Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-12-2004 ]

1099054/1224/0006Α/9.12.2004 Ορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ) Αθηνών και Θεσσαλονίκης και παύσης λειτουργίας του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ).

(Ορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ) Αθηνών και Θεσσαλονίκης και παύσης λειτουργίας του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ). )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αριθ. 1099054/1224/0006Α/09.12.2004  (ΦΕΚ Β' 1880/20.12.2004)

Ορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ) Αθηνών και Θεσσαλονίκης και παύσης λειτουργίας του Εθνικού  Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ).

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

 α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και  άλλες διατάξεις» (Α 2), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν.  2443/1996 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες  διατάξεις» (Α 265).

 β) Του άρθρου 23 του Ν. 3259/2004 «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων,  ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις» (Α 149).

 γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27  του Ν. 2081/1992 (Α 27) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν.  2469/1997 (Α 38).

 2. Την αριθμ. 1082242/1024/Α0006/14.10.2004 απόφασή μας «Καθορισμός των  οργανικών θέσεων προσωπικού των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ)  Αθηνών και Θεσσαλονίκης και των ΔΟΥ Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης και Παλαμά  Καρδίτσας» (Β 1580).

 3. Το αριθμ. 5814/2004 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης  και το από 30.11.2004 πρακτικό της Επιτροπής Στέγασης του άρθρου 9 του Ν.  3130/ 2003 περιοχής Νομού Θεσσαλονίκης, περί της εξεύρεσης κτιρίου για τη  στέγαση του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης.

 6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Ορίζουμε την 20.12.2004, ως χρόνο έναρξης λειτουργίας του  Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (Δ.Ε.Κ) Θεσσαλονίκης και του  Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (Δ.Ε.Κ) Αθηνών.

 Από την ανωτέρω ημερομηνία παύει να λειτουργεί το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο  (ΕΘ.Ε.Κ).

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2004

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο