού Ιωαννίνων.)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αριθ.   (ΦΕΚ Β΄ 241/9.2.2004)

Συμπλήρωση της 1057037/1181/Α0006/12.5.1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας  και Οικονομικών "Aνακαθορισμός της καθ` ύλην αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Β`  τάξης" σε θέματα προσωρινού και τακτικού φορολογικού ελέγχου" ως προς τις  Δ.Ο.Υ. του Νομού Ιωαννίνων.

1009921

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

 Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 "Αναμόρφωση της ορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις" (Α` 2), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 19 του  Ν. 2443/1996 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες  διατάξεις" (Α` 265).

 β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" (Α`  137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 "Ρύθμιση του θεσμού  των  Επιμελητηρίων" τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον  εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και  λοιπών
επαγγελματιών και άλλες διατάξεις" (Α` 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1  παρ. 2α του Ν. 2469/1997 "Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας  των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις" (Α` 38).

 γ) Του ΠΔ 16/1989 "Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ. και των Τοπικών Γραφείων  και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών" (Α` 151).

 2. Την 1057037/1181/Α0006/12.5.1998 απόφαση μας "Ανακαθορισμός της καθ`  ύλην  αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ Β` τάξης, σε θέματα προσωρινού και τακτικού  φορολογικού ελέγχου" (Β` 486).

 3. Το Π.Δ. 42/2001 "Αναδιοργάνωση Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών" (Α` 32).

 4. Την 1100642/1727/Α0006/16.12.2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και  Οικονομικών "Ανακαθορισμός του χρόνου παύσης λειτουργίας του Τοπικού  Γραφείου  Δελβινακίου κι έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Δελβινακίου" (Β` 1591).

 5. Το 69/19.1.2004 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Δελβινακίου με το οποίο αιτείται ο  ορισμός Δ.Ο.Υ. Α` Τάξης για διενέργεια προσωρινού ελέγχου υποθέσεων της  Δ.Ο.Υ. Δελβινακίου.

 6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται  πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


 1. Συμπληρώνουμε την 1057037/1181/Α0006/12.5.1998 απόφαση μας, σε θέματα  άσκησης φορολογικόύ ελέγχου, ως εξής:

α/α     Νομαρχία      Δ.Ο.Υ. Β` Τάξης        Δ.Ο.Υ. Α` Τάξης
12.     Ιωαννίνων     Κόνιτσας               Α` Ιωαννίνων
                      Μετσόβου                      Β` Ιωαννίνων
                      Δελβινακίου

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η 1057037/1181/Α0006/12.5.1998 απόφαση μας, όπως  τροποποιήθηκε.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2004

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝIΚΟΛΑΟΣ ΧΡIΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο